Lớp học phần
Tùy chọn:
Học kỳ: Sắp xếp theo:
OPT1
Khoa:
OPT0
Khóa học:
STTTên lớp học phầnSố TC Giảng viênThời khóa biểu Tuần học SLSV Lịch trình Nhóm thiNgày thi Phòng thi Giờ thi CLC
1013002117201787Thể dục 20Trung tâm GDTCT7,8-10,TTGDTC27-27;30-32;34-440
2013002117201788Thể dục 20Trung tâm GDTCT7,8-10,TTGDTC27-27;30-32;34-440
3013004117208701GDTC 4 (16PFIEV_N1)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD22-27;30-3830
4013004117208702GDTC 4 (16PFIEV_N2)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD22-27;30-3832
5013014117208701GDTC 4BR2 Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD22-27;30-3850
6013014117208702GDTC 4BR2 Nam 020Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD22-27;30-3850
7013014117208703GDTC 4BR2 Nam 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD22-27;30-3850
8013014117208704GDTC 4BR2 Nam 040Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD22-27;30-3836
9013014117208705GDTC 4BR2 Nam 050Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD22-27;30-3855
10013014117208707GDTC 4BR2 Nam 070Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD22-27;30-3849
11013014117208708GDTC 4BR2 Nam 080Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD22-27;30-3850
12013014117208709GDTC 4BR2 Nam 090Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD22-27;30-3849
13013014117208710GDTC 4BR2 Nam 100Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD22-27;30-3849
14013015117208701GDTC 4BC2 Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD22-27;30-3850
15013015117208702GDTC 4BC2 Nam 020Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD22-27;30-3850
16013015117208703GDTC 4BC2 Nam 030Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD22-27;30-3850
17013015117208704GDTC 4BC2 Nam 040Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD22-27;30-3850
18013015117208705GDTC 4BC2 Nam 050Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD22-27;30-3850
19013015117208706GDTC 4BC2 Nam 060Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD22-27;30-3844
20013015117208707GDTC 4BC2 Nam 070Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD22-27;30-3850
21013015117208708GDTC 4BC2 Nam 080Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD22-27;30-3850
22013015117208709GDTC 4BC2 Nam 090Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD22-27;30-3850
23013015117208710GDTC 4BC2 Nam 100Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD22-27;30-3850
24013015117208711GDTC 4BC2 Nam 110Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD22-27;30-3844
25013016117208701GDTC 4BĐ2 Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD22-27;30-3850
26013016117208702GDTC 4BĐ2 Nam 020Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD22-27;30-3849
27013016117208703GDTC 4BĐ2 Nam 030Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD22-27;30-3848
28013016117208704GDTC 4BĐ2 Nam 040Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD22-27;30-3850
29013016117208705GDTC 4BĐ2 Nam 050Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD22-27;30-3850
30013016117208706GDTC 4BĐ2 Nam 060Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD22-27;30-3850
31013016117208707GDTC 4BĐ2 Nam 070Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD22-27;30-3850
32013016117208708GDTC 4BĐ2 Nam 080Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD22-27;30-3848
33013016117208709GDTC 4BĐ2 Nam 090Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD22-27;30-3850
34013016117208710GDTC 4BĐ2 Nam 100Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD22-27;30-3851
35013016117208711GDTC 4BĐ2 Nam 110Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD22-27;30-3846
36013018117208701GDTC 4BC2 Nữ 010Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD22-27;30-3848
37013019117201701GDTC 2 Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD26-27;30-4050
38013019117201702GDTC 2 Nam 020Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD26-27;30-4050
39013019117201703GDTC 2 Nam 030Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD26-27;30-4051
40013019117201704GDTC 2 Nam 040Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD26-27;30-4050
41013019117201705GDTC 2 Nam 050Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD26-27;30-4050
42013019117201706GDTC 2 Nam 060Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD26-27;30-4050
43013019117201707GDTC 2 Nam 070Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD26-27;30-4038
44013019117201707BGDTC 2 (17ES)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD22-27;30-340
45013019117201708GDTC 2 Nam 080Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD26-27;30-4036
46013019117201708BGDTC 2 (17ECE) 0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD22-27;30-340
47013019117201709GDTC 2 Nam 090Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD26-27;30-4053
48013019117201710GDTC 2 Nam 100Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD26-27;30-4053
49013019117201711GDTC 2 Nam 110Trung tâm GDTCT7,1-4,SVD26-27;30-4053
50013019117201712GDTC 2 Nam 120Trung tâm GDTCT7,1-4,SVD26-27;30-4050
51013019117201713GDTC 2 Nam 130Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD26-27;30-4049
52013019117201714GDTC 2 Nam 140Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD26-27;30-4047
53013019117201715GDTC 2 Nam 150Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD26-27;30-4038
54013019117201717GDTC 2 Nam 170Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD26-27;30-4050
55013019117201718GDTC 2 Nam 180Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD26-27;30-4050
56013019117201719GDTC 2 Nam 190Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD26-27;30-4050
57013019117201720GDTC 2 Nam 200Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD26-27;30-4053
58013019117201722GDTC 2 Nam 220Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD26-27;30-4047
59013019117201723GDTC 2 Nam 230Trung tâm GDTCT7,1-4,SVD26-27;30-4051
60013019117201725GDTC 2 Nam 250Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD26-27;30-4033
61013019117201726GDTC 2 Nam 260Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD26-27;30-4050
62013019117201727GDTC 2 Nam 270Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD26-27;30-4053
63013019117201728GDTC 2 Nam 280Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD26-27;30-4051
64013019117201729GDTC 2 Nam 290Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD26-27;30-4053
65013019117201730GDTC 2 Nam 300Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD26-27;30-4050
66013019117201731GDTC 2 Nam 310Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD26-27;30-4050
67013019117201732GDTC 2 Nam 320Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD26-27;30-4050
68013019117201733GDTC 2 Nam 330Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD26-27;30-4048
69013019117201734GDTC 2 Nam 340Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD26-27;30-4050
70013019117201735GDTC 2 Nam 350Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD26-27;30-4049
71013019117201736GDTC 2 Nam 360Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD26-27;30-4050
72013019117201737GDTC 2 Nam 370Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD26-27;30-4050
73013019117201738GDTC 2 Nam 380Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD26-27;30-4049
74013019117201739GDTC 2 Nam 390Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD26-27;30-4050
75013019117201740GDTC 2 Nam 400Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD26-27;30-4050
76013019117201741GDTC 2 Nam 410Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD26-27;30-4050
77013019117201743GDTC 2 Nam 430Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD26-27;30-4050
78013019117201744GDTC 2 Nam 440Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD26-27;30-4050
79013019117201745GDTC 2 Nam 450Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD26-27;30-4050
80013019117201746GDTC 2 Nam 460Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD26-27;30-4050
81013019117201747GDTC 2 Nam 470Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD26-27;30-4051
82013019117201748GDTC 2 Nam 480Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD26-27;30-4051
83013019117201749GDTC 2 Nam 490Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD26-27;30-4050
84013019117201750GDTC 2 Nam 500Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD26-27;30-4050
85013019117201754GDTC 2 Nam 540Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD26-27;30-4050
86013019117201755GDTC 2 Nam 550Trung tâm GDTCT6,1-5,SVD30-4254
87013020117201701GDTC 2 Nữ 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD26-27;30-4048
88013020117201702GDTC 2 Nữ 020Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD26-27;30-4050
89013020117201703GDTC 2 Nữ 030Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD26-27;30-4053
90013020117201704GDTC 2 Nữ 040Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD26-27;30-4050
91013020117201705GDTC 2 Nữ 050Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD26-27;30-4042
92013020117201707GDTC 2 Nữ 070Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD26-27;30-4057
93013020117201708GDTC 2 Nữ 080Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD26-27;30-400
94013020117201709GDTC 2 Nữ 090Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD26-27;30-400
95013020117201710GDTC 2 Nữ 100Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD26-27;30-4051
96013020117201711GDTC 2 Nữ 110Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD26-27;30-4050
97013020117201712GDTC 2 Nữ 120Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD26-27;30-4051
98013045117208702GDTC 4BR2 Nữ 020Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD22-27;30-3838
99013045117208703GDTC 4BR2 Nữ 030Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD22-27;30-3846
100013045117208704GDTC 4BR2 Nữ 040Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD22-27;30-3844
101013059017201671GDTC 3 CL Nam Nữ (16KTCLC1)0Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD22-27;30-3646
102013059017201672GDTC 3 CL Nam Nữ (16KTCLC2)0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD22-27;30-3644
103013061017208701GDTC 4CL2 Nam Nữ 010Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD22-27;30-3848
104013061017208702GDTC 4CL2 Nam Nữ 020Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD22-27;30-3850
105013061017208703GDTC 4CL2Nam Nữ 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD22-27;30-3852
106013066017208701GDTC 4BB2 Nam Nữ 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD22-27;30-3847
107013066017208703GDTC 4BB2 Nam Nữ 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD22-27;30-3844
108013066017208704GDTC 4BB2 Nam Nữ 040Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD22-27;30-3852
109013066017208705GDTC 4BB2 Nam Nữ 050Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD22-27;30-3850
110013067017208701GDTC 4BĐ2 Nữ 010Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD22-27;30-3848
11110000011720xx99Phí bảo hiểm thân thể0Trường ĐHBK0
112101002317201405ATH Hệ thống cơ điện tử1Nguyễn Lê MinhT2,1-5,M206+K10334-3730-
113101002317201405BTH Hệ thống cơ điện tử1Nguyễn Lê MinhT5,6-10,M206+K10334-3721-
114101002317201405CTH Hệ thống cơ điện tử1Nguyễn Lê MinhT3,6-10,M206+K10334-3722-
115101007317201401Thực tập CN CK3Khoa Cơ khí22-2756-
116101007317201402Thực tập CN CK3Khoa Cơ khí30-3554A
117101007317201402Thực tập CN CK3Khoa Cơ khí30-3554B
118101007317201403Thực tập CN CK3Khoa Cơ khí35-4034-
119101008217201679CN kim loại2Đinh Minh DiệmT2,9-10,F10122-27;30-3661A30/05/2018F30113h00
120101008217201679CN kim loại2Đinh Minh DiệmT2,9-10,F10122-27;30-3661B30/05/2018F30213h00
121101008217201681CN kim loại2Tào Quang BảngT2,6-8,H30222-27;30-3647-15/05/2018F11013h00
122101015217201405ROBOT Công nghiệp2Nguyễn Đắc LựcT6,8-10,F10723-27;30-31;34-3974A15/05/2018F1017h00
123101015217201405ROBOT Công nghiệp2Nguyễn Đắc LựcT6,8-10,F10723-27;30-31;34-3974B15/05/2018F1027h00
124101016317201401TBCN và cấp phôi TĐ2Nguyễn Đắc LựcT3,7-9,H10130-4055A
125101016317201401TBCN và cấp phôi TĐ2Nguyễn Đắc LựcT3,7-9,H10130-4055B
126101016317201402TBCN và cấp phôi TĐ2Nguyễn Đắc LựcT2,7-9,H10122-27;36-4056A
127101016317201402TBCN và cấp phôi TĐ2Nguyễn Đắc LựcT2,7-9,H10122-27;36-4056B
128101016317201403TBCN và cấp phôi TĐ2Nguyễn Đắc LựcT4,6-8,H10122-27;30-3445-
129101017317201501CN Chế tạo máy 13Lưu Đức BìnhT4,1-4,H20723-27;30-3870A
130101017317201501CN Chế tạo máy 13Lưu Đức BìnhT4,1-4,H20723-27;30-3870B
131101017317201502CN Chế tạo máy 13Lưu Đức BìnhT6,1-4,H10423-27;30-3874A
132101017317201502CN Chế tạo máy 13Lưu Đức BìnhT6,1-4,H10423-27;30-3874B
133101018317201401CN Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT4,7-9,H20230-4058A
134101018317201401CN Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT4,7-9,H20230-4058B
135101018317201402CN Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT3,7-9,H10522-27;36-4055A
136101018317201402CN Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT3,7-9,H10522-27;36-4055B
137101018317201403CN Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT2,7-9,H10722-27;30-3453A
138101018317201403CN Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT2,7-9,H10722-27;30-3453B
13910102631720xx92ĐA Công nghệ Chế tạo máy2Lưu Đức BìnhT6,11-14,F10333-3910-26/05/2018H1077h00
140101027317201401AĐA thiết kế HT ĐKTĐ2Châu Mạnh LựcT3,1-3,XP30-4030-31/05/2018F3017h00
141101027317201401BĐA thiết kế HT ĐKTĐ2Lê Hoài NamT6,3-5,XP30-4029-31/05/2018F3019h00
142101027317201402AĐA thiết kế HT ĐKTĐ2Đặng Phước VinhT5,3-5,XP22-27;36-4023-31/05/2018F30113h00
143101027317201402BĐA thiết kế HT ĐKTĐ2Nguyễn Danh NgọcT4,3-5,XP22-27;36-4030-31/05/2018F30115h00
144101027317201403AĐA thiết kế HT ĐKTĐ2Võ Như ThànhT2,1-3,XP22-27;30-3413-30/05/2018H1037h00
145101027317201403BĐA thiết kế HT ĐKTĐ2Tào Quang BảngT7,1-3,XP22-27;30-3419-30/05/2018H1039h00
14610102831720xx92ĐA C.Nghệ CAD/CAM/CNC2Tào Quang BảngT7,1-4,F40433-3926-27/05/2018F10613h00
147101030317201505Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT6,1-3,H10123-27;30-3845-
148101030317201506Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT3,1-4,H30723-27;30-3846-
149101032317201505Điều khiển logic2Châu Mạnh LựcT4,4-5,H10123-27;30-3846-
150101032317201506Điều khiển logic2Châu Mạnh LựcT4,1-3,H10423-27;30-3840-
151101048317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK68A
152101048317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK68B
153101061317201501ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT5,4-5,H10323-27;30-3860A
154101061317201501ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT5,4-5,H10323-27;30-3860B
155101061317201502ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT5,1-2,H10323-27;30-3859A
156101061317201502ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT5,1-2,H10323-27;30-3859B
157101061317201502ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT5,1-2,H10323-27;30-3859C
158101061317201503ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT2,4-5,H10423-27;30-3830-
159101069217201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK114A
160101069217201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK114B
161101086217201505AĐA thiết kế máy2Trần Xuân TùyT2,9-10,XP23-27;30-3815-01/06/2018H2059h30
162101086217201505BĐA thiết kế máy2Đặng Phước VinhT2,7-8,XP23-27;30-3815-01/06/2018H20513h
163101086217201505CĐA thiết kế máy2Trần Minh ChínhT2,1-2,XP23-27;30-385-01/06/2018H2057h00
164101086217201506AĐA thiết kế máy2Lê Hoài NamT4,9-10,XP23-27;30-3815-01/06/2018H20514h15
165101086217201506BĐA thiết kế máy2Nguyễn Đắc LựcT6,4-5,XP23-27;30-3815-01/06/2018H20515h30
166101086217201506CĐA thiết kế máy2Tào Quang BảngT4,7-8,XP23-27;30-3814-01/06/2018H2058h15
167101093217201601ATN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT2,1-5,K10532-3324-
168101093217201601BTN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT3,1-5,K10532-3322-
169101093217201602ATN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT5,6-10,K10532-3318-
170101093217201602BTN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT4,1-5,K10532-3327-
171101101317201401AĐA máy công cụ2Trần Ngọc HảiT7,1-3,XP30-4030-28/05/2018H2027h00
172101101317201401BĐA máy công cụ2Bùi Trương VỹT4,1-3,XP30-4023-28/05/2018H2029h00
173101101317201402AĐA máy công cụ2Trần Minh ChínhT3,1-3,XP22-27;36-4024-28/05/2018H20213h00
174101101317201402BĐA máy công cụ2Trần Xuân TùyT5,7-9,XP22-27;36-4030-28/05/2018H20215h00
175101101317201403AĐA máy công cụ2Trần Xuân TùyT3,7-9,XP22-27;30-3426-29/05/2018H1017h00
176101101317201403BĐA máy công cụ2Trần Ngọc HảiT4,1-3,XP22-27;30-3414-29/05/2018H1019h00
177101103217201405ATH Lập trình CNC1Võ Đình TrungT2,6-10,M205+M10430-30;34-3620-
178101103217201405BTH Lập trình CNC1Võ Đình TrungT3,1-5,M205+M10430-30;34-3617-
179101103217201405CTH Lập trình CNC1Phạm Nguyễn Quốc HuyT5,6-10,M205+M10430-30;34-3614-
180101103217201405DTH Lập trình CNC1Phạm Nguyễn Quốc HuyT3,6-10,M205+M10430-30;34-3619-
181101105317201401ATH Công nghệ CAD/CAM1Trần Phước ThanhT6,6-10,M20237-3928-
182101105317201401BTH Công nghệ CAD/CAM1Trần Phước ThanhT2,1-5,M20237-3930-
183101105317201402ATH Công nghệ CAD/CAM1Trần Phước ThanhT6,1-5,M20237-3930-
184101105317201402BTH Công nghệ CAD/CAM1Trần Phước ThanhT4,1-5,M20237-3929-
185101105317201403ATH Công nghệ CAD/CAM1Trần Phước ThanhT6,1-5,M20230-3329-
186101105317201403BTH Công nghệ CAD/CAM1Trần Minh ThôngT5,1-5,M20230-3325-
187101105317201405ATH Công nghệ CAD/CAM1Trần Minh ThôngT5,6-10,M20234-3624-
188101105317201405CTH Công nghệ CAD/CAM1Trần Minh ThôngT2,6-10,M20234-3625-
189101109317201401KT An toàn và MT2Lưu Đức HòaT5,7-9,H10130-4044-16/05/2018F2107h00
190101109317201402KT An toàn và MT2Lưu Đức HòaT6,7-9,H10122-27;36-4040-16/05/2018F2097h00
191101110317201601Nhập môn ngành CTM2Dương Mộng HàT2,7-8,Tuan 3434-3460A10/05/2018H2067h00
192101110317201601Nhập môn ngành CTM2Dương Mộng HàT2,7-8,Tuan 3434-3460B10/05/2018H2057h00
193101110317201602Nhập môn ngành CTM2Dương Mộng HàT2,9-10,Tuan 3636-3635-10/05/2018H2047h00
194101111317201601Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT6,6-8,H20323-27;30-33;36-3959A
195101111317201601Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT6,6-8,H20323-27;30-33;36-3959B
196101111317201601Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT6,6-8,H20323-27;30-33;36-3959C
197101111317201602Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT6,9-10,H20323-27;30-35;38-3946-
198101111317201605Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT5,9-10,H20323-27;30-3751-
199101111317201617Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT6,1-2,F20722-27;30-3967A
200101111317201617Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT6,1-2,F20722-27;30-3967B
201101111317201618Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT6,3-4,F20822-27;30-3969A
202101111317201618Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT6,3-4,F20822-27;30-3969B
203101111317201620Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT5,9-10,H20222-27;30-3951-
204101113317201501CN Chế tạo phôi 22Lưu Đức HòaT2,1-3,H10323-27;30-3851-15/05/2018F31013h00
205101113317201502CN Chế tạo phôi 22Hoàng Minh CôngT2,4-5,H10523-27;30-3848-15/05/2018F40913h00
206101113317201503CN Chế tạo phôi 22Hoàng Minh CôngT2,1-3,H10523-27;30-3839-15/05/2018F30913h00
207101114317201501Toán chuyên ngành3Trần Minh ChínhT7,1-4,H20423-27;30-3859A26/05/2018F10113h00
208101114317201501Toán chuyên ngành3Trần Minh ChínhT7,1-4,H20423-27;30-3859B26/05/2018F10213h00
209101114317201502Toán chuyên ngành3Trần Minh ChínhT5,7-10,H20823-27;30-3859A26/05/2018F10313h00
210101114317201502Toán chuyên ngành3Trần Minh ChínhT5,7-10,H20823-27;30-3859B26/05/2018F10613h00
211101114317201505Toán chuyên ngành3Nguyễn Danh NgọcT3,1-4,H30623-27;30-3847-26/05/2018F11013h00
212101114317201506Toán chuyên ngành3Nguyễn Danh NgọcT2,1-4,H30723-27;30-3834-26/05/2018F10713h00
213101119317201501KT Điều khiển tự đông2Trần Xuân TùyT2,4-5,H10323-27;30-3862A
214101119317201501KT Điều khiển tự đông2Trần Xuân TùyT2,4-5,H10323-27;30-3862B
215101119317201502KT Điều khiển tự đông2Trần Xuân TùyT2,1-3,H10423-27;30-3853A
216101119317201502KT Điều khiển tự đông2Trần Xuân TùyT2,1-3,H10423-27;30-3853B
217101119317201505KT Điều khiển tự đông2Trần Xuân TùyT5,1-3,H10423-27;30-3854A
218101119317201505KT Điều khiển tự đông2Trần Xuân TùyT5,1-3,H10423-27;30-3854B
219101119317201506KT Điều khiển tự đông2Trần Xuân TùyT5,4-5,H10523-27;30-3836-
220101120317201501Máy công cụ3Bùi Trương VỹT3,1-4,H20723-27;30-3860A
221101120317201501Máy công cụ3Bùi Trương VỹT3,1-4,H20723-27;30-3860B
222101120317201502Máy công cụ3Bùi Trương VỹT7,1-4,H20123-27;30-3860A
223101120317201502Máy công cụ3Bùi Trương VỹT7,1-4,H20123-27;30-3860B
224101121317201501ATN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT6,1-5,Xưởng CK34-3625-
225101121317201501BTN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT5,6-10,Xưởng CK34-3618-
226101121317201502ATN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT4,6-10,Xưởng CK34-3623-
227101121317201502CTN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT6,6-10,Xưởng CK34-3617-
228101121317201503BTN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT3,6-10,Xưởng CK34-3623-
229101122317201501ATN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT6,1-5,K10133-3413-
230101122317201501BTN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT5,6-10,K10133-3422-
231101122317201501CTN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT2,6-10,K10133-3424-
232101122317201502ATN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT4,6-10,K10133-3425-
233101122317201502CTN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT6,6-10,K10133-3413-
234101122317201503BTN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT3,6-10,K10133-3421-
235101123317201401CN Gia công CNC2Châu Mạnh LựcT2,7-9,H10330-4060A
236101123317201401CN Gia công CNC2Châu Mạnh LựcT2,7-9,H10330-4060B
237101123317201402CN Gia công CNC2Châu Mạnh LựcT4,7-9,H10322-27;36-4060A
238101123317201402CN Gia công CNC2Châu Mạnh LựcT4,7-9,H10322-27;36-4060B
239101123317201403CN Gia công CNC2Châu Mạnh LựcT5,7-9,H10322-27;30-3440-
240101123317201405CN Gia công CNC2Châu Mạnh LựcT6,9-10,F10723-27;30-31;34-3959A
241101123317201405CN Gia công CNC2Châu Mạnh LựcT6,9-10,F10723-27;30-31;34-3959B
242101124317201401ATH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT2,1-5,M205+M10437-4020-
243101124317201401CTH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT5,1-5,M205+M10437-4018-
244101124317201402BTH CN gia công CNC1Phạm Nguyễn Quốc HuyT4,1-5,M205+M10437-4020-
245101124317201402CTH CN gia công CNC1Phạm Nguyễn Quốc HuyT3,1-5,M205+M10437-4013-
246101124317201403ATH CN gia công CNC1Phạm Nguyễn Quốc HuyT3,1-5,M205+M10430-3312-
247101127317201405ATH Robot công nghiệp0.5Nguyễn Lê MinhT2,1-5,M202+M10225-2729-
248101127317201405BTH Robot công nghiệp0.5Nguyễn Lê MinhT3,1-5,M202+M10225-2723-
249101130317201605Nhập môn ngành CDT2Lê Hoài NamT7,1-2,Tuan 3838-3848-11/05/2018H2067h00
250101130317201606Nhập môn ngành CDT2Lê Hoài NamT7,3-4,Tuan 3838-3837-11/05/2018H2057h00
251101131317201505Thiết kế maý1Bùi Trương VỹT5,4-5,H10423-27;30-3844-10/05/2018F4097h00
252101131317201506Thiết kế maý1Bùi Trương VỹT5,1-3,H10523-27;30-3830-10/05/2018F4067h00
253101134317201505Kỹ thuật Vi điều khiển2Đặng Phước VinhT7,3-5,H20323-27;30-3836-21/05/2018E20113h00
254101134317201506Kỹ thuật Vi điều khiển2Đặng Phước VinhT6,7-9,H20623-27;30-3839-21/05/2018E20213h00
255101135317201505ATH KT Vi điều khiển1Đặng Phước VinhT2,1-5,M20133-3615-
256101135317201505BTH KT Vi điều khiển1Đặng Phước VinhT4,6-10,M20133-3618-
257101135317201506ATH KT Vi điều khiển1Đặng Phước VinhT5,6-10,M20133-3620-
258101135317201506BTH KT Vi điều khiển1Đặng Phước VinhT3,6-10,M20133-3624-
259101137317201405HT Cơ điện tử 22Trần Xuân TùyT4,9-10,F10323-27;30-31;34-3974A21/05/2018F40913h00
260101137317201405HT Cơ điện tử 22Trần Xuân TùyT4,9-10,F10323-27;30-31;34-3974B21/05/2018F40813h00
261101138317201405CN CAD/CAM2Bùi Trương VỹT4,6-8,F10323-27;30-31;34-3974A18/05/2018F40713h00
262101138317201405CN CAD/CAM2Bùi Trương VỹT4,6-8,F10323-27;30-31;34-3974B18/05/2018F40613h00
263101141317201405AĐA KT Vi ĐK2Đặng Phước VinhT5,1-2,XP23-27;30-31;34-3928-30/05/2018H1047h00
264101141317201405BĐA KT Vi ĐK2Nguyễn Danh NgọcT4,1-2,XP23-27;30-31;34-3928-30/05/2018H1049h00
265101141317201405CĐA KT Vi ĐK2Võ Như ThànhT6,1-2,XP23-27;30-31;34-3919-30/05/2018H10413h00
266101144017201405Thực tập CN 21Lê Hồng Nam32-3376A
267101144017201405Thực tập CN 21Lê Hồng Nam32-3376B
268102002317201614Toán rời rạc2Phan Thanh TaoT2,2-3,E301A22-27;30-3929-22/05/2018H1017h00
269102002317201615Toán rời rạc2Phan Thanh TaoT2,4-5,E301B22-27;30-3922-22/05/2018H1047h00
270102002317201716Toán rời rạc2Phan Thanh TaoT2,9-10,E30326-27;30-4052A24/05/2018H30313h00
271102002317201716Toán rời rạc2Phan Thanh TaoT2,9-10,E30326-27;30-4052B24/05/2018H30213h00
272102004217201610Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT6,4-5,F20923-27;30-3776A19/05/2018F30113h00
273102004217201610Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT6,4-5,F20923-27;30-3776B19/05/2018F30213h00
274102004217201611Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT6,1-3,F21023-27;30-3769A19/05/2018F30613h00
275102004217201611Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT6,1-3,F21023-27;30-3769B19/05/2018F30313h00
276102004217201714Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT5,7-9,E40226-27;30-4056A30/05/2018E20513h00
277102004217201714Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT5,7-9,E40226-27;30-4056B30/05/2018E20613h00
278102007217201710Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT6,1-5,F40826-27;30-3874A24/05/2018H1017h00
279102007217201710Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT6,1-5,F40826-27;30-3874B24/05/2018H1037h00
280102007217201711Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT5,6-10,F40526-27;30-3874A24/05/2018H1057h00
281102007217201711Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT5,6-10,F40526-27;30-3874B24/05/2018H1047h00
282102007217201712Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT7,1-5,F40626-27;30-3881A24/05/2018H2067h00
283102007217201712Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT7,1-5,F40626-27;30-3881B24/05/2018H1067h00
284102010217201514CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT4,6-8,E20623-27;30-3847-29/05/2018F1109h00
285102010217201616CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT4,3-4,E11222-27;30-3945-29/05/2018F1099h00
286102014117201410PTTK hướng ĐT2Lê Thị Mỹ HạnhT4,3-4,H30822-27;30-3952A
287102014117201410PTTK hướng ĐT2Lê Thị Mỹ HạnhT4,3-4,H30822-27;30-3952B
288102014117201411PTTK hướng ĐT2Lê Thị Mỹ HạnhT4,1-2,H20522-27;30-3942-
289102014117201412PTTK hướng ĐT2Nguyễn Thanh BìnhT3,1-2,E10422-27;30-3956A
290102014117201412PTTK hướng ĐT2Nguyễn Thanh BìnhT3,1-2,E10422-27;30-3956B
291102014117201515PTTK hướng ĐT2Nguyễn Thanh BìnhT2,9-10,E20723-27;30-3843-
292102017317201515Chuyên đề 12Phạm Minh TuấnT7,1-3,E11223-27;30-3843-12/05/2018C2057h00
293102021317201515Đồ hoạ máy tính2Phan Thanh TaoT6,6-8,E30323-27;30-3843-15/05/2018F10113h00
294102023217201605Lập trình hướng đối tượng2Đặng Hoài PhươngT2,6-8,H20323-27;30-3752A
295102023217201605Lập trình hướng đối tượng2Đặng Hoài PhươngT2,6-8,H20323-27;30-3752B
296102023217201606Lập trình hướng đối tượng2Đặng Hoài PhươngT2,9-10,H20423-27;30-3730-
297102024217201510Kỹ thuật truyền số liệu2Mai Văn HàT5,6-8,H10423-27;30-3860A25/05/2018C2047h00
298102024217201510Kỹ thuật truyền số liệu2Mai Văn HàT5,6-8,H10423-27;30-3860B25/05/2018C2027h00
299102024217201511Kỹ thuật truyền số liệu2Mai Văn HàT5,9-10,H10523-27;30-3860A25/05/2018C2057h00
300102024217201511Kỹ thuật truyền số liệu2Mai Văn HàT5,9-10,H10523-27;30-3860B25/05/2018C2059h00
301102024217201512Kỹ thuật truyền số liệu2Mai Văn HàT6,9-10,H30723-27;30-3859A25/05/2018C2049h00
302102024217201512Kỹ thuật truyền số liệu2Mai Văn HàT6,9-10,H30723-27;30-3859B25/05/2018C2029h00
303102025217201510CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT3,6-8,E20323-27;30-3847-
304102025217201511CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT6,6-8,H30623-27;30-3863A
305102025217201511CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT6,6-8,H30623-27;30-3863B
306102025217201512CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT3,9-10,E10323-27;30-3859A
307102025217201512CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT3,9-10,E10323-27;30-3859B
308102029217201457Mạng máy tính2Nguyễn Thế Xuân LyT4,7-10,B10123-27;33-3630-27/04/2018F30813h00
309102029217201510Mạng máy tính2Nguyễn Tấn KhôiT3,9-10,E20323-27;30-3844-10/05/2018F11013h00
310102029217201511Mạng máy tính2Nguyễn Thế Xuân LyT6,9-10,H30623-27;30-3862A
311102029217201511Mạng máy tính2Nguyễn Thế Xuân LyT6,9-10,H30623-27;30-3862B
312102029217201512Mạng máy tính2Nguyễn Thế Xuân LyT6,6-8,H30723-27;30-3859A
313102029217201512Mạng máy tính2Nguyễn Thế Xuân LyT6,6-8,H30723-27;30-3859B
314102029217201515Mạng máy tính2Nguyễn Tấn KhôiT3,6-8,E20823-27;30-3843-18/05/2018F40513h00
315102031317201514Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT2,9-10,E20623-27;30-3837-11/05/2018H10715h00
316102031317201515Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT7,4-5,E11223-27;30-3843-12/05/2018F1079h00
317102035317201410Lập trình mạng2Phạm Minh TuấnT3,3-4,E10122-27;30-3930-08/05/2018C1289h00
318102035317201411Lập trình mạng2Mai Văn HàT2,1-2,H10822-27;30-3955A25/05/2018C12813h00
319102035317201411Lập trình mạng2Mai Văn HàT2,1-2,H10822-27;30-3955B25/05/2018C12815h00
320102035317201412Lập trình mạng2Mai Văn HàT6,1-2,H20522-27;30-3955A25/05/2018C20213h00
321102035317201412Lập trình mạng2Mai Văn HàT6,1-2,H20522-27;30-3955B25/05/2018C20215h00
322102041317201414Kiểm thử phần mềm2Phạm Văn TrườngT5,7-10,E40423-27;30-3528-05/05/2018F2087h00
323102041317201415Kiểm thử phần mềm2Phạm Văn TrườngT5,1-4,E20523-27;30-3529-05/05/2018F2097h00
324102050317201414An toàn thông tin mạng2Nguyễn Tấn KhôiT4,1-3,E20523-27;30-3528-27/04/2018F1067h00
325102050317201415An toàn thông tin mạng2Trần Phương NamT7,1-4,E20723-27;30-3528-27/04/2018F1077h00
326102056317201414Thực tập Tốt nghiệp3Nguyễn Văn Nguyên40-4528
327102056317201415Thực tập Tốt nghiệp3Nguyễn Văn Nguyên40-4528
328102057317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK3-
329102059317201514Lập trình JAVA2Phạm Minh TuấnT2,6-8,E20623-27;30-3837-07/05/2018C12813h00
330102059317201577Lập trình JAVA2Mai Văn HàT4,1-3,E10123-27;30-3752A23/05/2018C2047h00
331102059317201577Lập trình JAVA2Mai Văn HàT4,1-3,E10123-27;30-3752B23/05/2018C2057h00
332102059317201616Lập trình JAVA2Phạm Minh TuấnT3,1-2,E20522-27;30-3945-08/05/2018C1287h00
33310207011720xx92ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT2,1-5,C20135-3831-
33410207011720xx92BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT3,1-5,C20135-3838-
33510207011720xx92CTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT4,1-5,C20435-3831-
33610207011720xx92DTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT5,1-5,C20435-3832-
337102094317201577ATH Lập trình JAVA1Nguyễn Văn NguyênT4,6-10,C10532-33;36-3747-
338102094317201616ATH Lập trình JAVA1Nguyễn Văn NguyênT5,1-5,C10532-33;36-3723-
339102094317201616BTH Lập trình JAVA1Nguyễn Văn NguyênT3,6-10,C10532-33;36-3722-
340102118217201716Phương pháp tính2Đỗ Thị Tuyết HoaT6,9-10,E40126-27;30-4054A02/06/2018F2067h00
341102118217201716Phương pháp tính2Đỗ Thị Tuyết HoaT6,9-10,E40126-27;30-4054B02/06/2018F2037h00
342102125217201710Nhập môn ngành2Mai Văn HàT3,7-9,Tuan 3939-3970A16/05/201813h00
343102125217201710Nhập môn ngành2Mai Văn HàT3,7-9,Tuan 3939-3970B16/05/201813h00
344102125217201711Nhập môn ngành2Mai Văn HàT5,1-3,Tuan 3939-3965A16/05/201813h00
345102125217201711Nhập môn ngành2Mai Văn HàT5,1-3,Tuan 3939-3965B16/05/201813h00
346102125217201712Nhập môn ngành2Mai Văn HàT7,7-9,Tuan 3939-3963A16/05/201813h00
347102125217201712Nhập môn ngành2Mai Văn HàT7,7-9,Tuan 3939-3963B16/05/201813h00
348102127317201610ATH Cấu trúc dữ liệu0.5Phan Chí TùngT2,6-10,C20533-33;36-3641-
349102127317201610BTH Cấu trúc dữ liệu0.5Phan Chí TùngT3,6-10,C20533-33;36-3637-
350102127317201611ATH Cấu trúc dữ liệu0.5Phan Chí TùngT4,6-10,C20533-33;36-3640-
351102127317201611BTH Cấu trúc dữ liệu0.5Phan Chí TùngT6,6-10,C20533-33;36-3631-
352102127317201714ATH Cấu trúc dữ liệu0.5Võ Đức HoàngT3,1-5,C20631-31;34-34;37-3728-
353102127317201714BTH Cấu trúc dữ liệu0.5Võ Đức HoàngT4,1-5,C20631-31;34-34;37-3728-
354102128317201614KT Số ứng dụng2Huỳnh Việt ThắngT2,4-5,E301A22-27;30-3931-29/05/2018F1087h00
355102128317201615KT Số ứng dụng2Huỳnh Việt ThắngT2,2-3,E301B22-27;30-3925-29/05/2018F1077h00
35610212831720xx92Kỹ thuật số ứng dụng2Bùi Thị Thanh ThanhT6,11-14,F10233-3973A27/05/2018H1057h00
35710212831720xx92Kỹ thuật số ứng dụng2Bùi Thị Thanh ThanhT6,11-14,F10233-3973B27/05/2018H1047h00
358102129317201610Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT7,1-3,F20923-27;30-3779A21/05/2018E20313h00
359102129317201610Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT7,1-3,F20923-27;30-3779B21/05/2018E20413h00
360102129317201611Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT7,4-5,F20923-27;30-3775A21/05/2018E10113h00
361102129317201611Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT7,4-5,F20923-27;30-3775B21/05/2018E10213h00
362102130317201610ATH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT5,6-10,C12833-33;36-3641-
363102130317201610BTH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngCN,1-5,C12833-33;36-3640-
364102130317201611ATH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT7,6-10,C12833-33;36-3639-
365102130317201611BTH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT3,6-10,C12833-33;36-3634-
366102131317201677Lập trình hướng đối tượng1.5Đặng Hoài PhươngT4,9-10,F20823-27;30-3850-
367102132317201677ATH Lập trình hướng đối tượng0.5Đặng Hoài PhươngT3,1-5,C20533-33;36-3639-
368102132317201677BTH Lập trình hướng đối tượng0.5Đặng Hoài PhươngT4,1-5,C20533-33;36-3634-
369102135317201716Kiến trúc máy tính và vi xử lý2Huỳnh Hữu HưngT6,6-8,E40126-27;30-4052A30/05/2018E20813h00
370102135317201716Kiến trúc máy tính và vi xử lý2Huỳnh Hữu HưngT6,6-8,E40126-27;30-4052B30/05/2018E20713h00
371102136317201510AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Bùi Thị Thanh ThanhT2,7-8,XP23-27;30-3814-31/05/2018F3029h30
372102136317201510BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Bùi Thị Thanh ThanhT3,1-2,XP23-27;30-3812-31/05/2018F3027h00
373102136317201510CĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Bùi Thị Thanh ThanhT3,3-4,XP23-27;30-3812-31/05/2018F3028h15
374102136317201511AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Bùi Thị Thanh ThanhT3,7-8,XP23-27;30-3820-31/05/2018F30214h15
375102136317201511BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Bùi Thị Thanh ThanhT3,3-4,XP23-27;30-3819-31/05/2018F30213h
376102136317201511CĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Bùi Thị Thanh ThanhT3,1-2,XP23-27;30-3820-31/05/2018F30215h30
377102136317201512AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Bùi Thị Thanh ThanhT2,9-10,XP23-27;30-3820-30/05/2018H1057h00
378102136317201512BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Bùi Thị Thanh ThanhT6,1-2,XP23-27;30-3820-30/05/2018H1059h00
379102136317201512CĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Bùi Thị Thanh ThanhT4,7-8,XP23-27;30-3820-30/05/2018H10513h00
380102136317201514AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Bùi Thị Thanh ThanhT6,4-5,XP23-27;30-3819-01/06/2018H2079h00
381102136317201514BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Bùi Thị Thanh ThanhT6,9-10,XP23-27;30-3818-01/06/2018H2077h00
382102137317201510P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT5,9-10,H10423-27;30-3848-
383102137317201511P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT5,6-8,H10523-27;30-3860A
384102137317201511P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT5,6-8,H10523-27;30-3860B
385102137317201512P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT3,6-8,E10323-27;30-3857A
386102137317201512P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT3,6-8,E10323-27;30-3857B
387102138317201510Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT4,6-8,H30623-27;30-3861A
388102138317201510Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT4,6-8,H30623-27;30-3861B
389102138317201511Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT4,9-10,H30723-27;30-3863A
390102138317201511Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT4,9-10,H30723-27;30-3863B
391102138317201512Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT5,6-8,E10123-27;30-3856A
392102138317201512Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT5,6-8,E10123-27;30-3856B
393102138317201514Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT5,9-10,E11223-27;30-3837-25/05/2018F10913h00
394102138317201515Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT3,9-10,E20823-27;30-3844-25/05/2018F11013h00
395102139317201510BTH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT7,6-10,C20227-27;32-32;35-3545-
396102139317201511ATH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT5,1-5,C20227-27;32-32;35-3540-
397102139317201511BTH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT4,1-5,C20230-30;32-32;35-3531-
398102139317201512ATH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT3,1-5,C20227-27;32-32;35-3539-
399102139317201512BTH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT7,6-10,C20233-33;36-3742-
400102139317201514ATH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT5,1-5,C20223-24;27-2719-
401102139317201514BTH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT4,1-5,C20225-26;30-3018-
402102140317201514Thực tập công nhân2Nguyễn Văn Nguyên32-3837-
403102141317201410AĐA PT và TK HT thông tin2Lê Thị Mỹ HạnhT3,9-10,XP22-27;30-3925-29/05/2018H1037h00
404102141317201410BĐA PT và TK HT thông tin2Lê Thị Mỹ HạnhT6,1-2,XP22-27;30-3924-29/05/2018H1039h00
405102141317201411AĐA PT và TK HT thông tin2Lê Thị Mỹ HạnhT6,9-10,XP22-27;30-3913-29/05/2018H10313h00
406102141317201411BĐA PT và TK HT thông tin2Lê Thị Mỹ HạnhT6,7-8,XP22-27;30-3925-29/05/2018H10315h00
407102141317201412AĐA PT và TK HT thông tin2Lê Thị Mỹ HạnhT2,7-8,XP22-27;30-3926-30/05/2018H1067h00
408102141317201412BĐA PT và TK HT thông tin2Lê Thị Mỹ HạnhT2,9-10,XP22-27;30-3925-30/05/2018H1069h00
409102142317201410AĐA cơ sở ngành mạng2Nguyễn Thế Xuân LyT7,1-2,XP22-27;30-3927-02/06/2018F3027h00
410102142317201410BĐA cơ sở ngành mạng2Trần Hồ Thủy TiênT7,3-4,XP22-27;30-3925-02/06/2018F3029h00
411102142317201411AĐA cơ sở ngành mạng2Nguyễn Thế Xuân LyT4,7-8,XP22-27;30-3926-02/06/2018F30213h00
412102142317201411BĐA cơ sở ngành mạng2Nguyễn Tấn KhôiT4,9-10,XP22-27;30-3925-02/06/2018F30215h00
413102142317201412AĐA cơ sở ngành mạng2Mai Văn HàT4,7-8,XP22-27;30-3925-01/06/2018H2087h00
414102142317201412BĐA cơ sở ngành mạng2Phạm Minh TuấnT4,9-10,XP22-27;30-3925-01/06/2018H2089h00
415102144317201410ATH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT6,6-10,C10532-3338-
416102144317201411ATH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT2,6-10,C10534-3529-
417102144317201411BTH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT3,6-10,C10534-3523-
418102144317201412ATH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT5,6-10,C10534-3539-
419102146317201411Công nghệ di động2Trần Thế VũT6,1-2,H30822-27;30-3951-18/05/2018F21013h00
420102146317201412Công nghệ di động2Trần Thế VũT6,3-4,H20522-27;30-3941-18/05/2018F30113h00
421102149317201410Lập trình .NET2Đặng Hoài PhươngT4,1-2,H30822-27;30-3936-
422102149317201514Lập trình .NET2Nguyễn Văn HiệuT6,6-8,E301A23-27;30-3838-22/05/2018H30213h00
423102150317201410Lập trình trên Linux2Trần Hồ Thủy TiênT3,1-2,E10122-27;30-3938-19/05/2018F1027h00
424102152317201410Công nghệ Web2Mai Văn HàT6,3-4,H30822-27;30-3961A23/05/2018C20413h00
425102152317201410Công nghệ Web2Mai Văn HàT6,3-4,H30822-27;30-3961B23/05/2018C20213h00
426102152317201412Công nghệ Web2Mai Văn HàT3,3-4,E10422-27;30-3957A23/05/2018C20215h00
427102152317201412Công nghệ Web2Mai Văn HàT3,3-4,E10422-27;30-3957B23/05/2018C20415h00
428102157317201514Lập trình Hệ thống nhúng2Huỳnh Hữu HưngT4,9-10,E20623-27;30-3838-18/05/2018F1077h00
429102159317201610Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT6,1-3,F20923-27;30-3774A11/05/2018C1287h00
430102159317201610Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT6,1-3,F20923-27;30-3774B11/05/2018C2057h00
431102159317201611Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT6,4-5,F21023-27;30-3761A11/05/2018C1289h00
432102159317201611Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT6,4-5,F21023-27;30-3761B11/05/2018C2049h00
433102167317201414Thị giác máy tính2Huỳnh Hữu HưngT6,1-3,H10223-27;30-3528-02/05/2018F3037h00
434102167317201415Thị giác máy tính2Huỳnh Hữu HưngT4,3-5,E20723-27;30-3528-02/05/2018F3077h00
435102173317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK12-
436102174317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK92A
437102174317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK92B
438102175317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK45-
439102176317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK11-
440102177317201477Phát triển phần mềm mã nguồn2Nguyễn Văn HiệuT6,1-2,H40222-27;30-3945-14/05/2018F4057h00
441102178317201414QL Dự án CNTT2Võ Trung HùngT3,7-9,E20623-27;30-3528-23/04/2018F2067h00
442102178317201415QL Dự án CNTT2Võ Trung HùngT2,1-3,E40223-27;30-3529-23/04/2018F2077h00
44310217931720xx92ĐA chuyên ngành CNPM2Lê Thị Mỹ HạnhT7,1-4,VPK33-392-02/06/2018H2037h00
444102201317201414Cơ sở HT thông tin2Nguyễn Văn HiệuT2,3-5,E20523-27;30-3528-03/05/2018F2037h00
445102201317201415Cơ sở HT thông tin2Nguyễn Văn HiệuT3,1-3,E20623-27;30-3528-03/05/2018F2067h00
446102201317201515Cơ sở HT thông tin2Nguyễn Văn HiệuT6,9-10,E30323-27;30-3843-29/05/2018F21013h00
447102209317201510Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT4,9-10,H30623-27;30-3860A14/05/2018H10113h00
448102209317201510Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT4,9-10,H30623-27;30-3860B14/05/2018H10313h00
449102209317201511Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT4,6-8,H30723-27;30-3862A14/05/2018H10513h00
450102209317201511Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT4,6-8,H30723-27;30-3862B14/05/2018H10413h00
451102209317201512Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT5,9-10,E10123-27;30-3868A14/05/2018H10713h00
452102209317201512Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT5,9-10,E10123-27;30-3868B14/05/2018H10613h00
453102209317201514Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT5,6-8,E11223-27;30-3837-15/05/2018F30813h00
454102209317201616Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT6,1-2,F40422-27;30-3945-21/05/2018F3107h00
455102211317201610PT và TK giải thuật2Phan Chí TùngT4,1-3,F20923-27;30-3774A
456102211317201610PT và TK giải thuật2Phan Chí TùngT4,1-3,F20923-27;30-3774B
457102211317201611PT và TK giải thuật2Phan Chí TùngT4,4-5,F21023-27;30-3773A
458102211317201611PT và TK giải thuật2Phan Chí TùngT4,4-5,F21023-27;30-3773B
459102211317201612PT và TK giải thuật2Phan Chí TùngT7,7-9,F10823-27;30-3747-
460102219017201414Chuyên đề2Đặng Ngọc HảiT6,7-10,A14423-27;30-3528-20/04/2018F1067h00
461102219017201415Chuyên đề2Đặng Ngọc HảiT6,1-4,A14423-27;30-3528-20/04/2018F1077h00
462102247017201616XL Tín hiệu số2Ninh Khánh DuyT2,1-2,E30322-27;30-3945-17/05/2018H2057h00
463102255317201515Lý thuyết thông tin2Bùi Thị Minh TúT2,6-8,E20723-27;30-3843-22/05/2018H20513h00
464102256317201515AĐồ án 22Phạm Minh TuấnT4,9-10,XP23-27;30-3822-01/06/2018H3019h00
465102256317201515BĐồ án 22Nguyễn Thị Minh HỷT4,7-8,XP23-27;30-3821-01/06/2018H3017h00
466102263017201752Kỹ năng mềm2Đặng Kim HoàngT2,7-9,E20826-27;30-4033-15/05/2018H1087h00
467103007317201417Chẩn đoán KT động cơ2Trần Thanh Hải TùngT2,4-5,H20123-27;30-31;35-4040-23/05/2018F1097h00
468103007317201418Chẩn đoán KT động cơ2Trần Thanh Hải TùngT2,1-3,H20223-27;30-34;38-4149-23/05/2018F1107h00
469103008317201517KC tính toán động cơ ĐT3Dương Đình NghĩaT3,7-10,H20723-27;30-3860A26/05/2018H2017h00
470103008317201517KC tính toán động cơ ĐT3Dương Đình NghĩaT3,7-10,H20723-27;30-3860B26/05/2018H1087h00
471103008317201518KC tính toán động cơ ĐT3Dương Việt DũngT2,7-10,H20823-27;30-3861A26/05/2018H2027h00
472103008317201518KC tính toán động cơ ĐT3Dương Việt DũngT2,7-10,H20823-27;30-3861B26/05/2018H2037h00
473103008317201519KC tính toán động cơ ĐT3Nguyễn Quang TrungT7,1-4,H30723-27;30-3825-26/05/2018H2047h00
474103016317201417Thí nghiệm động cơ1Dương Việt DũngT3,3-4,H10323-27;30-31;35-3543-14/05/2018F4087h00
475103016317201418Thí nghiệm động cơ1Dương Việt DũngT3,1-2,H10423-27;30-3344-14/05/2018F4077h00
476103045317201417AĐA thiết kế ôtô2Nguyễn Hoàng ViệtT6,7-8,XP23-27;30-31;35-4025-31/05/2018F1097h00
477103045317201417BĐA thiết kế ôtô2Nguyễn Hoàng ViệtT6,9-10,XP23-27;30-31;35-4025-31/05/2018F1099h00
478103045317201418AĐA thiết kế ôtô2Nguyễn Việt HảiT5,7-8,XP23-27;30-34;38-4124-31/05/2018F10913h00
479103045317201418BĐA thiết kế ôtô2Nguyễn Việt HảiT5,9-10,XP23-27;30-34;38-4125-31/05/2018F10915h00
480103045317201419ĐA thiết kế ôtô2Lê Văn TụyT2,7-9,XP23-27;30-3725-01/06/2018H30213h00
481103049317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK141A
482103049317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK141B
483103052317201417Thực tập kỹ thuật 21.5Huỳnh Bá Vang32-3440-
484103052317201418Thực tập kỹ thuật 21.5Phùng Minh Nguyên35-3748-
48510307031720xx92TN Thuỷ khí0.5Nguyễn Xuân SơnT6,1-5,PTN TK35-369-
486103073317201517AĐA truyền động thuỷ khí động lực1.5Phan Thành LongT2,1-2,XP23-27;30-3828-28/05/2018H2038h15
487103073317201517BĐA truyền động thuỷ khí động lực1.5Phan Thành LongT2,3-4,XP23-27;30-3828-28/05/2018H2039h30
488103073317201518AĐA truyền động thuỷ khí động lực1.5Phan Thành LongT3,7-8,XP23-27;30-3828-28/05/2018H20313h
489103073317201518BĐA truyền động thuỷ khí động lực1.5Phan Thành LongT3,9-10,XP23-27;30-3828-28/05/2018H20314h15
490103073317201519AĐA truyền động thuỷ khí động lực1.5Nguyễn Võ ĐạoT2,1-2,XP23-27;30-3821-28/05/2018H2037h00
49110307631720xx92ĐA Thiết kế Động cơ đốt trong2Dương Đình NghĩaT7,1-4,VPK33-396-27/05/2018F10113h00
492103077317201417ATH Chẩn đoán động cơ0.5Võ Anh VũT5,6-10,Xưởng ĐL35-3714-
493103077317201417BTH Chẩn đoán động cơ0.5Võ Anh VũT4,1-5,Xưởng ĐL35-3715-
494103077317201417CTH Chẩn đoán động cơ0.5Võ Anh VũT3,6-10,Xưởng ĐL35-3711-
495103077317201418ATH Chẩn đoán động cơ0.5Võ Anh VũT2,6-10,Xưởng ĐL32-3416-
496103077317201418BTH Chẩn đoán động cơ0.5Võ Anh VũT4,6-10,Xưởng ĐL32-3416-
497103077317201418CTH Chẩn đoán động cơ0.5Võ Anh VũT6,1-5,Xưởng ĐL32-3416-
498103079317201417ATH TN động cơ1Huỳnh Bá VangT2,6-10,AVL35-4016-
499103079317201417BTH TN động cơ1Huỳnh Bá VangT3,6-10,AVL35-4014-
500103079317201417CTH TN động cơ1Huỳnh Bá VangT4,6-10,AVL35-4013-
501103079317201418BTH TN động cơ1Huỳnh Bá VangT4,6-10,AVL24-27;30-3017-
502103079317201418CTH TN động cơ1Huỳnh Bá VangT3,6-10,AVL24-27;30-3017-
503103096317201419TK khung vỏ ôtô2Phan Minh ĐứcT5,4-5,E301A23-27;30-3725-21/05/2018H1017h00
504103103317201420Thiết bị tàu thủy2Nguyễn Văn TriềuT4,3-5,H40223-27;30-3731-14/05/2018H1017h00
505103109217201601Thủy khí và máy TK2Nguyễn Võ ĐạoT3,6-8,H20323-27;30-33;36-3960A
506103109217201601Thủy khí và máy TK2Nguyễn Võ ĐạoT3,6-8,H20323-27;30-33;36-3960B
507103109217201602Thủy khí và máy TK2Nguyễn Võ ĐạoT3,9-10,H20423-27;30-35;38-3947-
508103109217201605Thủy khí và máy TK2Nguyễn Võ ĐạoT2,9-10,H20323-27;30-3750-
509103109217201606Thủy khí và máy TK2Nguyễn Võ ĐạoT2,6-8,H20423-27;30-3738-
510103111217201527Thủy khí ứng dụng2Phan Thành LongT3,4-5,H20123-27;30-3853A
511103111217201527Thủy khí ứng dụng2Phan Thành LongT3,4-5,H20123-27;30-3853B
512103111217201528Thủy khí ứng dụng2Nguyễn Võ ĐạoT3,1-3,H20223-27;30-3856A
513103111217201528Thủy khí ứng dụng2Nguyễn Võ ĐạoT3,1-3,H20223-27;30-3856B
514103111217201529Thủy khí ứng dụng2Phan Thành LongT2,6-8,E20223-27;30-3847-
515103111217201534Thủy khí ứng dụng2Phan Thành LongT2,9-10,E40423-27;30-3841-10/05/2018F10913h00
516103116317201517ATH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT6,6-10,AVL32-3417-
517103116317201517BTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT4,1-5,AVL32-3421-
518103116317201517CTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT7,1-5,AVL32-3414-
519103116317201518ATH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT5,6-10,AVL32-3424-
520103116317201518BTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT2,1-5,AVL32-3422-
521103116317201518CTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT7,6-10,AVL32-3422-
522103126317201520Kết cấu máy tàu thủy3Nguyễn Văn TriềuT5,7-10,H30623-27;30-3842-15/05/2018F10213h00
523103127317201520Cơ học KC tàu thủy3Nguyễn Văn Thiên ÂnT4,7-10,H30823-27;30-3841-23/05/2018F10713h00
524103128317201520Động lực học tàu thủy3Nguyễn Thị Huyền TrangT3,7-10,H30723-27;30-3839-25/05/2018F1087h00
525103135317201420Công ước và qui phạm đóng tàu1Phạm Trường ThiT6,1-2,H40123-27;30-3231-17/05/2018H2017h00
526103136317201420Thiết kế tàu thủy3Trần Văn LuậnT5,1-4,B10123-27;30-3731-24/05/2018H1077h00
527103137317201420ĐA Thiết kế tàu thủy2Khoa Cơ khí GTT7,1-3,XP23-27;30-3733-30/05/2018H1077h00
528103142217201420Thực tập kỹ thuật 21.5Trần Văn Luận39-4031-
529103145317201420Công nghệ hàn tàu2Đinh Minh DiệmT3,7-9,H20823-27;30-3729-01/06/2018H30313h00
530103156017201720Nhập môn ngành2Trần Văn LuậnT5,7-9,Tuan 3939-3940-20/05/2018F2039h00
531103156217201717Nhập môn ngành2Nguyễn Văn ĐôngT2,1-3,Tuan 3939-3996A20/05/2018F2079h00
532103156217201717Nhập môn ngành2Nguyễn Văn ĐôngT2,1-3,Tuan 3939-3996B20/05/2018F1109h00
533103156217201718Nhập môn ngành2Dương Việt DũngT4,7-9,Tuan 3939-3985A20/05/2018F2069h00
534103156217201718Nhập môn ngành2Dương Việt DũngT4,7-9,Tuan 3939-3985B20/05/2018F2089h00
535103157017201617Thủy khí3Phan Thành LongT6,3-5,F20722-27;30-3958A22/05/2018H3027h00
536103157017201617Thủy khí3Phan Thành LongT6,3-5,F20722-27;30-3958B22/05/2018H3037h00
537103157017201618Thủy khí3Phan Thành LongT4,1-3,F20722-27;30-3970A22/05/2018H2057h00
538103157017201618Thủy khí3Phan Thành LongT4,1-3,F20722-27;30-3970B22/05/2018H2027h00
539103157017201620Thủy khí3Nguyễn Võ ĐạoT5,6-8,H20222-27;30-3938-22/05/2018H3047h00
540103161017201517Lý thuyết ô tô và máy công trình3Nguyễn Việt HảiT2,7-10,H20723-27;30-3846-
541103161017201518Lý thuyết ô tô và máy công trình3Nguyễn Việt HảiT6,7-10,H30423-27;30-3845-
542103161017201519Lý thuyết ô tô và máy công trình3Lê Văn TụyT5,7-10,H10823-27;30-3843-
543103163017201518Máy và truyền động thủy khí3Phan Thành LongT5,1-4,H30423-27;30-3821-11/05/2018H1067h00
544103164017201517Cảm biến và kỹ thuật đo2Lê Minh TiếnT6,1-3,H20123-27;30-3865A15/05/2018H1037h00
545103164017201517Cảm biến và kỹ thuật đo2Lê Minh TiếnT6,1-3,H20123-27;30-3865B15/05/2018H1017h00
546103164017201518Cảm biến và kỹ thuật đo2Trần Thanh Hải TùngT4,9-10,H30423-27;30-3865A15/05/2018H1057h00
547103164017201518Cảm biến và kỹ thuật đo2Trần Thanh Hải TùngT4,9-10,H30423-27;30-3865B15/05/2018H1047h00
548103166017201419Trang bị điện, điện tử ĐCĐT2Phạm Quốc TháiT4,7-9,H10223-27;30-3725-18/05/2018F40813h00
549103167017201417Thiết kế các hệ thống ô tô3Nguyễn Hoàng ViệtT6,1-4,H10323-27;30-31;35-4043-25/05/2018H20513h00
550103167017201418Thiết kế các hệ thống ô tô3Nguyễn Hoàng ViệtT4,1-4,H10523-27;30-34;38-4148-25/05/2018H20613h00
551103167017201419Thiết kế các hệ thống ô tô3Lê Văn TụyT3,7-10,A14223-27;30-3725-25/05/2018H20713h00
552103168017201418Tin học ứng dụng2Nguyễn Quang TrungT2,4-5,H20223-27;30-34;38-4138-28/05/2018F2039h00
553103169017201417Nhiên liệu và dầu mỡ1Nguyễn Quang TrungT5,1-2,E10323-27;30-32;35-3543-
554103169017201418Nhiên liệu và dầu mỡ1Nguyễn Quang TrungT5,3-4,E20323-27;30-3344-
555103170017201417Hệ thống cung cấp nhiên liệu ĐK điện tử1Dương Việt DũngT5,3-4,E10323-27;30-32;35-3540-18/05/2018F1087h00
556103170017201418Hệ thống cung cấp nhiên liệu ĐK điện tử1Dương Việt DũngT5,1-2,E20323-27;30-3343-18/05/2018F1097h00
557103171017201417Điều khiển tự động HT truyền lực1Nguyễn Hoàng ViệtT3,1-2,H10323-27;30-32;35-3542-21/05/2018H2057h00
558103171017201418Điều khiển tự động HT truyền lực1Nguyễn Hoàng ViệtT3,3-4,H10423-27;30-3336-21/05/2018H2067h00
55910317601720xx92ĐA TK Hệ thống điện tử ô tô1.5Phạm Quốc TháiT7,7-10,VPK33-396-27/05/2018H1067h00
560103177017201517Kinh tế vận tải2Hồ Dương ĐôngT6,4-5,H20123-27;30-3860A
561103177017201517Kinh tế vận tải2Hồ Dương ĐôngT6,4-5,H20123-27;30-3860B
562103177017201518Kinh tế vận tải2Phạm Thị TrangT4,6-8,H30423-27;30-3860A
563103177017201518Kinh tế vận tải2Phạm Thị TrangT4,6-8,H30423-27;30-3860B
564103177017201519Kinh tế vận tải2Phạm Thị TrangT4,9-10,H30523-27;30-3850-
565103177017201520Kinh tế vận tải2Hồ Dương ĐôngT6,1-3,H10523-27;30-3845-
566103183017201520AĐA TK máy tàu1.5Trần Văn LuậnT4,1-2,XP23-27;30-3819-28/05/2018H2047h00
567103183017201520BĐA TK máy tàu1.5Nguyễn Quang TrungT4,3-4,XP23-27;30-3825-28/05/2018H2049h00
56810318401720xx92ĐA TK Hệ động lực tàu1.5Trần Văn LuậnT7,1-4,VPK33-395-27/05/2018F10213h00
569103186017201420Trang bị điện, điện tử tàu thủy2Nguyễn Văn TriềuT7,2-5,H10623-27;30-3731-21/05/2018H1037h00
570103190017201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK23-
571103207317201517ATH máy và truyền động thủy khí0.5Nguyễn Xuân SơnT6,6-10,PTN TK32-3311-
572103207317201517BTH máy và truyền động thủy khí0.5Nguyễn Xuân SơnT5,1-5,PTN TK32-3342-
573103208317201419CN Sản xuất ô tô3Khoa Cơ khí GTT6,1-4,T39-4139-4125-28/05/2018F2067h00
574103209017201419VL mới ƯD trong chế tạo ô tô1Khoa Cơ khí GTT7,1-2,XP39-4125-14/05/2018H1077h00
575103209317201419Thực tập nhà máy ô tô1.5Khoa Cơ khí GT38-4025-
576103210017201419ƯD PM ATIA & Hyperwork trong TK và TT2Khoa Cơ khí GTT7,3-4,XP39-4125-16/05/2018H3047h00
577103210317201419Chẩn đoán KT ĐC và ô tô3Lê Minh TiếnT2,1-4,H10223-27;30-3725-23/05/2018H1047h00
578103211017201419Dung sai lắp ghép tr. CK1Lê CungT5,1-3,E301A23-27;30-3225-30/05/2018H1087h00
579103211317201419ATH chẩn đoán động cơ và ô tô1Huỳnh Bá VangT3,1-5,AVL35-3715-
580103211317201419BTH chẩn đoán động cơ và ô tô1Huỳnh Bá VangT4,1-5,AVL35-3710-
581104006317201622Thiết bị trao đổi nhiệt2Thái Ngọc SơnT5,3-4,H30222-27;30-3961A
582104006317201622Thiết bị trao đổi nhiệt2Thái Ngọc SơnT5,3-4,H30222-27;30-3961B
583104006317201623Thiết bị trao đổi nhiệt2Thái Ngọc SơnT5,1-2,H30122-27;30-3963A
584104006317201623Thiết bị trao đổi nhiệt2Thái Ngọc SơnT5,1-2,H30122-27;30-3963B
585104012317201522Lò hơi 22Hoàng Ngọc ĐồngT6,6-8,E10423-27;30-3770A24/05/2018H20313h00
586104012317201522Lò hơi 22Hoàng Ngọc ĐồngT6,6-8,E10423-27;30-3770B24/05/2018H20413h00
587104012317201525Lò hơi 22Phạm Duy VũT4,6-8,F20623-27;30-3753A24/05/2018H20813h00
588104012317201525Lò hơi 22Phạm Duy VũT4,6-8,F20623-27;30-3753B24/05/2018H20713h00
58910401531720xx92Mạng nhiệt2Bùi Thị Hương LanT5,11-14,F10633-3916-26/05/2018H10113h00
590104017317201522AĐA lạnh2Nguyễn Thành VănT3,1-2,XP23-27;30-3731-31/05/2018F20313h00
591104017317201522BĐA lạnh2Nguyễn Thành VănT3,3-4,XP23-27;30-3729-31/05/2018F2039h00
592104017317201525AĐA lạnh2Võ Chí ChínhT5,1-2,XP23-27;30-3730-31/05/2018F2037h00
593104017317201525BĐA lạnh2Võ Chí ChínhT5,3-4,XP23-27;30-3732-31/05/2018F20315h00
594104018317201422AĐA lò hơi2Trần Thanh SơnT3,7-9,XP23-27;30-351-04/05/2018F1079h00
595104018317201422BĐA lò hơi2Phạm Duy VũT2,1-3,XP23-27;30-3530-04/05/2018F1077h00
596104018317201423AĐA lò hơi2Hoàng Ngọc ĐồngT2,1-3,XP23-27;30-3530-05/05/2018F30615h00
597104018317201423BĐA lò hơi2Hoàng Ngọc ĐồngT2,7-9,XP23-27;30-3529-05/05/2018F30613h00
598104018317201425AĐA lò hơi2Hoàng Ngọc ĐồngT5,1-3,XP23-27;30-3525-05/05/2018F2077h00
599104018317201425BĐA lò hơi2Hoàng Ngọc ĐồngT5,7-9,XP23-27;30-3525-05/05/2018F2079h00
600104028317201422AĐA sấy2Ngô Phi MạnhT4,1-3,XP23-27;30-3530-02/05/2018F2099h00
601104028317201422BĐA sấy2Trần Văn VangT6,1-3,XP23-27;30-3530-02/05/2018F2097h00
602104028317201423AĐA sấy2Trần Văn VangT4,7-9,XP23-27;30-3514-02/05/2018F20915h00
603104028317201423BĐA sấy2Trần Văn VangT3,7-9,XP23-27;30-3520-02/05/2018F20913h00
604104029317201422Chuyên đề sấy1Ngô Phi MạnhT3,1-2,H40223-27;30-3358A
605104029317201422Chuyên đề sấy1Ngô Phi MạnhT3,1-2,H40223-27;30-3358B
606104029317201423Chuyên đề sấy1Ngô Phi MạnhT3,3-4,H20823-27;30-3337-
607104037317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK52-
608104043317201522Vật liệu kỹ thuật nhiệt1Bùi Thị Hương LanT2,9-10,F20323-27;30-3356A
609104043317201522Vật liệu kỹ thuật nhiệt1Bùi Thị Hương LanT2,9-10,F20323-27;30-3356B
610104043317201525Vật liệu kỹ thuật nhiệt1Mã Phước HoàngT2,7-8,F20623-27;30-3370A
611104043317201525Vật liệu kỹ thuật nhiệt1Mã Phước HoàngT2,7-8,F20623-27;30-3370B
612104045117201527KT nhiệt2Mã Phước HoàngT6,9-10,F20323-27;30-3857A
613104045117201527KT nhiệt2Mã Phước HoàngT6,9-10,F20323-27;30-3857B
614104045117201528KT nhiệt2Phạm Duy VũT6,6-8,E10223-27;30-3856A
615104045117201528KT nhiệt2Phạm Duy VũT6,6-8,E10223-27;30-3856B
616104045117201529KT nhiệt2Phạm Duy VũT2,9-10,E20223-27;30-3841-
617104045117201532KT nhiệt2Mã Phước HoàngT6,6-8,F11023-27;30-3855A
618104045117201532KT nhiệt2Mã Phước HoàngT6,6-8,F11023-27;30-3855B
619104045117201534KT nhiệt2Hoàng Ngọc ĐồngT6,9-10,E11223-27;30-3841-25/05/2018F10113h00
620104045117201535KT nhiệt2Hoàng Ngọc ĐồngT4,1-2,E20823-27;30-4036-25/05/2018F10213h00
621104045117201605KT nhiệt2Mã Phước HoàngT5,6-8,H20323-27;30-3765A
622104045117201605KT nhiệt2Mã Phước HoàngT5,6-8,H20323-27;30-3765B
623104045117201606KT nhiệt2Thái Ngọc SơnT5,8-10,H20423-27;30-3764A
624104045117201606KT nhiệt2Thái Ngọc SơnT5,8-10,H20423-27;30-3764B
625104045117201617KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT3,7-8,F20922-27;30-3950A
626104045117201617KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT3,7-8,F20922-27;30-3950B
627104045117201618KT nhiệt2Mã Phước HoàngT2,9-10,F30322-27;30-3960A
628104045117201618KT nhiệt2Mã Phước HoàngT2,9-10,F30322-27;30-3960B
629104045117201620KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT3,9-10,F20822-27;30-3940-
630104045117201659KT nhiệt2Mã Phước HoàngT3,9-10,F30822-27;30-3759A
631104045117201659KT nhiệt2Mã Phước HoàngT3,9-10,F30822-27;30-3759B
632104045117201660KT nhiệt2Mã Phước HoàngT3,6-8,F30722-27;30-3760A
633104045117201660KT nhiệt2Mã Phước HoàngT3,6-8,F30722-27;30-3760B
634104045117201667KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT2,9-10,E10422-27;30-30;33-3860A
635104045117201667KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT2,9-10,E10422-27;30-30;33-3860B
636104045117201668KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT4,9-10,F20922-27;30-30;33-3854A
637104045117201668KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT4,9-10,F20922-27;30-30;33-3854B
638104045117201669KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT2,6-8,E10322-27;30-30;33-3860A
639104045117201669KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT2,6-8,E10322-27;30-30;33-3860B
640104045117201675KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT4,6-8,F30622-27;30-3760A
641104045117201675KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT4,6-8,F30622-27;30-3760B
642104045117201677KT nhiệt2Võ Chí ChínhT2,9-10,H10522-27;30-3760A
643104045117201677KT nhiệt2Võ Chí ChínhT2,9-10,H10522-27;30-3760B
644104045117201679KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT2,6-8,F10122-27;30-3658A
645104045117201679KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT2,6-8,F10122-27;30-3658B
646104045117201681KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT6,9-10,F20822-27;30-3654A
647104045117201681KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT6,9-10,F20822-27;30-3654B
648104062317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK33-
649104073217201722Nhập môn ngành2Trần Văn VangCN,1-3,Tuan 3939-3972A
650104073217201722Nhập môn ngành2Trần Văn VangCN,1-3,Tuan 3939-3972B
651104073217201723Nhập môn ngành2Thái Ngọc SơnT2,1-3,Tuan 3939-3970A
652104073217201723Nhập môn ngành2Thái Ngọc SơnT2,1-3,Tuan 3939-3970B
653104077317201622Kỹ thuật cháy2Hoàng Ngọc ĐồngT3,3-4,H10522-27;30-3954A14/05/2018H10813h00
654104077317201622Kỹ thuật cháy2Hoàng Ngọc ĐồngT3,3-4,H10522-27;30-3954B14/05/2018H20113h00
655104077317201623Kỹ thuật cháy2Hoàng Ngọc ĐồngT3,1-2,H10622-27;30-3956A14/05/2018H20313h00
656104077317201623Kỹ thuật cháy2Hoàng Ngọc ĐồngT3,1-2,H10622-27;30-3956B14/05/2018H20213h00
657104080317201522Điều hòa không khí3Võ Chí ChínhT4,7-10,F20723-27;30-3766A
658104080317201522Điều hòa không khí3Võ Chí ChínhT4,7-10,F20723-27;30-3766B
659104080317201525Điều hòa không khí3Võ Chí ChínhT3,7-10,F20723-27;30-3753A
660104080317201525Điều hòa không khí3Võ Chí ChínhT3,7-10,F20723-27;30-3753B
661104082317201522Tuốc bin2Trần Thanh SơnT7,8-10,F10323-27;30-3776A21/05/2018H10113h00
662104082317201522Tuốc bin2Trần Thanh SơnT7,8-10,F10323-27;30-3776B21/05/2018H10313h00
663104082317201525Tuốc bin2Phạm Duy VũT6,9-10,E10123-27;30-3756A21/05/2018H10513h00
664104082317201525Tuốc bin2Phạm Duy VũT6,9-10,E10123-27;30-3756B21/05/2018H10413h00
665104084317201522CĐ Lạnh A2Nguyễn Thành VănT6,9-10,E10423-27;30-3776A17/05/2018H10313h00
666104084317201522CĐ Lạnh A2Nguyễn Thành VănT6,9-10,E10423-27;30-3776B17/05/2018H10113h00
667104085317201525CĐ Lạnh B1Nguyễn Thành VănT6,6-8,E10123-27;30-3728-
668104086317201422Xử lý nước cho TB nhiệt1Phạm Duy VũT5,1-2,H20623-27;30-3361A
669104086317201422Xử lý nước cho TB nhiệt1Phạm Duy VũT5,1-2,H20623-27;30-3361B
670104086317201423Xử lý nước cho TB nhiệt1Phạm Duy VũT3,1-2,H20823-27;30-3357A
671104086317201423Xử lý nước cho TB nhiệt1Phạm Duy VũT3,1-2,H20823-27;30-3357B
672104087317201422Tự động điều chỉnh QT nhiệt2Thái Ngọc SơnT7,3-5,H10523-27;30-3560A
673104087317201422Tự động điều chỉnh QT nhiệt2Thái Ngọc SơnT7,3-5,H10523-27;30-3560B
674104087317201423Tự động điều chỉnh QT nhiệt2Thái Ngọc SơnT6,1-3,E10323-27;30-3521-
675104087317201425Tự động điều chỉnh QT nhiệt2Thái Ngọc SơnT6,7-9,H20423-27;30-3548-
676104088317201422ATN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT2,1-5,D11531-3415-
677104088317201422BTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT2,6-10,D11531-3415-
678104088317201422CTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT5,6-10,D11531-3416-
679104088317201422DTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT6,6-10,D11531-3415-
680104088317201423ATN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT5,1-5,D11531-3415-
681104088317201423BTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT4,1-5,D11531-3415-
682104088317201425ATN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT4,6-10,D11531-3415-
683104088317201425BTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT6,1-5,D11531-3415-
684104088317201425CTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT3,6-10,D11531-3415-
685104088317201425DTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT2,1-5,D11525-27;35-3515-
686104089317201422Nhà máy nhiệt điện2Phạm Duy VũT5,3-5,H20623-27;30-3560A
687104089317201422Nhà máy nhiệt điện2Phạm Duy VũT5,3-5,H20623-27;30-3560B
688104089317201423Nhà máy nhiệt điện2Trần Thanh SơnT7,3-5,H40122-27;30-3530-
689104089317201425Nhà máy nhiệt điện2Trần Thanh SơnT2,7-9,H20223-27;30-3548-
690104090317201422Thực tập công nhân2Khoa Nhiệt40-4360A
691104090317201422Thực tập công nhân2Khoa Nhiệt40-4360B
692104090317201423Thực tập công nhân2Khoa Nhiệt40-4321-
693104090317201425Thực tập công nhân2Khoa Nhiệt40-4359A
694104090317201425Thực tập công nhân2Khoa Nhiệt40-4359B
695104091317201422Quản lý năng lượng1Trần Thanh SơnT7,1-2,H10523-27;30-3359A
696104091317201422Quản lý năng lượng1Trần Thanh SơnT7,1-2,H10523-27;30-3359B
697104091317201423Quản lý năng lượng1Trần Thanh SơnCN,1-2,F10323-27;30-3332-
698104091317201425Quản lý năng lượng1Trần Thanh SơnCN,3-4,F10323-27;30-3349-
699104092317201425Chuyên đề lò hơi2Hoàng Ngọc ĐồngT4,3-5,E10223-27;30-3549-17/04/2018F2109h00
700104094317201522Kỹ thuật an toàn nhiệt1Trần Văn VangT2,7-8,F20323-27;30-3362A
701104094317201522Kỹ thuật an toàn nhiệt1Trần Văn VangT2,7-8,F20323-27;30-3362B
702104094317201525Kỹ thuật an toàn nhiệt1Trần Văn VangT2,9-10,F20623-27;30-3353A
703104094317201525Kỹ thuật an toàn nhiệt1Trần Văn VangT2,9-10,F20623-27;30-3353B
704104101317201425Kỹ thuật XL phát thải2Phạm Duy VũT3,3-5,H40223-27;30-3574A12/04/2018H30213h00
705104101317201425Kỹ thuật XL phát thải2Phạm Duy VũT3,3-5,H40223-27;30-3574B12/04/2018H40213h00
706105000317201535ATN Vi xử lý & Vi điều khiển0.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20238-3919-
707105000317201535BTN Vi xử lý & Vi điều khiển0.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20238-3917-
70810500121720xx92TN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I10635-3610-
709105002317201532AĐA VXL và VĐK2Nguyễn Quốc ĐịnhT5,1-2,XP23-27;30-3826-01/06/2018H3049h00
710105002317201532BĐA VXL và VĐK2Nguyễn Quốc ĐịnhT5,3-4,XP23-27;30-3820-01/06/2018H3047h00
711105002317201532CĐA VXL và VĐK2Nguyễn Quốc ĐịnhT4,1-2,XP23-27;30-3826-01/06/2018H30513h00
712105002317201535AĐA VXL và VĐK2Ngô Đình ThanhT7,1-2,XP23-27;30-4019-31/05/2018F2067h00
713105002317201535BĐA VXL và VĐK2Ngô Đình ThanhT7,3-4,XP23-27;30-4017-31/05/2018F2069h00
714105005317201657Toán chuyên ngành3Trần Văn ChínhT2,1-3,H30322-27;30-3955A01/06/2018H3077h00
715105005317201657Toán chuyên ngành3Trần Văn ChínhT2,1-3,H30322-27;30-3955B01/06/2018H3067h00
716105017317201627Thực tập nhận thức1Khoa Điện39-3958A
717105017317201627Thực tập nhận thức1Khoa Điện39-3958B
718105017317201628Thực tập nhận thức1Khoa Điện39-3947-
719105017317201632Thực tập nhận thức1Khoa Điện39-3956A
720105017317201632Thực tập nhận thức1Khoa Điện39-3956B
721105017317201634Thực tập nhận thức1Khoa Điện44-4441-
722105017317201635Thực tập nhận thức1Khoa Điện44-4435-
723105018317201557AĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT3,3-4,XP23-27;30-4025-29/05/2018H1047h00
724105018317201557BĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT3,1-2,XP23-27;30-4029-29/05/2018H10413h00
725105020317201535Truyền động điện3Đoàn Quang VinhT4,3-5,E20823-27;30-4036-28/05/2018F2077h00
726105021317201527AĐA mạng điện2Trần Vinh TịnhT2,7-8,XP23-27;30-3831-31/05/2018F20713h
727105021317201527BĐA mạng điện2Trần Vinh TịnhT2,9-10,XP23-27;30-3834-31/05/2018F20714h15
728105021317201528AĐA mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT3,9-10,XP23-27;30-3861A01/06/2018H3087h00
729105021317201528AĐA mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT3,9-10,XP23-27;30-3861B01/06/2018H30813h00
730105021317201528BĐA mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT4,4-5,XP23-27;30-3823-31/05/2018F2077h00
731105021317201529AĐA mạng điện2Phan Đình ChungT4,1-2,XP23-27;30-3824-31/05/2018F2079h30
732105021317201529BĐA mạng điện2Lưu Ngọc AnT4,3-4,XP23-27;30-3814-31/05/2018F2078h15
733105021317201534AĐA mạng điện2Dương Minh QuânT5,1-2,XP23-27;30-3821-29/05/2018H1059h00
734105021317201534BĐA mạng điện2Dương Minh QuânT5,3-4,XP23-27;30-3820-29/05/2018H1057h00
735105022317201527Ngắn mạch trong HTĐ2Nguyễn Hồng Việt PhươngT6,6-8,F20323-27;30-3862A
736105022317201527Ngắn mạch trong HTĐ2Nguyễn Hồng Việt PhươngT6,6-8,F20323-27;30-3862B
737105022317201528Ngắn mạch trong HTĐ2Đoàn Ngọc Minh TúT5,8-10,F10323-27;30-3862A
738105022317201528Ngắn mạch trong HTĐ2Đoàn Ngọc Minh TúT5,8-10,F10323-27;30-3862B
739105022317201529Ngắn mạch trong HTĐ2Nguyễn Hồng Việt PhươngT6,9-10,F20623-27;30-3867A
740105022317201529Ngắn mạch trong HTĐ2Nguyễn Hồng Việt PhươngT6,9-10,F20623-27;30-3867B
741105022317201534Ngắn mạch trong HTĐ2Nguyễn Hồng Việt PhươngT2,6-8,E40423-27;30-3842-15/05/2018F10313h00
742105022317201557Ngắn mạch trong HTĐ2Đoàn Ngọc Minh TúT5,6-7,F20323-27;30-4048-
743105023317201527Mạng điện3Trần Vinh TịnhT5,7-10,F10623-27;30-3861A
744105023317201527Mạng điện3Trần Vinh TịnhT5,7-10,F10623-27;30-3861B
745105023317201528Mạng điện3Nguyễn Hữu HiếuT5,1-4,H20823-27;30-3860A
746105023317201528Mạng điện3Nguyễn Hữu HiếuT5,1-4,H20823-27;30-3860B
747105023317201529Mạng điện3Trần Vinh TịnhT7,1-4,F10823-27;30-3868A
748105023317201529Mạng điện3Trần Vinh TịnhT7,1-4,F10823-27;30-3868B
749105023317201534Mạng điện3Dương Minh QuânT4,7-10,E20823-27;30-3841-01/06/2018E10113h00
750105023317201557Mạng điện3Dương Minh QuânT5,8-10,F20323-27;30-4059A
751105023317201557Mạng điện3Dương Minh QuânT5,8-10,F20323-27;30-4059B
752105034317201427AĐA điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT4,7-8,XP23-27;30-3825-30/05/2018H2017h00
753105034317201427BĐA điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT4,9-10,XP23-27;30-3825-30/05/2018H2019h00
754105034317201428AĐA điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT3,7-8,XP23-27;30-3822-30/05/2018H20113h00
755105034317201428BĐA điều khiển logic2Trần Thị Minh DungT2,7-8,XP23-27;30-3825-30/05/2018H20115h00
756105034317201428CĐA điều khiển logic2Trần Thị Minh DungT2,9-10,XP23-27;30-3825-31/05/2018F2087h00
757105034317201429AĐA điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT5,3-4,XP23-27;30-3821-31/05/2018F2089h00
758105034317201429BĐA điều khiển logic2Trương Thị Bích ThanhT4,7-8,XP23-27;30-3825-31/05/2018F20813h00
759105034317201429CĐA điều khiển logic2Trương Thị Bích ThanhT4,9-10,XP23-27;30-3825-31/05/2018F20815h00
760105034317201532AĐA điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT3,7-8,XP23-27;30-3826-29/05/2018H1069h00
761105034317201532BĐA điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT3,9-10,XP23-27;30-389-29/05/2018H10613h00
762105034317201532CĐA điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT7,1-2,XP23-27;30-3825-29/05/2018H1067h00
763105045317201432Mạng tr.thông CN và hệ SCADA2Trần Thái Anh ÂuT5,7-9,H20123-27;30-30;35-3951-
764105045317201433Mạng tr.thông CN và hệ SCADA2Nguyễn Kim ÁnhT6,3-5,H20223-27;30-3543-
765105054317201435Cảm biến2Lê Quốc HuyT3,1-3,E20724-27;30-3627-11/05/2018H1047h00
766105060317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK61A
767105060317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK61B
768105064317201427Vận hành nhà máy thuỷ điện2Phạm Văn KiênT5,6-8,E20123-27;30-3877A
769105064317201427Vận hành nhà máy thuỷ điện2Phạm Văn KiênT5,6-8,E20123-27;30-3877B
770105064317201428Vận hành nhà máy thuỷ điện2Lê Đình DươngT5,9-10,E20123-27;30-3849-
771105064317201429Vận hành nhà máy thuỷ điện2Ngô Văn DưỡngT2,3-5,F20323-27;30-3880A
772105064317201429Vận hành nhà máy thuỷ điện2Ngô Văn DưỡngT2,3-5,F20323-27;30-3880B
773105070317201434Thông tin và điều độ trong HTĐ2Phạm Văn KiênT2,1-3,E20624-27;30-3629-24/04/2018F1037h00
774105071317201434TK bảo vệ rơle2Lê Kim HùngT4,1-3,E20624-27;30-3630-04/05/2018F2097h00
775105072317201434Tính toán thiết kế cao áp2Phan Đình ChungT3,1-3,E20824-27;30-3629-27/04/2018H1067h00
776105092117201622ATN kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I10626-2730-
777105092117201622BTN kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,1-5,I10626-2724-
778105092117201623ATN kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I10626-2726-
779105092117201623BTN kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I10626-2730-
780105092117201638ATN kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I10626-2730-
781105092117201638BTN kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I10626-2730-
782105092117201639ATN kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I10626-2719-
783105092117201639BTN kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I10626-2730-
784105092117201645ATN kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,6-10,I10626-2730-
785105092117201645BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I10624-2530-
786105092117201645CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I10624-2530-
787105092317201627Lý thuyết điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT6,1-3,E10223-27;30-3742-
788105092317201628Lý thuyết điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT6,4-5,E10123-27;30-3752A
789105092317201628Lý thuyết điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT6,4-5,E10123-27;30-3752B
790105092317201632Lý thuyết điều khiển tự động2Trương Thị Bích ThanhT2,4-5,F30623-27;30-3753A
791105092317201632Lý thuyết điều khiển tự động2Trương Thị Bích ThanhT2,4-5,F30623-27;30-3753B
792105092317201634Lý thuyết điều khiển tự động2Nguyễn Lê HòaT5,1-3,E30223-27;30-3841-17/05/2018H2067h00
793105093117201614Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT3,1-2,E301B22-27;30-3929-10/05/2018F2097h00
794105093117201615Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT5,1-2,E11222-27;30-3921-10/05/2018F3017h00
795105093117201616Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT2,3-4,E30322-27;30-3946-10/05/2018F3027h00
796105093117201622Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT6,6-7,E20422-27;30-3957A
797105093117201622Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT6,6-7,E20422-27;30-3957B
798105093117201623Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT6,1-2,H30122-27;30-3964A
799105093117201623Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT6,1-2,H30122-27;30-3964B
800105093117201638Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT5,6-7,H10622-27;30-3968A
801105093117201638Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT5,6-7,H10622-27;30-3968B
802105093117201639Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT2,1-2,H10622-27;30-3962A
803105093117201639Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT2,1-2,H10622-27;30-3962B
804105093117201645Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT2,1-2,F30722-27;30-3968A
805105093117201645Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT2,1-2,F30722-27;30-3968B
806105093117201741Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT2,9-10,E40326-27;30-4057A23/05/2018H10313h00
807105093117201741Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT2,9-10,E40326-27;30-4057B23/05/2018H10113h00
808105093117201759Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT2,1-3,F10726-27;30-3859A
809105093117201759Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT2,1-3,F10726-27;30-3859B
810105093117201764Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT7,1-3,F21026-27;30-4051A
811105093117201764Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT7,1-3,F21026-27;30-4051B
81210509531720xx92TN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20236-377-
813105098317201627ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20226-2727-
814105098317201627CTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20226-2728-
815105098317201628ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20226-2726-
816105098317201628BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20226-2727-
817105098317201628CTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20226-2726-
818105098317201632ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20226-2727-
819105098317201632BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20226-2726-
820105098317201632CTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20230-30;32-3224-
821105098317201634ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT7,1-5,I20226-2711-
822105098317201634BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20226-2730-
823105098317201635ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20230-30;32-3217-
824105098317201635BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20230-30;32-3218-
825105099317201627ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20232-3329-
826105099317201627BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20232-3327-
827105099317201627CTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20232-3329-
828105099317201628ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20232-3326-
829105099317201628BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20234-3523-
830105099317201632ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20234-3525-
831105099317201632BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20234-3526-
832105099317201632CTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20234-3526-
833105099317201634ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20234-3530-
834105099317201634BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20234-3511-
835105099317201635ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20234-3517-
836105099317201635BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20236-3718-
83710510031720xx92TN Kỹ thuật đo lường0.5Khương Thị Út ThươngT3,1-5,I30136-379-
838105106317201532ATN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I30132-3324-
839105106317201532BTN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I30134-350
840105106317201532CTN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I30132-3321-
841105106317201534ATN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I30132-3321-
842105106317201534BTN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT3,6-10,I30132-3320-
843105106317201535ATN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT5,1-5,I30132-3319-
844105106317201535BTN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT5,1-5,I30134-3517-
845105107317201427ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT5,1-5,I30536-3726-
846105107317201427BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT6,6-10,I30536-3725-
847105107317201427CTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Kim ÁnhT7,6-10,I30536-3725-
848105107317201428ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Kim ÁnhT2,1-5,I30536-3724-
849105107317201428BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I30536-3725-
850105107317201428CTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I30536-3721-
851105107317201429ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT2,6-10,I30530-30;38-3825-
852105107317201429BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT3,6-10,I30530-30;38-3825-
853105113317201627ATN Mạch điện tử0.5Lê Quốc HuyT3,6-10,I30136-3720-
854105113317201627BTN Mạch điện tử0.5Lê Quốc HuyT4,1-5,I30136-3720-
855105113317201627CTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT2,6-10,I30132-3319-
856105113317201628BTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I30132-3320-
857105113317201628CTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I30132-3320-
858105113317201632ATN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT6,6-10,I30132-3320-
859105113317201632BTN Mạch điện tử0.5Khương Thị Út ThươngT2,6-10,I30134-3520-
860105113317201632CTN Mạch điện tử0.5Khương Thị Út ThươngT4,1-5,I30134-3520-
861105113317201634ATN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT3,6-10,I30134-3511-
862105113317201634BTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT7,1-5,I30134-3515-
863105113317201634CTN Mạch điện tử0.5Khương Thị Út ThươngT4,6-10,I30134-3515-
864105113317201635ATN Mạch điện tử0.5Khương Thị Út ThươngT6,6-10,I30134-358-
865105113317201635BTN Mạch điện tử0.5Khương Thị Út ThươngT5,6-10,I30134-3518-
866105113317201635CTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT2,6-10,I30136-379-
867105114317201527ATN Mạng điện0.5Dương Minh QuânT3,6-10,I10532-3326-
868105114317201527CTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT2,1-5,I10532-3325-
869105114317201528ATN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT4,1-5,I10532-3330-
870105114317201528BTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT6,1-5,I10532-3325-
871105114317201528CTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT2,1-5,I10534-3525-
872105114317201529ATN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT4,6-10,I10534-3528-
873105114317201529BTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT5,1-5,I10534-3525-
874105114317201534ATN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT4,1-5,I10534-3521-
875105114317201534BTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT5,6-10,I10534-3520-
876105114317201557ATN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT6,6-10,I10534-3513-
877105114317201557BTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT3,6-10,I10534-3524-
878105117317201527ATN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20234-350
879105117317201527CTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20234-3526-
880105117317201528ATN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20234-3525-
881105117317201528BTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20236-3726-
882105117317201528CTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20236-3726-
883105117317201528XTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT7,1-5,I20234-3526-
884105117317201529ATN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20236-3725-
885105117317201529BTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20236-370
886105128017201534ATN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20236-3721-
887105128017201534BTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20236-3720-
888105129317201434Giải tích mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT6,1-3,A13624-27;30-3629-11/05/2018H1057h00
889105132317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK69A
890105132317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK69B
891105133317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK38-
892105134317201727Nhập môn ngành1Trịnh Trung HIếuT6,1-2,F30126-27;30-4075A22/05/2018H30313h00
893105134317201727Nhập môn ngành1Trịnh Trung HIếuT6,1-2,F30126-27;30-4075B22/05/2018H30413h00
894105134317201728Nhập môn ngành1Phan Văn HiềnT4,7-8,B30226-27;30-4072A22/05/2018H30513h00
895105134317201728Nhập môn ngành1Phan Văn HiềnT4,7-8,B30226-27;30-4072B22/05/2018H30613h00
896105134317201729Nhập môn ngành1Phan Văn HiềnT4,9-10,B30226-27;30-4051A22/05/2018H20613h00
897105134317201729Nhập môn ngành1Phan Văn HiềnT4,9-10,B30226-27;30-4051B22/05/2018H20613h00
898105134317201732Nhập môn ngành1Nguyễn Kim ÁnhT6,7-8,E20226-27;30-4060A
899105134317201732Nhập môn ngành1Nguyễn Kim ÁnhT6,7-8,E20226-27;30-4060B
900105134317201733Nhập môn ngành1Nguyễn Kim ÁnhT4,7-8,F31026-27;30-4074A
901105134317201733Nhập môn ngành1Nguyễn Kim ÁnhT4,7-8,F31026-27;30-4074B
902105134317201733Nhập môn ngành1Nguyễn Kim ÁnhT4,7-8,F31026-27;30-4074C
903105137317201627Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT5,1-3,E10123-27;30-3760A
904105137317201627Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT5,1-3,E10123-27;30-3760B
905105137317201628Lý thuyết mạch điện 22Hoàng DũngT6,1-3,E10123-27;30-3762A
906105137317201628Lý thuyết mạch điện 22Hoàng DũngT6,1-3,E10123-27;30-3762B
907105137317201632Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT5,4-5,E10123-27;30-3773A
908105137317201632Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT5,4-5,E10123-27;30-3773B
909105137317201634Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT3,4-5,E30223-27;30-3841-29/05/2018F1069h00
910105137317201635Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT6,4-5,E20523-27;30-3843-29/05/2018F1039h00
911105137317201657Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT6,1-2,E20322-27;30-3970A
912105137317201657Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT6,1-2,E20322-27;30-3970B
913105138317201627Máy điện 12Trần Văn ChínhT6,4-5,E10223-27;30-3752A
914105138317201627Máy điện 12Trần Văn ChínhT6,4-5,E10223-27;30-3752B
915105138317201628Máy điện 12Võ Quang SơnT5,4-5,E10423-27;30-3760A
916105138317201628Máy điện 12Võ Quang SơnT5,4-5,E10423-27;30-3760B
917105138317201632Máy điện 12Bùi Tấn LợiT3,3-5,E20323-27;30-3769A
918105138317201632Máy điện 12Bùi Tấn LợiT3,3-5,E20323-27;30-3769B
919105138317201634Máy điện 12Phan Văn HiềnT3,1-3,E30223-27;30-3841-23/05/2018F3087h00
920105138317201635Máy điện 12Trần Văn ChínhT6,1-3,E20523-27;30-3836-23/05/2018F3097h00
921105138317201657Máy điện 12Võ Quang SơnT2,4-5,H30322-27;30-3958A
922105138317201657Máy điện 12Võ Quang SơnT2,4-5,H30322-27;30-3958B
923105140217201627Phương pháp tính3Nguyễn Bình NamT3,1-4,E10223-27;30-3762A
924105140217201627Phương pháp tính3Nguyễn Bình NamT3,1-4,E10223-27;30-3762B
925105140217201628Phương pháp tính3Nguyễn Bình NamT4,1-4,H10623-27;30-3757A
926105140217201628Phương pháp tính3Nguyễn Bình NamT4,1-4,H10623-27;30-3757B
927105140217201632Phương pháp tính3Nguyễn Bình NamT6,1-4,F20623-27;30-3767A
928105140217201632Phương pháp tính3Nguyễn Bình NamT6,1-4,F20623-27;30-3767B
92910514031720xx92An toàn điện1Lưu Ngọc AnT4,11-14,F10233-3624-20/05/2018F10113h00
930105141317201527Thiết bị điện2Lê Thành BắcT4,6-8,F20323-27;30-3859A
931105141317201527Thiết bị điện2Lê Thành BắcT4,6-8,F20323-27;30-3859B
932105141317201528Thiết bị điện2Nguyễn Văn TấnT6,9-10,E10223-27;30-3858A
933105141317201528Thiết bị điện2Nguyễn Văn TấnT6,9-10,E10223-27;30-3858B
934105141317201529Thiết bị điện2Võ Như TiếnT6,6-8,F20623-27;30-3822-
935105141317201534Thiết bị điện2Nguyễn Văn TấnT3,1-3,E11223-27;30-3841-22/05/2018F1077h00
936105142317201527Truyền động điện2Giáp Quang HuyT4,9-10,F20323-27;30-3871A
937105142317201527Truyền động điện2Giáp Quang HuyT4,9-10,F20323-27;30-3871B
938105142317201528Truyền động điện2Giáp Quang HuyT4,6-8,F40623-27;30-3873A
939105142317201528Truyền động điện2Giáp Quang HuyT4,6-8,F40623-27;30-3873B
940105142317201534Truyền động điện2Lê Tiến DũngT6,6-8,E11223-27;30-3841-28/05/2018F3017h00
941105142317201557Truyền động điện2Giáp Quang HuyT2,7-8,H10623-27;30-4083A
942105142317201557Truyền động điện2Giáp Quang HuyT2,7-8,H10623-27;30-4083B
943105146317201432Thực tập công nhân2Nguyễn Quang Chung31-3455A
944105146317201432Thực tập công nhân2Nguyễn Quang Chung31-3455B
945105146317201433Thực tập công nhân2Nguyễn Quang Chung36-3944-
946105147317201427Phần điện trong NM điện và trạm biến áp3Trần Tấn VinhT2,1-4,F10323-27;30-3875A
947105147317201427Phần điện trong NM điện và trạm biến áp3Trần Tấn VinhT2,1-4,F10323-27;30-3875B
948105147317201428Phần điện trong NM điện và trạm biến áp3Lê Đình DươngT3,1-4,E20123-27;30-3874A
949105147317201428Phần điện trong NM điện và trạm biến áp3Lê Đình DươngT3,1-4,E20123-27;30-3874B
950105147317201429Phần điện trong NM điện và trạm biến áp3Ngô Văn DưỡngT6,1-4,E10423-27;30-3865A
951105147317201429Phần điện trong NM điện và trạm biến áp3Ngô Văn DưỡngT6,1-4,E10423-27;30-3865B
952105148317201427AĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Ngô Văn DưỡngT3,1-2,XP23-27;30-3824-01/06/2018F2087h00
953105148317201427BĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Phạm Văn KiênT5,1-2,XP23-27;30-3825-01/06/2018F2089h00
954105148317201427CĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Ngô Văn DưỡngT3,3-4,XP23-27;30-3825-01/06/2018F20813h00
955105148317201428AĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Lê Đình DươngT5,3-4,XP23-27;30-3821-01/06/2018F20815h00
956105148317201428BĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Lê Đình DươngT5,1-2,XP23-27;30-3824-02/06/2018F3037h00
957105148317201428CĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Phạm Văn KiênT7,3-4,XP23-27;30-3824-02/06/2018F3039h00
958105148317201429AĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Phạm Văn KiênT7,1-2,XP23-27;30-3825-02/06/2018F30313h00
959105148317201429BĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Trần Tấn VinhT7,3-4,XP23-27;30-3816-02/06/2018F30315h00
960105148317201429CĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Trần Tấn VinhT3,1-2,XP23-27;30-3825-03/06/2018H3087h00
961105151317201434Thực tập tốt nghiệp2Khoa Điện41-4529-
962105153317201435Thực tập Tốt nghiệp (TĐH)2Khoa Điện41-4527-
963105154317201434Vận hành hệ thống điện2Trần Tấn VinhT5,1-3,E20724-27;30-3629-08/05/2018H1017h00
964105157217201435Kỹ thuật robot2Nguyễn Hoàng MaiT5,1-3,E30324-27;30-3628-08/05/2018H1037h00
965105157317201632Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT2,1-3,F30623-27;30-3764A29/05/2018F1027h00
966105157317201632Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT2,1-3,F30623-27;30-3764B29/05/2018F1017h00
967105157317201632Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT2,1-3,F30623-27;30-3764C
968105157317201635Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT5,4-5,E40323-27;30-3837-18/05/2018H1059h00
969105158317201632AĐA Mạch điện tử2Nguyễn Lê HòaT4,1-2,XP23-27;30-3737-31/05/2018F2097h00
970105158317201632BĐA Mạch điện tử2Nguyễn Lê HòaT4,3-4,XP23-27;30-3733-31/05/2018F20913h00
971105158317201635AĐA Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT4,7-8,XP23-27;30-3817-01/06/2018F20913h00
972105158317201635BĐA Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT4,9-10,XP23-27;30-3818-01/06/2018F20915h00
973105159317201532Vi xử lý & vi điều khiển3Nguyễn Quốc ĐịnhT5,7-10,F20623-27;30-3866A26/05/2018H3017h00
974105159317201532Vi xử lý & vi điều khiển3Nguyễn Quốc ĐịnhT5,7-10,F20623-27;30-3866B26/05/2018H3027h00
975105159317201535Vi xử lý & vi điều khiển3Ngô Đình ThanhT2,1-3,E11223-27;30-4036-
976105160017201432Điều khiển truyền động điện3Giáp Quang HuyT6,1-5,H20623-27;30-30;35-3954A22/05/2018H3067h00
977105160017201432Điều khiển truyền động điện3Giáp Quang HuyT6,1-5,H20623-27;30-30;35-3954B22/05/2018H3057h00
978105160017201433Điều khiển truyền động điện3Lê Tiến DũngT2,6-10,H30523-27;30-3540-22/05/2018H3077h00
979105160317201432Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số3Nguyễn Lê HòaT2,6-10,H10423-27;30-30;35-3954A
980105160317201432Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số3Nguyễn Lê HòaT2,6-10,H10423-27;30-30;35-3954B
981105160317201433Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số3Nguyễn Lê HòaT7,6-10,F11023-27;30-3541-
982105160317201532Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số3Trần Thị Minh DungT4,7-10,F40723-27;30-3864A
983105160317201532Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số3Trần Thị Minh DungT4,7-10,F40723-27;30-3864B
984105161017201432AĐA Tổng hợp hệ thống truyền động điện2Giáp Quang HuyT5,1-3,XP23-27;30-30;35-3928-31/05/2018F3039h00
985105161017201432BĐA Tổng hợp hệ thống truyền động điện2Giáp Quang HuyT6,8-10,XP23-27;30-30;35-3928-31/05/2018F30313h00
986105161017201433AĐA Tổng hợp hệ thống truyền động điện2Lê Tiến DũngT5,7-9,XP23-27;30-3527-31/05/2018F30315h00
987105161017201433BĐA Tổng hợp hệ thống truyền động điện2Lê Tiến DũngT4,1-3,XP23-27;30-3515-31/05/2018F3037h00
988105161317201432Xử lý tín hiệu số3Nguyễn Hoàng MaiT4,6-10,H20623-27;30-30;35-3950-28/05/2018F31013h00
989105162017201435Hệ thống thời gian thực2Ngô Đình ThanhT6,7-9,A13624-27;30-3627-04/05/2018F20913h00
990105163017201435Điều khiển hệ phi tuyến2Nguyễn Anh DuyT4,7-9,A14224-27;30-3630-27/04/2018F30213h00
99110516301720xx92Điều khiển Hệ phi tuyến2Nguyễn Anh DuyT7,7-10,F20733-3922-21/05/2018H20213h00
992105165017201427Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT6,1-3,E20123-27;30-3876A
993105165017201427Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT6,1-3,E20123-27;30-3876B
994105165017201428Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT6,4-5,E20223-27;30-3857A
995105165017201428Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT6,4-5,E20223-27;30-3857B
996105165017201429Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT5,7-9,E20223-27;30-3860A
997105165017201429Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT5,7-9,E20223-27;30-3860B
998105165017201532Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT2,7-9,F20723-27;30-3871A
999105165017201532Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT2,7-9,F20723-27;30-3871B
1000105168017201627Mạch điện tử tương tự và số3Nguyễn Hoàng MaiT7,1-4,H10323-27;30-3764A
1001105168017201627Mạch điện tử tương tự và số3Nguyễn Hoàng MaiT7,1-4,H10323-27;30-3764B
1002105168017201628Mạch điện tử tương tự và số3Lê Quốc HuyT2,7-10,H30323-27;30-3749-
1003105168017201634Mạch điện tử tương tự và số3Lê Quốc HuyT6,1-4,E20823-27;30-3841-31/05/2018F11013h00
100410517101720xx99Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK4-
1005105190017201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK78A
1006105190017201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK78B
1007105191017201435CS Hệ thống ĐK quá trình2Trương Thị Bích ThanhT3,7-9,A14124-27;30-3627-24/04/2018F30613h00
1008105192017201435HT Thông tin đo lường2Nguyễn Hoàng MaiT2,1-3,E20724-27;30-3627-20/04/2018H1027h00
1009105220017201614ATN kỹ thuật điện1Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I10624-2529-
1010105220017201615ATN kỹ thuật điện1Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I10624-2521-
1011105232317201535Hệ thống điều khiển số3Nguyễn Lê HòaT3,7-9,E20623-27;30-4036-17/05/2018H10413h00
1012106001317201641Cấu kiện điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT5,7-9,H10222-27;30-3928-22/05/2018H1057h00
1013106001317201642Cấu kiện điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT2,1-3,E30222-27;30-3930-22/05/2018H1067h00
101410600131720xx92Cấu kiện Điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT4,11-14,F106; T6,11-14,F10633-3814-26/05/2018H3039h00
1015106003317201641ATN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT2,1-5,C12032-3514-
1016106003317201641BTN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT3,6-10,C12032-3514-
1017106003317201642ATN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT4,6-10,C12032-3515-
1018106003317201642BTN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT5,1-5,C12032-3515-
1019106003317201657ATN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT6,6-10,C12032-3513-
1020106004317201638Lý thuyết mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT4,3-5,F10722-27;30-3955A01/06/2018H3029h00
1021106004317201638Lý thuyết mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT4,3-5,F10722-27;30-3955B01/06/2018H2069h00
1022106004317201639Lý thuyết mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT2,3-5,H10622-27;30-3951A01/06/2018H3039h00
1023106004317201639Lý thuyết mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT2,3-5,H10622-27;30-3951B01/06/2018H3059h00
102410600631720xx92Trường điện từ2Tăng Tấn ChiếnT7,7-10,F20833-3921-26/05/2018H3049h00
1025106011317201638ATN Lý thuyết mạch điện tử1Thái Văn TiếnT3,6-10,C20932-3554A
1026106011317201638ATN Lý thuyết mạch điện tử1Thái Văn TiếnT3,6-10,C20932-3554B
1027106011317201639ATN Lý thuyết mạch điện tử1Thái Văn TiếnT4,6-10,C20932-3549-
1028106011317201641ATN Lý thuyết mạch điện tử1Thái Văn TiếnT5,7-10,C20932-3528-
1029106011317201642ATN Lý thuyết mạch điện tử1Thái Văn TiếnT2,6-10,C20932-3530-
1030106012317201540XL Tín hiệu số3Hồ Phước TiếnT6,7-9,H40222-27;30-3964A14/05/2018H20713h00
1031106012317201540XL Tín hiệu số3Hồ Phước TiếnT6,7-9,H40222-27;30-3964B14/05/2018H20413h00
1032106013317201539Kỹ thuật xung2Nguyễn Văn PhòngT6,1-2,F11022-27;30-3961A18/05/2018H20813h00
1033106013317201539Kỹ thuật xung2Nguyễn Văn PhòngT6,1-2,F11022-27;30-3961B18/05/2018H20713h00
1034106016217201440Kỹ thuật vi xử lý3Hồ Viết ViệtT3,8-10,H20522-27;30-3970A31/05/2018H20513h00
1035106016217201440Kỹ thuật vi xử lý3Hồ Viết ViệtT3,8-10,H20522-27;30-3970B31/05/2018H20613h00
1036106022317201540Cấu trúc dữ liệu2Ngô Minh TríT2,9-10,E20122-27;30-3981A18/05/2018F40313h00
1037106022317201540Cấu trúc dữ liệu2Ngô Minh TríT2,9-10,E20122-27;30-3981B18/05/2018F40213h00
1038106028317201539ATN Kỹ thuật xung1Vũ Vân ThanhT2,1-5,C12036-3922-
1039106028317201539BTN Kỹ thuật xung1Vũ Vân ThanhT3,1-5,C12036-3934-
1040106033317201439Truyền sóng2Nguyễn Văn CườngT4,1-2,E20322-27;30-3954A18/05/2018H1047h00
1041106033317201439Truyền sóng2Nguyễn Văn CườngT4,1-2,E20322-27;30-3954B18/05/2018H1037h00
1042106038317201438BTN Kỹ thuật Vi điều khiển1Lê XứngT4,6-10,C121B36-3925-
1043106047317201438CN vi điện tử2Nguyễn Văn CườngT4,3-4,E20322-27;30-3929-21/05/2018H2027h00
1044106048317201505Điện tử công nghiệp2Nguyễn Văn PhòngT4,1-3,H10123-27;30-3843-
1045106048317201506Điện tử công nghiệp2Nguyễn Văn PhòngT4,4-5,H10423-27;30-3838-
1046106055317201439Thông tin sợi quang2Nguyễn Tấn HưngT6,1-2,F20322-27;30-3944-22/05/2018H2067h00
1047106074217201638Kỹ thuật mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT2,1-3,H30222-27;30-3959A
1048106074217201638Kỹ thuật mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT2,1-3,H30222-27;30-3959B
1049106074217201639Kỹ thuật mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT4,1-3,H30322-27;30-3956A
1050106074217201639Kỹ thuật mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT4,1-3,H30322-27;30-3956B
1051106074217201657Kỹ thuật mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT3,7-9,H10622-27;30-3956A
1052106074217201657Kỹ thuật mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT3,7-9,H10622-27;30-3956B
105310607631720xx92Thông tin di động2Nguyễn Duy Nhật ViễnT7,1-4,H30133-3934-
1054106082217201438Điện tử ƯD2Nguyễn Văn PhòngT6,3-4,F10222-27;30-3940-24/05/2018F3027h00
1055106082217201457Điện tử ƯD2Nguyễn Văn PhòngT2,7-10,H30623-27;33-3637-24/04/2018F30713h00
1056106083217201457Kỹ thuật vi điều khiển2Lê XứngT5,1-4,H40123-27;33-3567A19/04/2018F2077h00
1057106083217201457Kỹ thuật vi điều khiển2Lê XứngT5,1-4,H40123-27;33-3567B19/04/2018F2067h00
1058106085217201457AĐA KT mạch điện tử2Nguyễn Quang Như QuỳnhT5,7-10,XP23-27;33-3618-04/05/2018F1037h00
1059106085217201457BĐA KT mạch điện tử2Nguyễn Quang Như QuỳnhT6,7-10,XP23-27;33-3614-04/05/2018F1039h00
1060106085217201539AĐA KT mạch điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,7-8,XP22-27;30-3929-02/06/2018F3067h00
1061106085217201539BĐA KT mạch điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,9-10,XP22-27;30-3924-02/06/2018F3069h00
1062106089317201540AĐA kỹ thuật mạch điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT4,7-8,XP22-27;30-3932-02/06/2018F30613h00
1063106089317201540BĐA kỹ thuật mạch điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT4,9-10,XP22-27;30-3930-02/06/2018F30615h00
1064106098317201439AĐA điện tử thông tin2Hoàng Lê Uyên ThụcT2,3-4,XP22-27;30-3930-01/06/2018F2097h00
1065106098317201439BĐA điện tử thông tin2Hoàng Lê Uyên ThụcT6,7-8,XP22-27;30-3916-01/06/2018F2099h00
1066106104317201539ATN Đo lường điện tử1Vũ Vân ThanhT4,1-5,C12036-3934-
1067106104317201539BTN Đo lường điện tử1Vũ Vân ThanhT5,1-5,C12036-3910-
1068106106217201610KT điện tử2Dư Quang BìnhT2,4-5,F20723-27;30-3769A
1069106106217201610KT điện tử2Dư Quang BìnhT2,4-5,F20723-27;30-3769B
1070106106217201611KT điện tử2Dư Quang BìnhT2,1-3,F20823-27;30-3765A
1071106106217201611KT điện tử2Dư Quang BìnhT2,1-3,F20823-27;30-3765B
1072106106217201616KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,1-2,E11222-27;30-3945-01/06/2018E10213h00
1073106106217201617KT điện tử2Lê XứngT3,9-10,F20922-27;30-3970A
1074106106217201617KT điện tử2Lê XứngT3,9-10,F20922-27;30-3970B
1075106106217201618KT điện tử2Lê XứngT6,1-2,F20822-27;30-3975A
1076106106217201618KT điện tử2Lê XứngT6,1-2,F20822-27;30-3975B
1077106106217201620KT điện tử2Lê XứngT3,7-8,F20822-27;30-3970A
1078106106217201620KT điện tử2Lê XứngT3,7-8,F20822-27;30-3970B
1079106106217201679KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,4-5,E20422-27;30-3677A
1080106106217201679KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,4-5,E20422-27;30-3677B
1081106106217201681KT điện tử2Dư Quang BìnhT6,6-8,F20822-27;30-3651-
1082106106217201701KT điện tử2Nguyễn Quang Như QuỳnhT5,4-5,F10326-27;30-4075A
1083106106217201701KT điện tử2Nguyễn Quang Như QuỳnhT5,4-5,F10326-27;30-4075B
1084106106217201702KT điện tử2Nguyễn Quang Như QuỳnhT5,1-3,F10226-27;30-4084A
1085106106217201702KT điện tử2Nguyễn Quang Như QuỳnhT5,1-3,F10226-27;30-4084B
1086106106217201705KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT3,9-10,F10326-27;30-4077A
1087106106217201705KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT3,9-10,F10326-27;30-4077B
1088106106217201706KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT3,6-8,F10226-27;30-4079A
1089106106217201706KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT3,6-8,F10226-27;30-4079B
109010610621720xx92Kỹ thuật Điện tử2Huỳnh Việt ThắngT6,11-14,F10133-3933-20/05/2018F10213h00
1091106113317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK72A
1092106113317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK72B
1093106114317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK37-
1094106115317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK41-
1095106117017201638Toán chuyên ngành3Ngô Minh TríT5,8-10,H10622-27;30-3962A
1096106117017201638Toán chuyên ngành3Ngô Minh TríT5,8-10,H10622-27;30-3962B
1097106117017201639Toán chuyên ngành3Ngô Minh TríT3,7-9,H30222-27;30-3957A
1098106117017201639Toán chuyên ngành3Ngô Minh TríT3,7-9,H30222-27;30-3957B
109910611731720xx92ĐA Điện tử ứng dụng2Lê Hồng NamT7,7-10,C12133-396-02/06/2018F3077h00
1100106121017201538Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT2,6-8,E10122-27;30-3953A
1101106121017201538Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT2,6-8,E10122-27;30-3953B
1102106121017201539Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT4,7-9,H20522-27;30-3955A
1103106121017201539Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT4,7-9,H20522-27;30-3955B
1104106121017201540Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT3,1-3,F20922-27;30-3973A
1105106121017201540Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT3,1-3,F20922-27;30-3973B
1106106123017201538Tổ chức máy tính3Hồ Viết ViệtT4,8-10,F10622-27;30-3946-
1107106123017201539Tổ chức máy tính3Hồ Viết ViệtT6,3-5,F11022-27;30-3964A
1108106123017201539Tổ chức máy tính3Hồ Viết ViệtT6,3-5,F11022-27;30-3964B
1109106123017201540Tổ chức máy tính3Hồ Viết ViệtT7,1-3,F10722-27;30-3961A
1110106123017201540Tổ chức máy tính3Hồ Viết ViệtT7,1-3,F10722-27;30-3961B
1111106124017201438Điện tử thông tin2Nguyễn Văn TuấnT6,1-2,F10222-27;30-3921-
1112106124017201538Điện tử thông tin2Nguyễn Văn TuấnT4,6-7,F10622-27;30-3954A
1113106124017201538Điện tử thông tin2Nguyễn Văn TuấnT4,6-7,F10622-27;30-3954B
1114106125017201538Lý thuyết thông tin2Bùi Thị Minh TúT2,9-10,E10122-27;30-3956A28/05/2018H10313h00
1115106125017201538Lý thuyết thông tin2Bùi Thị Minh TúT2,9-10,E10122-27;30-3956B28/05/2018H10113h00
1116106125017201538Lý thuyết thông tin2Bùi Thị Minh TúT2,9-10,E10122-27;30-3956C28/05/201813h00
1117106126017201538Thông tin số2Hoàng Lê Uyên ThụcT5,9-10,F10822-27;30-3945-
1118106126017201539Thông tin số2Hoàng Lê Uyên ThụcT5,7-8,F10922-27;30-3948-
1119106126017201540Thông tin số2Hoàng Lê Uyên ThụcT2,7-8,E20122-27;30-3964A
1120106126017201540Thông tin số2Hoàng Lê Uyên ThụcT2,7-8,E20122-27;30-3964B
1121106127017201439TN KT Anten1Mạc Như MinhT3,6-10,C20925-27;30-3041-
1122106128017201539Đo lường điện tử2Dư Quang BìnhT5,9-10,F10922-27;30-3950-14/05/2018H20513h00
1123106129017201439Thực tập công nhân2.5Lê Hồng Nam32-3951A
1124106129017201439Thực tập công nhân2.5Lê Hồng Nam32-3951B
1125106130017201438Thực tập công nhân2.5Lê Hồng Nam22-27;30-3127-
1126106131017201440Thực tập công nhân2.5Lê Hồng Nam32-3971A
1127106131017201440Thực tập công nhân2.5Lê Hồng Nam32-3971B
1128106132017201439Kỹ thuật truyền hình2Nguyễn Văn TuấnT6,3-4,F20322-27;30-3949-26/05/2018H2067h00
1129106133017201538Kỹ thuật siêu cao tần2Nguyễn Văn CườngT5,7-8,F10822-27;30-3953A16/05/2018H10113h00
1130106133017201538Kỹ thuật siêu cao tần2Nguyễn Văn CườngT5,7-8,F10822-27;30-3953B16/05/2018H10313h00
1131106134017201439TN Hệ thống thông tin1Mạc Như MinhT4,6-10,C20925-27;30-3037-
1132106135017201440Thiết kế bộ lọc số2Hồ Phước TiếnT5,9-10,F11022-27;30-3974A
1133106135017201440Thiết kế bộ lọc số2Hồ Phước TiếnT5,9-10,F11022-27;30-3974B
1134106136017201440ATN Thiết kế bộ lọc số1Thái Văn TiếnT3,1-5,C20925-27;30-3021-
1135106136017201440BTN Thiết kế bộ lọc số1Thái Văn TiếnT4,1-5,C20925-27;30-3050-
1136106146317201440ATN Kỹ thuật Vi xử lý1Thái Văn TiếnT5,1-5,C20925-27;30-3028-
1137106146317201440BTN Kỹ thuật Vi xử lý1Thái Văn TiếnT6,1-5,C20925-27;30-3041-
1138106148317201440Mạng thông tin máy tính2Hồ Viết ViệtT3,6-7,H20522-27;30-3971A24/05/2018F20813h00
1139106148317201440Mạng thông tin máy tính2Hồ Viết ViệtT3,6-7,H20522-27;30-3971B24/05/2018F20713h00
1140106149317201440TN Mạng TT máy tính1Trần Văn LícT2,1-5,C20925-27;30-3048-
1141106150317201438ATN Điện tử ứng dụng1Lê Hồng NamT2,6-10,C12135-3928-
1142106152017201457AĐA KT Vi ĐK2Huỳnh Việt ThắngT7,2-5,XP23-27;33-3620-02/05/2018F1067h00
1143106152017201457BĐA KT Vi ĐK2Huỳnh Việt ThắngT4,2-5,XP23-27;33-366-02/05/2018F1069h00
1144106153017201457Thực tập tốt nghiệp (ĐT-T)2Lê Hồng Nam24-
1145106154017201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK5-
1146106156017201440Kỹ thuật đa phương tiện2Phạm Văn TuấnT5,7-8,F11022-27;30-3973A17/05/2018H10513h00
1147106156017201440Kỹ thuật đa phương tiện2Phạm Văn TuấnT5,7-8,F11022-27;30-3973B17/05/2018H10613h00
1148106157017201538BTN Kỹ thuật siêu cao tần1Mạc Như MinhT7,6-10,C20932-3549-
1149106192017201741Kỹ năng mềm 22Nguyễn Tấn HưngT2,6-8,E40326-27;30-4058A20/05/2018F2107h00
1150106192017201741Kỹ năng mềm 22Nguyễn Tấn HưngT2,6-8,E40326-27;30-4058B20/05/2018F2097h00
1151106195317201641LT Mạch điện tử4Nguyễn Quang Như QuỳnhT6,1-4,E30222-27;30-3928-01/06/2018E20513h00
1152106195317201642LT Mạch điện tử4Nguyễn Quang Như QuỳnhT7,1-4,E301A22-27;30-3930-01/06/2018E20613h00
1153106196017201641Cấu trúc dữ liệu3Ngô Minh TríT4,7-9,A13622-27;30-3928-29/05/2018F20813h00
1154106196017201642Cấu trúc dữ liệu3Ngô Minh TríT6,7-9,A14122-27;30-3930-29/05/2018F20913h00
1155107001317201550Tinh thể học2Phạm Cẩm NamT2,9-10,F10623-27;30-34;37-3923-16/05/2018H10413h00
1156107003317201552Kỹ thuật xúc tác2Nguyễn Thị Diệu HằngT4,9-10,E10222-27;30-34;37-3864A11/05/2018H10313h00
1157107003317201552Kỹ thuật xúc tác2Nguyễn Thị Diệu HằngT4,9-10,E10222-27;30-34;37-3864B11/05/2018H10413h00
1158107004317201448CS thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT3,6-8,H20222-27;30-3635-
1159107004317201545CS thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT6,9-10,H20522-27;30-3658A
1160107004317201545CS thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT6,9-10,H20522-27;30-3658B
1161107004317201546CS thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT6,6-8,H20522-27;30-3655A
1162107004317201546CS thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT6,6-8,H20522-27;30-3655B
1163107006317201552Thiết kế mô phỏng2Lê Thị Như ÝT2,7-9,F20922-27;30-34;37-3864A08/05/2018F30313h00
1164107006317201552Thiết kế mô phỏng2Lê Thị Như ÝT2,7-9,F20922-27;30-34;37-3864B08/05/2018F1037h00
1165107015317201448Kỹ thuật phân tích trong CNSH2Đặng Minh NhậtT2,1-3,B208; T3,1-3,B209; T6,7-10,H30134-3638-31/05/2018H2067h00
1166107017317201448Thực tập công nhân2Bùi Xuân Đông37-4039-
1167107024317201545ATN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT2,1-5,D11234-36;39-3914-
1168107024317201545BTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT3,1-5,D11234-36;39-3924-
1169107024317201545CTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT4,1-5,D11234-36;39-3925-
1170107024317201546ATN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT5,1-5,D11234-36;39-3921-
1171107024317201546BTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT2,6-10,D11234-36;39-3919-
1172107024317201546CTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT7,6-10,D11234-36;39-3918-
1173107024317201551ATN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT5,6-10,D11230-30;32-3422-
1174107024317201552ATN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT5,1-5,D11231-33;37-3725-
1175107024317201552BTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT7,1-5,D11231-3425-
1176107024317201552CTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT7,6-10,D11231-3424-
1177107025317201552AĐA quá trình và thiết bị2Lê Ngọc TrungT6,7-8,XP22-27;30-34;37-3826-31/05/2018F3069h00
1178107025317201552BĐA quá trình và thiết bị2Lê Ngọc TrungT6,9-10,XP22-27;30-34;37-3826-31/05/2018F30613h00
1179107025317201552CĐA quá trình và thiết bị2Phạm Thị Đoan TrinhT6,1-2,XP22-27;30-34;37-3815-31/05/2018F3067h00
1180107030317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK46-
1181107031317201450Thực tập công nhân2Nguyễn Văn Dũng37-4024-
1182107033317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK47-
1183107035317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK68A
1184107035317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK68B
1185107039317201550Hóa lý silicat 13Nguyễn Văn DũngT6,7-10,H20823-27;30-34;37-3923-31/05/2018H20313h00
1186107040317201550Hóa lý silicat 23Phạm Cẩm NamT7,1-4,H10823-27;30-34;37-3923-28/05/2018H3047h00
1187107042317201450TN CN SX chất kết dính1Võ Thị Thu HiềnT3,6-10,D11122-2525-
1188107046317201450TN Công nghệ SX thuỷ tinh1Dương Thị Hồng PhấnT2,6-10,D11122-2525-
1189107048317201550Thiết bị nhiệt 13Nguyễn DânT4,7-10,H10823-27;30-34;37-3923-24/05/2018H30413h00
1190107050317201450Phân tích silicat1Dương Thị Hồng PhấnT5,6-7,E20422-27;30-3424-25/05/2018F10313h00
1191107056317201452CN Lọc dầu 12Nguyễn Thị Thanh XuânT4,1-3,E10423-27;30-3572A22/05/2018H1087h00
1192107056317201452CN Lọc dầu 12Nguyễn Thị Thanh XuânT4,1-3,E10423-27;30-3572B22/05/2018H1077h00
1193107057317201452ATN CN lọc dầu1Lê Thị Như ÝT2,1-5,D21432-3518-
1194107057317201452BTN CN lọc dầu1Lê Thị Như ÝT7,1-5,D21432-3518-
1195107057317201452CTN CN lọc dầu1Lê Thị Như ÝT7,6-10,D21432-3514-
1196107057317201452DTN CN lọc dầu1Lê Thị Như ÝT5,6-10,D21432-3518-
1197107064317201452Thiết bị dầu khí2Nguyễn Đình LâmT5,1-3,F21023-27;30-3576A25/05/2018F10613h00
1198107064317201452Thiết bị dầu khí2Nguyễn Đình LâmT5,1-3,F21023-27;30-3576B25/05/2018F10713h00
1199107067317201452Sản phẩm dầu mỏ TP2Trương Hữu TrìT6,1-3,B30223-27;30-3569A
1200107067317201452Sản phẩm dầu mỏ TP2Trương Hữu TrìT6,1-3,B30223-27;30-3569B
1201107067317201552Sản phẩm dầu mỏ TP2Trương Hữu TrìT5,9-10,F20722-27;30-34;37-3852A
1202107067317201552Sản phẩm dầu mỏ TP2Trương Hữu TrìT5,9-10,F20722-27;30-34;37-3852B
1203107068317201551Hóa học cao phân tử2Đoàn Thị Thu LoanT3,9-10,H10823-27;30-34;37-3931-16/05/2018H10513h00
1204107071317201551Kỹ thuật sản xuất nhựa3Phan Thế AnhT2,7-10,H30423-27;30-34;37-3931-01/06/2018E30313h00
1205107072317201550ATN Kỹ thuật sản xuất nhựa1Nguyễn Kim SơnT2,1-5,D20730-30;32-33;37-3716-
1206107072317201550BTN Kỹ thuật sản xuất nhựa1Nguyễn Kim SơnCN,1-5,D20730-30;32-3415-
1207107073317201451Gia công compozit2Phạm Ngọc TùngT2,4-5,B10122-27;30-3622-17/05/2018H2029h00
1208107074317201551Kỹ thuật gia công cao su3Phan Thị Thúy HằngT6,7-10,H20723-27;30-34;37-3936-29/05/2018F2037h00
1209107081317201451Gia công sợi hoá học2Phan Thế AnhT3,4-5,H10822-27;30-3622-21/05/2018H1049h00
1210107082317201451CN keo dán2Phan Thị Thúy HằngT5,8-10,H20522-27;30-3623-23/05/2018H10413h00
1211107104317201548Hóa sinh 22Bùi Xuân ĐôngT4,8-10,H40122-27;30-3650-17/05/2018F21013h00
1212107105317201548ATN Hoá sinh 21Đoàn Thị Hoài NamT2,1-5,A12433-3624-
1213107105317201548BTN Hoá sinh 21Đoàn Thị Hoài NamT3,1-5,A12433-3625-
1214107112317201545Hóa học thực phẩm2Đặng Minh NhậtT5,6-8,F30322-27;30-3663A
1215107112317201545Hóa học thực phẩm2Đặng Minh NhậtT5,6-8,F30322-27;30-3663B
1216107112317201546Hóa học thực phẩm2Đặng Minh NhậtT5,9-10,F30622-27;30-3663A
1217107112317201546Hóa học thực phẩm2Đặng Minh NhậtT5,9-10,F30622-27;30-3663B
1218107119317201445Bảo quản thực phẩm2Nguyễn Thị Trúc LoanT2,1-3,H20423-27;30-3553A
1219107119317201445Bảo quản thực phẩm2Nguyễn Thị Trúc LoanT2,1-3,H20423-27;30-3553B
1220107119317201446Bảo quản thực phẩm2Nguyễn Thị Trúc LoanT4,7-9,H30123-27;30-3548-
1221107125317201445CN lên men3Phan Thị Bích NgọcT4,6-10,E10323-27;30-3553A
1222107125317201445CN lên men3Phan Thị Bích NgọcT4,6-10,E10323-27;30-3553B
1223107125317201446CN lên men3Phan Thị Bích NgọcT2,1-5,H30823-27;30-3548-
1224107127317201445CNCB sữa và sản phẩm từ sữa2Mạc Thị Hà ThanhT5,7-9,F20823-27;30-3553A
1225107127317201445CNCB sữa và sản phẩm từ sữa2Mạc Thị Hà ThanhT5,7-9,F20823-27;30-3553B
1226107127317201446CNCB sữa và sản phẩm từ sữa2Mạc Thị Hà ThanhT3,1-3,E10323-27;30-3548-
1227107128317201445ATN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT2,6-10,D10625-2618-
1228107128317201445BTN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT3,1-5,D10625-2618-
1229107128317201445CTN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT6,6-10,D10625-2611-
1230107128317201446ATN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT5,6-10,D10625-2617-
1231107128317201446BTN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT4,1-5,D10625-2618-
1232107128317201446CTN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT5,1-5,D10625-2618-
1233107144317201448ATN Công nghệ Enzym1Võ Công TuấnT5,1-5,A12432-3524-
1234107144317201448BTN Công nghệ Enzym1Võ Công TuấnT2,6-10,A12432-3513-
1235107158317201445Phân tích thực phẩm3Đặng Minh NhậtT3,6-10,H10723-27;30-3355A
1236107158317201445Phân tích thực phẩm3Đặng Minh NhậtT3,6-10,H10723-27;30-3355B
1237107158317201446Phân tích thực phẩm3Đặng Minh NhậtT6,6-10,H20223-27;30-3345-
1238107158317201545Phân tích thực phẩm3Đặng Minh NhậtT2,7-10,F20822-27;30-3658A
1239107158317201545Phân tích thực phẩm3Đặng Minh NhậtT2,7-10,F20822-27;30-3658B
1240107158317201546Phân tích thực phẩm3Đặng Minh NhậtT7,1-4,H20622-27;30-3654A
1241107158317201546Phân tích thực phẩm3Đặng Minh NhậtT7,1-4,H20622-27;30-3654B
1242107173317201450AĐA công nghệ 1 (Silicat)2Nguyễn Văn DũngT6,1-3,XP22-27;30-367-
1243107173317201450BĐA công nghệ 1 (Silicat)2Phạm Cẩm NamT3,8-10,XP22-27;30-367-
1244107173317201450CĐA công nghệ 1 (Silicat)2Nguyễn DânT2,7-9,XP22-27;30-367-
1245107173317201450DĐA công nghệ 1 (Silicat)2Dương Thị Hồng PhấnT6,7-9,XP22-27;30-363-
1246107176317201451AĐA công nghệ 1 (Polime)2Dương Thế HyT6,1-3,XP22-27;30-365-
1247107176317201451BĐA công nghệ 1 (Polime)2Phan Thế AnhT6,7-9,XP22-27;30-364-
1248107176317201451CĐA công nghệ 1 (Polime)2Đoàn Thị Thu LoanT4,7-9,XP22-27;30-365-
1249107176317201451DĐA công nghệ 1 (Polime)2Phan Thị Thúy HằngT4,1-3,XP22-27;30-363-
1250107176317201451EĐA công nghệ 1 (Polime)2Phạm Ngọc TùngT2,8-10,XP22-27;30-365-
1251107179317201452AĐA Công nghệ 1 (H5)2Nguyễn Đình Minh TuấnT5,8-10,XP23-27;30-355-
1252107179317201452BĐA Công nghệ 1 (H5)2Lê Thị Như ÝT3,2-4,XP23-27;30-3511-
1253107179317201452CĐA Công nghệ 1 (H5)2Nguyễn Thị Thanh XuânT4,7-9,XP23-27;30-3511-
1254107179317201452DĐA Công nghệ 1 (H5)2Nguyễn Đình LâmT7,7-9,XP23-27;30-3511-
1255107179317201452EĐA Công nghệ 1 (H5)2Đặng Kim HoàngT3,1-3,XP23-27;30-3511-
1256107179317201452FĐA Công nghệ 1 (H5)2Nguyễn Thị Diệu HằngT2,7-9,XP23-27;30-3511-
1257107179317201452GĐA Công nghệ 1 (H5)2Trương Hữu TrìT7,1-3,XP23-27;30-3511-
1258107198217201645ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT2,6-10,D10936-3915-
1259107198217201645BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT3,6-10,D10936-3918-
1260107198217201645CTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT4,6-10,D10936-3916-
1261107198217201645DTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT5,6-10,D10936-3918-
1262107198217201647ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT6,1-5,D10936-3914-
1263107198217201648ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT3,6-10,D10925-26;30-3116-
1264107198217201648BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT4,6-10,D10925-26;30-3110-
1265107198217201648CTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT5,6-10,D10925-26;30-3118-
1266107198217201650ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT2,1-5,D10932-3517-
1267107198217201650BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT3,6-10,D10932-3517-
1268107198217201650DTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT6,6-10,D10932-3515-
1269107198217201650ETN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT7,6-10,D10932-3518-
1270107203317201545ATN Hoá học thực phẩm0.5Trần Thị Ánh TuyếtT2,1-5,D10535-3616-
1271107203317201545BTN Hoá học thực phẩm0.5Trần Thị Ánh TuyếtT7,1-5,D10535-3623-
1272107203317201545CTN Hoá học thực phẩm0.5Trần Thị Ánh TuyếtT4,1-5,D10535-3623-
1273107203317201546ATN Hoá học thực phẩm0.5Trần Thị Ánh TuyếtT5,1-5,D10535-3625-
1274107203317201546BTN Hoá học thực phẩm0.5Trần Thị Ánh TuyếtT2,6-10,D10535-3612-
1275107203317201546CTN Hoá học thực phẩm0.5Trần Thị Ánh TuyếtT3,1-5,D10535-3623-
1276107206317201545Vi sinh thực phẩm2Lê Lý Thùy TrâmT5,9-10,F30322-27;30-3659A
1277107206317201545Vi sinh thực phẩm2Lê Lý Thùy TrâmT5,9-10,F30322-27;30-3659B
1278107206317201545Vi sinh thực phẩm2Lê Lý Thùy TrâmT5,9-10,F30322-27;30-3659C
1279107206317201546Vi sinh thực phẩm2Lê Lý Thùy TrâmT5,6-8,F30622-27;30-3659A
1280107206317201546Vi sinh thực phẩm2Lê Lý Thùy TrâmT5,6-8,F30622-27;30-3659B
1281107206317201546Vi sinh thực phẩm2Lê Lý Thùy TrâmT5,6-8,F30622-27;30-3659C
1282107221317201552Nhiệt động học ƯD2Nguyễn Thị Thanh XuânT5,6-8,F20722-27;30-34;37-3868A15/05/2018F30213h00
1283107221317201552Nhiệt động học ƯD2Nguyễn Thị Thanh XuânT5,6-8,F20722-27;30-34;37-3868B15/05/2018F30313h00
1284107222317201551Kỹ thuật SX xenlulo và giấy2Phạm Ngọc TùngT5,1-3,H30523-27;30-34;37-3931-21/05/2018H1057h00
1285107224317201451Gia công nhựa nhiệt dẻo2Dương Thế HyT2,1-3,B10122-27;30-3622-26/05/2018H3057h00
1286107231317201452Thực tập công nhân2Nguyễn Đình Minh Tuấn37-4068A
1287107231317201452Thực tập công nhân2Nguyễn Đình Minh Tuấn37-4068B
1288107232317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK36-
1289107235317201450Thực tập công nhân2Phan Thị Thúy Hằng37-4022-
1290107237317201451ATN Gia công composite1Nguyễn Kim SơnT3,6-10,D20732-3515-
1291107237317201451BTN Gia công composite1Nguyễn Kim SơnT4,6-10,D20732-357-
1292107241317201445Thực tập công nhân2Trần Thế Truyền37-4048-
1293107241317201446Thực tập công nhân2Nguyễn Thị Trúc Loan37-4052A
1294107241317201446Thực tập công nhân2Nguyễn Thị Trúc Loan37-4052B
1295107252317201548AĐA Công nghệ 12Lê Lý Thùy TrâmT5,3-4,XP22-27;30-3615-31/05/2018F30713h
1296107252317201548BĐA Công nghệ 12Bộ môn CNSHT5,1-2,XP22-27;30-369-31/05/2018F3077h00
1297107252317201548CĐA Công nghệ 12Bùi Xuân ĐôngT6,1-2,XP22-27;30-3612-31/05/2018F3078h15
1298107252317201548DĐA Công nghệ 12Đoàn Thị Hoài NamT6,3-4,XP22-27;30-3614-31/05/2018F3079h30
1299107256317201648Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT5,1-3,H20123-27;30-4055A
1300107256317201648Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT5,1-3,H20123-27;30-4055B
1301107256317201650Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT3,1-4,F11023-27;30-3759-
1302107256317201745Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT2,7-10,F11026-27;30-4080A22/05/2018F10713h00
1303107256317201745Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT2,7-10,F11026-27;30-4080B22/05/2018F10613h00
1304107256317201746Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT5,7-10,E20726-27;30-4033-23/05/2018H10513h00
1305107256317201747Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT6,7-10,E20526-27;30-4032-23/05/2018H10613h00
1306107258017201653Nhập môn ngành KTDK2Nguyễn Đình LâmT2,6-7,Tuan 3939-3937-24/05/2018F40613h00
1307107258217201748Nhập môn ngành CNSH2Đặng Đức LongT7,7-9,Tuan 3939-3974A20/05/2018F3017h00
1308107258217201748Nhập môn ngành CNSH2Đặng Đức LongT7,7-9,Tuan 3939-3974B20/05/2018F3027h00
1309107261217201750TN Hóa vô cơ0.5Dương Thị Hồng PhấnT6,1-5,D11132-3360A
1310107261217201750TN Hóa vô cơ0.5Dương Thị Hồng PhấnT6,1-5,D11132-3360B
1311107262217201750Hóa vô cơ2Nguyễn Văn DũngT3,6-8,H10426-27;30-4062A24/05/2018F30113h00
1312107262217201750Hóa vô cơ2Nguyễn Văn DũngT3,6-8,H10426-27;30-4062B24/05/2018F30213h00
1313107262217201751Hóa vô cơ2Nguyễn DânT3,9-10,H10426-27;30-4042-24/05/2018F21013h00
1314107262217201752Hóa vô cơ2Nguyễn Văn DũngT5,9-10,E40326-27;30-4033-31/05/2018H20413h00
1315107263217201648BTN Hoá hữu cơ1Nguyễn Văn DinT2,6-10,D20234-3718-
1316107263217201648CTN Hoá hữu cơ1Nguyễn Văn DinT4,6-10,D20234-3719-
1317107263217201650ATN Hoá hữu cơ1Nguyễn Văn DinT5,6-10,D20234-3719-
1318107263217201650BTN Hoá hữu cơ1Nguyễn Văn DinT2,1-5,D20234-3718-
1319107263217201650CTN Hoá hữu cơ1Nguyễn Văn DinT3,6-10,D20234-3718-
1320107263217201650DTN Hoá hữu cơ1Nguyễn Văn DinT6,6-10,D20234-3719-
1321107264217201653Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT5,7-10,A14223-27;30-3738-22/05/2018F10813h00
1322107265217201645Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Đình HòaT3,1-2,H20622-27;30-3957A26/05/2018H10513h00
1323107265217201645Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Đình HòaT3,1-2,H20622-27;30-3957B26/05/2018H10613h00
1324107265217201647Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT4,1-2,H10222-27;30-3914-29/05/2018F2067h00
1325107265217201648Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT4,3-4,H10323-27;30-4055A26/05/2018H10813h00
1326107265217201648Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT4,3-4,H10323-27;30-4055B26/05/2018H10713h00
1327107265217201650Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Đình HòaT2,9-10,F10323-27;30-3776A26/05/2018H20213h00
1328107265217201650Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Đình HòaT2,9-10,F10323-27;30-3776B26/05/2018H20113h00
1329107265217201653Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT2,8-10,A13623-27;30-3737-29/05/2018F2077h00
1330107267317201545Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT4,6-8,H10622-27;30-3662A
1331107267317201545Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT4,6-8,H10622-27;30-3662B
1332107267317201546Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT4,9-10,H0722-27;30-3661A
1333107267317201546Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT4,9-10,H0722-27;30-3661B
1334107267317201552Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT3,4-5,F20722-27;30-34;37-3869A
1335107267317201552Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT3,4-5,F20722-27;30-34;37-3869B
1336107268317201650Phương pháp tính3Phạm Thị Đoan TrinhT7,1-4,F20823-27;30-3776A22/05/2018H2017h00
1337107268317201650Phương pháp tính3Phạm Thị Đoan TrinhT7,1-4,F20823-27;30-3776B26/05/2018F3067h00
1338107270317201548Cơ sở sinh học phân tử3Nguyễn Thị LanT6,7-10,H10522-27;30-3650-28/05/2018F40913h00
1339107271317201647Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT3,3-4,H10222-27;30-3914-01/06/2018H10713h00
1340107271317201648Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT3,1-2,H30123-27;30-4057A22/05/2018F30215h00
1341107271317201648Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT3,1-2,H30123-27;30-4057B22/05/2018F30115h00
1342107271317201653Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT4,8-10,E11223-27;30-3737-01/06/2018H10813h00
1343107272317201647ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT2,6-10,D20433-3614-
1344107272317201648ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT3,6-10,D20433-3618-
1345107272317201648BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT4,6-10,D20433-3617-
1346107272317201648CTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT6,1-5,D20433-3617-
1347107272317201653ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT6,6-10,D20433-3612-
1348107272317201653BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT5,1-5,D20433-3612-
1349107272317201653CTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT2,1-5,D20433-3613-
1350107273317201548Vi sinh3Lê Lý Thùy TrâmT2,7-10,H20122-27;30-3650-24/05/2018F11013h00
1351107274317201548ATN Vi sinh1Đoàn Thị Hoài NamT5,6-10,A12433-3625-
1352107274317201548BTN Vi sinh1Đoàn Thị Hoài NamT7,1-5,A12433-3625-
1353107275317201548ATLĐ và vệ sinh CN1Bùi Xuân ĐôngT4,6-7,H40122-27;30-3641-
1354107275317201653ATLĐ và vệ sinh CN1Nguyễn Thị Diệu HằngT4,6-7,E11223-27;30-3737-17/05/2018H10713h00
1355107276317201545Thực tập QTTB1Phạm Thị Đoan Trinh37-3861A
1356107276317201545Thực tập QTTB1Phạm Thị Đoan Trinh37-3861B
1357107276317201546Thực tập QTTB1Phạm Thị Đoan Trinh37-3858A
1358107276317201546Thực tập QTTB1Phạm Thị Đoan Trinh37-3858B
1359107276317201548Thực tập QTTB1Phạm Thị Đoan Trinh37-3856A
1360107276317201548Thực tập QTTB1Phạm Thị Đoan Trinh37-3856B
1361107276317201550Thực tập QTTB1Lê Ngọc Trung35-3655A
1362107276317201550Thực tập QTTB1Lê Ngọc Trung35-3655B
1363107276317201552Thực tập QTTB1Lê Ngọc Trung35-3663A
1364107276317201552Thực tập QTTB1Lê Ngọc Trung35-3663B
1365107280317201448Quá trình & thiết bị CNSH2Trần Thế TruyềnT3,9-10,H20222-27;30-3638-28/05/2018H10413h00
1366107281317201448Công nghệ Enzim2Bùi Xuân ĐôngT4,1-3,E10322-27;30-3639-24/05/2018F2087h00
1367107282317201448Toán chuyên ngành3Nguyễn Thị LanT7,7-10,F10722-27;30-3640-21/05/2018H1067h00
1368107284317201645Hóa lý 22Nguyễn Đình Minh TuấnT6,1-2,F30322-27;30-3958A30/05/2018F30613h00
1369107284317201645Hóa lý 22Nguyễn Đình Minh TuấnT6,1-2,F30322-27;30-3958B30/05/2018F30313h00
1370107284317201647Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT4,3-4,H10222-27;30-3914-21/05/2018H1079h00
1371107284317201648Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT4,1-2,H10323-27;30-4056A30/05/2018F30713h00
1372107284317201648Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT4,1-2,H10323-27;30-4056B30/05/2018F30813h00
1373107284317201650Hóa lý 22Nguyễn Đình Minh TuấnT5,6-8,E10223-27;30-3770A30/05/2018F40113h00
1374107284317201650Hóa lý 22Nguyễn Đình Minh TuấnT5,6-8,E10223-27;30-3770B30/05/2018F30913h00
1375107287317201545Hóa sinh thực phẩm 22Đặng Minh NhậtT4,9-10,H10622-27;30-3658A
1376107287317201545Hóa sinh thực phẩm 22Đặng Minh NhậtT4,9-10,H10622-27;30-3658B
1377107287317201546Hóa sinh thực phẩm 22Đặng Minh NhậtT4,6-8,H10722-27;30-3659A
1378107287317201546Hóa sinh thực phẩm 22Đặng Minh NhậtT4,6-8,H10722-27;30-3659B
1379107287317201546Hóa sinh thực phẩm 22Đặng Minh NhậtT4,6-8,H10722-27;30-3659C
1380107288317201545AĐA CN thực phẩm 11Bùi Viết CườngT6,1-2,XP22-27;30-3620-31/05/2018F3089h30
1381107288317201545BĐA CN thực phẩm 11Bùi Viết CườngT3,9-10,XP22-27;30-3620-31/05/2018F3088h15
1382107288317201545CĐA CN thực phẩm 11Bùi Viết CườngT3,7-8,XP22-27;30-3620-31/05/2018F30813h
1383107288317201546AĐA CN thực phẩm 11Bùi Viết CườngT3,9-10,XP22-27;30-3620-31/05/2018F30814h15
1384107288317201546BĐA CN thực phẩm 11Trần Thế TruyềnT6,3-4,XP22-27;30-3620-31/05/2018F30815h30
1385107288317201546CĐA CN thực phẩm 11Trương Thị Minh HạnhT3,7-8,XP22-27;30-3617-31/05/2018F3087h00
1386107289317201545ATN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT2,1-5,D10635-3620-
1387107289317201545BTN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT3,1-5,D10635-3619-
1388107289317201545CTN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT4,1-5,D10635-3620-
1389107289317201546ATN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT5,1-5,D10635-3620-
1390107289317201546BTN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT2,6-10,D10635-3617-
1391107289317201546CTN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT7,6-10,D10635-3621-
1392107291317201647Toán chuyên ngành CNTP3Nguyễn Văn DũngT5,6-8,A13422-27;30-3914-23/05/2018H10713h00
1393107296317201445ATN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT6,6-10,D10325-2612-
1394107296317201445BTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT4,1-5,D10325-2618-
1395107296317201445CTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT3,1-5,D10325-2615-
1396107296317201446ATN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT5,1-5,D10325-2613-
1397107296317201446BTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT2,6-10,D10325-2618-
1398107296317201446CTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT6,1-5,D10325-2618-
1399107296317201545ATN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT2,1-5,D10335-3618-
1400107296317201545BTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT3,1-5,D10335-3618-
1401107296317201545CTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT5,1-5,D10335-3617-
1402107296317201545DTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT4,1-5,D10335-3617-
1403107296317201546CTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT3,1-5,D10333-3418-
1404107296317201546DTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT4,1-5,D10333-3418-
1405107297317201445ATN Công nghệ lên men0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT2,6-10,D10632-3317-
1406107297317201445BTN Công nghệ lên men0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT5,1-5,D10632-3318-
1407107297317201445CTN Công nghệ lên men0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT6,6-10,D10632-3315-
1408107297317201446ATN Công nghệ lên men0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT4,1-5,D10632-3318-
1409107297317201446BTN Công nghệ lên men0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT3,6-10,D10632-3316-
1410107297317201446CTN Công nghệ lên men0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT6,1-5,D10632-3317-
1411107298317201445AĐA CN thực phẩm 31Đặng Minh NhậtT6,1-2,XP23-27;30-3528-01/06/2018F1017h00
1412107298317201445BĐA CN thực phẩm 31Trần Thế TruyềnT2,4-5,XP23-27;30-3528-01/06/2018F1019h00
1413107298317201446AĐA CN thực phẩm 31Trương Thị Minh HạnhT3,4-5,XP23-27;30-3528-01/06/2018F10113h00
1414107298317201446BĐA CN thực phẩm 31Nguyễn Thị Trúc LoanT4,1-2,XP23-27;30-3516-01/06/2018F10115h00
1415107310317201452Công nghệ lọc dầu 22Lê Thị Như ÝT3,7-9,F10623-27;30-3570A01/06/2018F10213h00
1416107310317201452Công nghệ lọc dầu 22Lê Thị Như ÝT3,7-9,F10623-27;30-3570B01/06/2018F10313h00
1417107316317201552Động cơ và ô nhiễm môi trường2Nguyễn Thị Thanh XuânT3,1-3,F20722-27;30-34;37-3825-22/05/2018F20613h00
1418107317317201552Kỹ thuật - Thiết bị phản ứng2Lê Thị Như ÝT4,6-8,E10222-27;30-34;37-3867A28/05/2018H10613h00
1419107317317201552Kỹ thuật - Thiết bị phản ứng2Lê Thị Như ÝT4,6-8,E10222-27;30-34;37-3867B28/05/2018H10513h00
1420107320317201550Máy silicat2Phạm Đình HòaT2,6-8,F10623-27;30-34;37-3922-21/05/2018H30313h00
1421107321317201451XTN Công nghệ keo dán0.5Nguyễn Kim SơnT6,1-5,D20735-3621-
1422107323317201450TN Phân tích silicat1Võ Thị Thu HiềnT4,6-10,D11122-2524-
1423107324317201450CNSX chất kết dính3Nguyễn DânT2,1-4,B10222-27;30-3625-22/05/2018H2037h00
1424107326317201450CNSX thuỷ tinh3Dương Thị Hồng PhấnT4,2-5,B10122-27;30-3625-17/05/2018H2039h00
1425107336317201550ATN hóa học cao phân tử0.5Nguyễn Kim SơnT5,6-10,D20737-3814-
1426107336317201550BTN hóa học cao phân tử0.5Nguyễn Kim SơnT6,1-5,D20737-3815-
1427107337017201551Hóa lý polime3Dương Thế HyT4,7-10,H20823-27;30-34;37-3930-24/05/2018F30813h00
1428107348017201752ATN Hóa vô cơ1Dương Thị Hồng PhấnT4,1-5,D11130-3317-
1429107348017201752BTN Hóa vô cơ1Dương Thị Hồng PhấnT5,1-5,D11130-3316-
1430107348317201650Nhập môn ngành2Đoàn Thị Thu LoanT6,1-2,Tuan 3939-3965A20/05/2018F3037h00
1431107348317201650Nhập môn ngành2Đoàn Thị Thu LoanT6,1-2,Tuan 3939-3965B20/05/2018F3067h00
1432107349317201647Sinh học2Lê Lý Thùy TrâmT6,6-7,H10222-27;30-3914-11/05/2018F20713h00
143310800111720xx92Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT4,11-14,F10133-3969A20/05/2018F1097h00
143410800111720xx92Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT4,11-14,F10133-3969B20/05/2018F1087h00
1435108013217201457Thực tập sư phạm1.5Nguyễn Đức Sỹ30-3225-
1436108028217201517AĐA TK tr.động CK2Nguyễn Văn YếnT3,3-4,B20623-27;30-3828-31/05/2018H10615h30
1437108028217201517BĐA TK tr.động CK2Bùi Minh HiểnT3,1-2,B20623-27;30-3829-31/05/2018H1067h00
1438108028217201518AĐA TK tr.động CK2Bùi Minh HiểnT4,1-2,B20723-27;30-3829-30/05/2018H2037h00
1439108028217201518BĐA TK tr.động CK2Bùi Minh HiểnT4,3-4,B20723-27;30-3828-30/05/2018H2039h00
1440108028217201519BĐA TK tr.động CK2Nguyễn Văn YếnT6,3-4,B10123-27;30-389-31/05/2018H1069h30
1441108028217201520AĐA TK tr.động CK2Vũ Thị HạnhT6,7-8,B20123-27;30-3825-31/05/2018H10613h
1442108028217201520BĐA TK tr.động CK2Vũ Thị HạnhT6,9-10,B20123-27;30-3826-31/05/2018H1068h15
1443108035217201501AĐA CS thiết kế máy2Lê CungT6,9-10,B20523-27;30-3821-30/05/2018H2047h00
1444108035217201501BĐA CS thiết kế máy2Bùi Minh HiểnT4,9-10,H10123-27;30-3813-02/06/2018F3017h00
1445108035217201501CĐA CS thiết kế máy2Lê CungT6,7-8,B20523-27;30-3820-01/06/2018F1069h30
1446108035217201502AĐA CS thiết kế máy2Nguyễn Văn YếnT4,1-2,B20223-27;30-3821-30/05/2018H2049h00
1447108035217201502BĐA CS thiết kế máy2Nguyễn Văn YếnT4,3-4,B20223-27;30-3820-01/06/2018F10613h
1448108035217201502CĐA CS thiết kế máy2Vũ Thị HạnhT2,7-8,B20423-27;30-3820-01/06/2018F10614h15
1449108035217201503BĐA CS thiết kế máy2Nguyễn Văn YếnT3,1-2,B20223-27;30-3819-01/06/2018F1068h15
1450108035217201503CĐA CS thiết kế máy2Vũ Thị HạnhT3,3-4,B20223-27;30-3820-01/06/2018F1067h00
1451108040117201610Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,1-3,F20723-27;30-3766A
1452108040117201610Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,1-3,F20723-27;30-3766B
1453108040117201611Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,4-5,F20823-27;30-3764B
1454108040117201611Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,4-5,F20823-27;30-3764A
1455108040117201645Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,3-4,H20622-27;30-3965A
1456108040117201645Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,3-4,H20622-27;30-3965B
1457108040117201647Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,1-2,H10222-27;30-3915-16/05/2018H1077h00
1458108040117201650Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT5,9-10,E10223-27;30-3770A
1459108040117201650Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT5,9-10,E10223-27;30-3770B
1460108040117201657Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT3,1-2,F30922-27;30-3955A
1461108040117201657Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT3,1-2,F30922-27;30-3955B
1462108040117201683Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT6,7-8,H10722-27;30-3964A
1463108040117201683Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT6,7-8,H10722-27;30-3964B
1464108040117201684Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT6,9-10,H10822-27;30-3961A
1465108040117201684Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT6,9-10,H10822-27;30-3961B
1466108040117201701Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT5,1-3,F10326-27;30-4076A
1467108040117201701Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT5,1-3,F10326-27;30-4076B
1468108040117201702Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT5,4-5,F10226-27;30-4075A
1469108040117201702Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT5,4-5,F10226-27;30-4075B
1470108040117201705Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT3,6-8,F10326-27;30-4075A
1471108040117201705Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT3,6-8,F10326-27;30-4075B
1472108040117201706Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT3,9-10,F10226-27;30-4070A
1473108040117201706Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT3,9-10,F10226-27;30-4070B
1474108040117201714Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT2,6-8,E11226-27;30-4056A16/05/2018H1087h00
1475108040117201714Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT2,6-8,E11226-27;30-4056B16/05/2018H2017h00
1476108040117201717Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT6,3-5,F10326-27;30-3872A
1477108040117201717Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT6,3-5,F10326-27;30-3872B
1478108040117201718Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT6,8-10,F10226-27;30-3874A
1479108040117201718Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT6,8-10,F10226-27;30-3874B
1480108040117201720Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT2,7-9,F10826-27;30-3876A
1481108040117201720Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT2,7-9,F10826-27;30-3876B
1482108040117201722Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT5,7-9,F10226-27;30-3875A
1483108040117201722Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT5,7-9,F10226-27;30-3875B
1484108040117201723Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT4,7-9,F10726-27;30-3874A
1485108040117201723Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT4,7-9,F10726-27;30-3874B
1486108040117201732Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT3,8-10,H30526-27;30-4072A
1487108040117201732Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT3,8-10,H30526-27;30-4072B
1488108040117201733Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,7-9,F30926-27;30-4074A
1489108040117201733Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,7-9,F30926-27;30-4074B
1490108040117201734Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT6,1-3,E301A26-27;30-4022-16/05/2018H2027h00
1491108040117201735Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT6,4-5,E301B26-27;30-4025-16/05/2018H2037h00
1492108040117201736Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT6,6-8,E20726-27;30-4033-16/05/2018H2047h00
1493108040117201737Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT6,9-10,E20826-27;30-4035-16/05/2018H2077h00
1494108040117201752Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT5,6-8,E40326-27;30-4033-16/05/2018H2087h00
1495108040117201759Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT5,1-3,F40926-27;30-3875A
1496108040117201759Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT5,1-3,F40926-27;30-3875B
1497108040117201760Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT7,1-3,F20726-27;30-3855A
1498108040117201760Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT7,1-3,F20726-27;30-3855B
1499108040117201763Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT6,1-3,E301A26-27;30-4010-16/05/2018H3017h00
1500108040117201764Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT3,6-8,H20626-27;30-4073A
1501108040117201764Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT3,6-8,H20626-27;30-4073B
1502108040117201767Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT3,4-5,F30926-27;30-4075A
1503108040117201767Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT3,4-5,F30926-27;30-4075B
1504108040117201768Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT4,1-3,F30926-27;30-4075A
1505108040117201768Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT4,1-3,F30926-27;30-4075B
1506108040117201769Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT4,4-5,F30926-27;30-4075A
1507108040117201769Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT4,4-5,F30926-27;30-4075B
1508108040117201775Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT2,8-10,E10226-27;30-4074A
1509108040117201775Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT2,8-10,E10226-27;30-4074B
1510108040117201777Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT4,6-8,F10826-27;30-4072A
1511108040117201777Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT4,6-8,F10826-27;30-4072B
1512108040117201779Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT4,9-10,F10826-27;30-4073A
1513108040117201779Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT4,9-10,F10826-27;30-4073B
1514108040117201781Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT5,1-3,F30626-27;30-4074A
1515108040117201781Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT5,1-3,F30626-27;30-4074B
1516108040117201785Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT5,4-5,F30626-27;30-4074A
1517108040117201785Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT5,4-5,F30626-27;30-4074B
151810804011720xx92Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT5,11-14,F10233-3928-
1519108045117201601ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,1-5,A12732-3327-
1520108045117201601BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT3,1-5,A12732-3332-
1521108045117201602BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT4,1-5,A12732-3331-
1522108045117201605ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT3,6-10,A12732-3317-
1523108045117201605BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT5,1-5,A12732-3331-
1524108045117201606BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT3,6-10,A12734-3529-
1525108045117201667ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT4,6-10,A12734-3532-
1526108045117201667BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT5,6-10,A12734-3532-
1527108045117201667CTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT3,1-5,A12734-3531-
1528108045117201668ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,6-10,A12734-3515-
1529108045117201668BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT6,1-5,A12734-3532-
1530108045117201669ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,1-5,A12734-3530-
1531108045117201669BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT5,1-5,A12734-3531-
1532108049117201535Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT6,7-9,E301B23-27;30-4040-14/05/2018H20613h00
1533108049117201610Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT5,1-4,F30723-27;30-3780A
1534108049117201610Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT5,1-4,F30723-27;30-3780B
1535108049117201611Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT3,1-4,F30623-27;30-3775A
1536108049117201611Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT3,1-4,F30623-27;30-3775B
1537108049117201627Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT2,7-10,F10223-27;30-3760A
1538108049117201627Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT2,7-10,F10223-27;30-3760B
1539108049117201685Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT5,7-10,H30523-27;30-3764A
1540108049117201685Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT5,7-10,H30523-27;30-3764B
154110804911720xx92Cơ học ứng dụng3Nguyễn Danh TườngT7,1-4,F306; CN,1-4,F10833-3848-
1542108051217201771Hình họa KT2Dương ThọT3,7-9,E30326-27;30-3851-16/05/2018F11013h00
1543108051217201772Hình họa KT2Dương ThọT5,7-9,E20626-27;30-3854A16/05/2018F10813h00
1544108051217201772Hình họa KT2Dương ThọT5,7-9,E20626-27;30-3854B16/05/2018F10913h00
1545108052317201771ATH Vẽ kỹ thuật & AutoCAD1Dương ThọT2,1-5,E11134-3625-
1546108052317201771BTH Vẽ kỹ thuật & AutoCAD1Dương ThọT2,1-5,E11137-3925-
1547108052317201772ATH Vẽ kỹ thuật & AutoCAD1Dương ThọT3,1-5,E11134-3624-
1548108052317201772BTH Vẽ kỹ thuật & AutoCAD1Dương ThọT3,1-5,E11134-3724-
1549108061317201501Vẽ kỹ thuật cơ khí1Nguyễn ĐộT7,7-9,F10623-2791A
1550108061317201501Vẽ kỹ thuật cơ khí1Nguyễn ĐộT7,7-9,F10623-2791B
155110806131720xx92Vẽ kỹ thuật cơ khí1Nguyễn ĐộT7,7-10,H10533-33;35-3722-
1552108062317201601Nguyên lý máy2Bùi Minh HiểnT3,9-10,H20323-27;30-33;36-3965A
1553108062317201601Nguyên lý máy2Bùi Minh HiểnT3,9-10,H20323-27;30-33;36-3965B
1554108062317201602Nguyên lý máy2Bùi Minh HiểnT3,6-8,H20423-27;30-35;38-3964A
1555108062317201602Nguyên lý máy2Bùi Minh HiểnT3,6-8,H20423-27;30-35;38-3964B
1556108063017201622Truyền động cơ khí3Nguyễn Văn YếnT2,1-3,H10122-27;30-3958A02/06/2018F1027h00
1557108063017201622Truyền động cơ khí3Nguyễn Văn YếnT2,1-3,H10122-27;30-3958B02/06/2018F1017h00
1558108063017201623Truyền động cơ khí3Vũ Thị HạnhT6,3-5,H30122-27;30-3962A02/06/2018F1067h00
1559108063017201623Truyền động cơ khí3Vũ Thị HạnhT6,3-5,H30122-27;30-3962B02/06/2018F1037h00
156010807001720xx92Cơ lý thuyết 3Nguyễn Hữu ThànhT7,1-4,H208; CN,1-4,F10933-3843-20/05/2018F11013h00
1561108071017201601Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT4,7-10,H20323-27;30-33;36-3961A
1562108071017201601Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT4,7-10,H20323-27;30-33;36-3961B
1563108071017201602Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT4,7-10,H10423-27;30-35;38-3958A
1564108071017201602Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT4,7-10,H10423-27;30-35;38-3958B
1565108071017201605Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT6,7-10,H10623-27;30-3756A
1566108071017201605Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT6,7-10,H10623-27;30-3756B
1567108071017201606Sức bền vật liệu3Huỳnh VinhT4,6-9,H20423-27;30-3759A
1568108071017201606Sức bền vật liệu3Huỳnh VinhT4,6-9,H20423-27;30-3759B
1569108071017201617Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT2,1-3,F10622-27;30-3959A
1570108071017201617Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT2,1-3,F10622-27;30-3959B
1571108071017201618Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT3,1-3,F10622-27;30-3960A
1572108071017201618Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT3,1-3,F10622-27;30-3960B
1573108071017201620Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT6,1-3,H10722-27;30-3961A
1574108071017201620Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT6,1-3,H10722-27;30-3961B
1575108071017201622Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT6,8-10,E20422-27;30-3944-
1576108071017201623Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT4,1-3,H30222-27;30-3960A
1577108071017201623Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT4,1-3,H30222-27;30-3960B
1578108071017201663Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT5,3-5,E20822-27;30-3932-30/05/2018E2059h00
1579108071017201667Sức bền vật liệu3Lê Viết ThànhT4,1-4,F11022-27;30-30;33-3859A
1580108071017201667Sức bền vật liệu3Lê Viết ThànhT4,1-4,F11022-27;30-30;33-3859B
1581108071017201668Sức bền vật liệu3Lê Viết ThànhT3,7-10,F20622-27;30-30;33-3858A
1582108071017201668Sức bền vật liệu3Lê Viết ThànhT3,7-10,F20622-27;30-30;33-3858B
1583108071017201669Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT7,1-4,F40922-27;30-30;33-3862A
1584108071017201669Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT7,1-4,F40922-27;30-30;33-3862B
1585108071017201675Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT2,7-10,F10722-27;30-3758A
1586108071017201675Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT2,7-10,F10722-27;30-3758B
1587108071017201677Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT7,1-4,H10423-27;30-3860A
1588108071017201677Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT7,1-4,H10423-27;30-3860B
1589109002317201577Thực tập Trắc địa0.5Lê Văn Định38-3848-
1590109003317201659Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT6,6-8,F30822-27;30-3750-
1591109003317201660Địa chất công trình2Nguyễn Thị Ngọc YếnT6,9-10,F30922-27;30-3738-
1592109003317201664Địa chất công trình2Trần Khắc VỹT2,6-8,E20322-27;30-3735-
1593109003317201667Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT6,9-10,F30722-27;30-30;33-3866A
1594109003317201667Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT6,9-10,F30722-27;30-30;33-3866B
1595109003317201668Địa chất công trình2Nguyễn Thị Ngọc YếnT5,8-10,F20922-27;30-30;33-3849-
1596109003317201669Địa chất công trình2Trần Khắc VỹT2,9-10,E10322-27;30-30;33-3871A
1597109003317201669Địa chất công trình2Trần Khắc VỹT2,9-10,E10322-27;30-30;33-3871B
1598109004317201659Thực tập địa chất công trình0.5Bạch Quốc Tiến39-3970A
1599109004317201659Thực tập địa chất công trình0.5Bạch Quốc Tiến39-3970B
1600109004317201664Thực tập địa chất công trình0.5Trần Khắc Vỹ39-3939-
1601109004317201667Thực tập địa chất công trình0.5Bạch Quốc Tiến39-3970A
1602109004317201667Thực tập địa chất công trình0.5Bạch Quốc Tiến39-3970B
1603109004317201668Thực tập địa chất công trình0.5Nguyễn Thị Ngọc Yến39-3968A
1604109004317201668Thực tập địa chất công trình0.5Nguyễn Thị Ngọc Yến39-3968B
1605109004317201669Thực tập địa chất công trình0.5Trần Khắc Vỹ39-3967A
1606109004317201669Thực tập địa chất công trình0.5Trần Khắc Vỹ39-3967B
1607109009317201564AĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT2,7-8,XP23-27;30-3720-01/06/2018F1077h00
1608109009317201564BĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT2,9-10,XP23-27;30-3719-31/05/2018F10214h15
1609109009317201567AĐA nền móng1Lê Xuân MaiT6,7-8,XP22-27;34-3820-01/06/2018F1078h15
1610109009317201567BĐA nền móng1Lê Xuân MaiT6,9-10,XP22-27;34-3820-01/06/2018F1079h30
1611109009317201567CĐA nền móng1Lê Xuân MaiT2,4-5,XP22-27;34-3819-31/05/2018F10215h30
1612109009317201568AĐA nền móng1Đỗ Hữu ĐạoT6,4-5,XP22-27;34-3828-02/06/2018F3088h15
1613109009317201568BĐA nền móng1Đỗ Hữu ĐạoT4,7-8,XP22-27;34-3820-01/06/2018F10713h
1614109009317201568CĐA nền móng1Đỗ Hữu ĐạoT4,9-10,XP22-27;34-3822-01/06/2018F10715h30
1615109009317201569AĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT6,7-8,XP22-27;30-3428-02/06/2018F3089h30
1616109009317201569BĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT6,9-10,XP22-27;30-3427-02/06/2018F3087h00
1617109009317201569CĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT7,1-2,XP22-27;30-3428-02/06/2018F30813h
1618109009317201570AĐA nền móng1Phạm Văn NgọcT3,9-10,XP22-27;30-3418-31/05/2018F10213h
1619109009317201570BĐA nền móng1Phạm Văn NgọcT2,4-5,XP22-27;30-3411-31/05/2018F1028h15
1620109009317201577AĐA nền móng1Phạm Văn NgọcT5,7-8,XP23-27;30-3720-01/06/2018F10714h15
1621109009317201577BĐA nền móng1Phạm Văn NgọcT5,9-10,XP23-27;30-3714-31/05/2018F1029h30
1622109009317201577CĐA nền móng1Phạm Văn NgọcT7,1-2,XP23-27;30-3719-31/05/2018F1027h00
1623109010317201563Thực tập công nhân2Trần Thị Thu Thảo38-4133-
1624109036317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK138A
1625109036317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK138B
1626109037217201571Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT5,1-3,F20622-27;30-3658A
1627109037217201571Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT5,1-3,F20622-27;30-3658B
1628109037217201572Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT5,4-5,F20722-27;30-3654A
1629109037217201572Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT5,4-5,F20722-27;30-3654B
1630109037217201577Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT2,4-5,H30523-27;30-3759A
1631109037217201577Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT2,4-5,H30523-27;30-3759B
1632109037217201675Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT3,6-8,F30622-27;30-3762A
1633109037217201675Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT3,6-8,F30622-27;30-3762B
1634109037217201683Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT6,9-10,H10722-27;30-3957A
1635109037217201683Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT6,9-10,H10722-27;30-3957B
1636109037217201684Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT6,7-8,H10822-27;30-3959A
1637109037217201684Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT6,7-8,H10822-27;30-3959B
1638109038217201571Vật liệu XD2Lê Xuân ChươngT2,1-3,F11022-27;30-3650A
1639109038217201571Vật liệu XD2Lê Xuân ChươngT2,1-3,F11022-27;30-3650B
1640109038217201572Vật liệu XD2Đỗ Thị PhượngT3,1-3,F21022-27;30-3642-
1641109038217201659Vật liệu XD2Đỗ Thị PhượngT6,9-10,F30822-27;30-3749-
1642109038217201660Vật liệu XD2Huỳnh Phương NamT3,9-10,F30722-27;30-3759A
1643109038217201660Vật liệu XD2Huỳnh Phương NamT3,9-10,F30722-27;30-3759B
1644109038217201663Vật liệu XD2Huỳnh Phương NamT2,8-9,E301B22-27;30-3932-23/05/2018H10813h00
1645109038217201667Vật liệu XD2Đỗ Thị PhượngT6,6-8,F30722-27;30-30;33-3862A
1646109038217201667Vật liệu XD2Đỗ Thị PhượngT6,6-8,F30722-27;30-30;33-3862B
1647109038217201668Vật liệu XD2Nguyễn Thị Tuyết AnT6,6-8,F21022-27;30-30;33-3858A
1648109038217201668Vật liệu XD2Nguyễn Thị Tuyết AnT6,6-8,F21022-27;30-30;33-3858B
1649109038217201669Vật liệu XD2Huỳnh Phương NamT4,6-8,F21022-27;30-30;33-3862A
1650109038217201669Vật liệu XD2Huỳnh Phương NamT4,6-8,F21022-27;30-30;33-3862B
1651109038217201677Vật liệu XD2Nguyễn Thị Tuyết AnT3,6-8,F30323-27;30-3850-
1652109038217201683Vật liệu XD2Huỳnh Phương NamT2,6-7,E20422-27;30-3956A
1653109038217201683Vật liệu XD2Huỳnh Phương NamT2,6-7,E20422-27;30-3956B
1654109038217201684Vật liệu XD2Đỗ Thị PhượngT4,1-2,H30422-27;30-3960A
1655109038217201684Vật liệu XD2Đỗ Thị PhượngT4,1-2,H30422-27;30-3960B
1656109046217201659ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT2,1-5,G20125-2732-
1657109046217201659BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT3,1-5,G20125-2730-
1658109046217201660BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT6,1-5,G20125-2728-
1659109046217201663ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT6,6-10,G20125-2716-
1660109046217201663BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT4,6-10,G20125-2716-
1661109046217201664ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT2,1-5,G20132-3427-
1662109046217201675BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT5,1-5,G20132-3430-
1663109046217201677ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT6,1-5,G20132-3430-
1664109046217201677BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT5,6-10,G20132-3428-
1665109047317201560TK hình học & KS TK đường ôtô3Võ Hải LăngT4,1-4,H30623-27;30-3757A
1666109047317201560TK hình học & KS TK đường ôtô3Võ Hải LăngT4,1-4,H30623-27;30-3757B
1667109047317201561TK hình học & KS TK đường ôtô3Võ Đức HoàngT5,1-4,H20423-27;30-3756A
1668109047317201561TK hình học & KS TK đường ôtô3Võ Đức HoàngT5,1-4,H20423-27;30-3756B
1669109047317201563TK hình học & KS TK đường ôtô3Trần Thị Phương AnhT3,1-5,E30323-27;30-3533-25/05/2018H1017h00
1670109055317201564AĐA TB nhiệt tr. CNVLXD1Nguyễn Thị Tuyết AnT7,1-2,XP23-27;30-3728-29/05/2018H2017h00
1671109055317201564BĐA TB nhiệt tr. CNVLXD1Nguyễn Thị Tuyết AnT7,3-4,XP23-27;30-3720-29/05/2018H2019h00
1672109056317201564Công trình giao thông2Võ Hải LăngT5,1-3,H20723-27;30-3738-15/05/2018H1067h00
1673109058317201464AĐA Máy và TBSX VLXD1Nguyễn Văn ĐôngT6,7-8,XP22-27;30-3920-01/06/2018F1087h00
1674109058317201464BĐA Máy và TBSX VLXD1Nguyễn Văn ĐôngT6,9-10,XP22-27;30-3910-01/06/2018F1089h00
1675109061317201464KT sản xuất CKD3Nguyễn Thị Tuyết AnT2,8-10,H30722-27;30-3930-24/05/2018F30913h00
1676109062317201464AĐA KT sản xuất CKD1Nguyễn Thị Tuyết AnT6,1-2,XP22-27;30-3920-28/05/2018H2077h00
1677109062317201464BĐA KT sản xuất CKD1Nguyễn Thị Tuyết AnT6,3-4,XP22-27;30-3916-28/05/2018H2079h00
1678109063317201464CN Bêtông nhựa1Nguyễn Thị Tuyết AnT2,6-7,H30722-27;30-3929-10/05/2018F20813h00
1679109064317201464ATN C.Nghệ bêtông nhựa1Nguyễn Thị Tuyết AnT7,6-10,G101B23-2624-
168010906831720xx92ĐA Công nghệ Gốm1Đỗ Thị PhượngT5,11-14,F10133-365-26/05/2018H10213h00
1681109075217201571Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định37-3754A
1682109075217201571Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định37-3754B
1683109075217201572Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định37-3773A
1684109075217201572Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định37-3773B
1685109075217201675Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định38-3890A
1686109075217201675Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định38-3890B
1687109076317201464VL cách nhiệt - VL hoàn thiện2Lê Xuân ChươngT3,9-10,H10322-27;30-3924-19/05/2018F20913h00
1688109080317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK25-
1689109097017201659Cơ học đất2Nguyễn Thu HàT3,6-8,F30822-27;30-3751A
1690109097017201659Cơ học đất2Nguyễn Thu HàT3,6-8,F30822-27;30-3751B
1691109097017201660Cơ học đất2Phạm Văn NgọcT6,6-8,F30922-27;30-3742-
1692109097017201663Cơ học đất2Đỗ Hữu ĐạoT2,6-7,E301B22-27;30-3932-01/06/2018E30213h00
1693109097017201675Cơ học đất2Phạm Văn NgọcT6,9-10,F40322-27;30-3739-
1694109097017201677Cơ học đất2Nguyễn Thu HàT3,9-10,F30323-27;30-3851-
1695109098017201659ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT2,1-5,G10131-3434-
1696109098017201659BTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT5,6-10,G10131-3435-
1697109098017201660ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT5,1-5,G10131-3435-
1698109098017201663ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT6,6-10,G10132-3516-
1699109098017201663BTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT4,6-10,G10132-3516-
1700109098017201664ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT3,1-5,G10131-3429-
1701109098017201664BTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT4,1-5,G10131-3422-
1702109098017201667ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT4,6-10,G10125-26;36-3735-
1703109098017201667BTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT5,6-10,G10125-26;36-3735-
1704109098017201668ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT6,1-5,G10125-26;36-3734-
1705109098017201669ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT3,1-5,G10125-26;36-3735-
1706109098017201669BTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT4,1-5,G10125-26;36-3732-
1707109098017201675BTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT7,1-5,G10125-26;36-3735-
1708109098017201677ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT6,6-10,G10125-26;36-3734-
1709109098017201677BTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríCN,1-5,G10125-26;36-370
1710109099017201564Nền và móng2Nguyễn Thu HàT4,1-3,H20823-27;30-3752A
1711109099017201564Nền và móng2Nguyễn Thu HàT4,1-3,H20823-27;30-3752B
1712109099017201567Nền và móng2Lê Xuân MaiT3,1-3,H10122-27;34-3859A
1713109099017201567Nền và móng2Lê Xuân MaiT3,1-3,H10122-27;34-3859B
1714109099017201568Nền và móng2Đỗ Hữu ĐạoT6,1-3,H30722-27;34-3859A
1715109099017201568Nền và móng2Đỗ Hữu ĐạoT6,1-3,H30722-27;34-3859B
1716109099017201569Nền và móng2Nguyễn Thu HàT5,1-3,H30722-27;30-3461A
1717109099017201569Nền và móng2Nguyễn Thu HàT5,1-3,H30722-27;30-3461B
1718109099017201570Nền và móng2Phạm Văn NgọcT3,6-8,F40722-27;30-3440-
1719109099017201577Nền và móng2Phạm Văn NgọcT2,1-3,H30523-27;30-3754A
1720109099017201577Nền và móng2Phạm Văn NgọcT2,1-3,H30523-27;30-3754B
1721109100017201559Nhập môn ngành XDCĐ2Võ Duy HùngT7,1-2,Tuan 3238-3855A11/05/2018H1079h00
1722109100017201559Nhập môn ngành XDCĐ2Võ Duy HùngT7,1-2,Tuan 3238-3855B11/05/2018H1089h00
1723109100017201561Nhập môn ngành XDCĐ2Trần Thị Thu ThảoT2,1-2,XP38-3855A11/05/2018H2029h00
1724109100017201561Nhập môn ngành XDCĐ2Trần Thị Thu ThảoT2,1-2,XP38-3855B11/05/2018H2019h00
1725109102017201477AĐA Cầu bê tông cốt thép1Nguyễn Duy ThảoT5,7-8,XP22-27;30-3916-31/05/2018F1037h00
1726109102017201477BĐA Cầu bê tông cốt thép1Nguyễn Duy ThảoT5,9-10,XP22-27;30-3916-31/05/2018F1039h00
1727109102017201559AĐA Cầu bê tông cốt thép1Lê Văn LạcT2,3-4,XP23-27;30-3723-01/06/2018F1098h15
1728109102017201559BĐA Cầu bê tông cốt thép1Lê Văn LạcT2,1-2,XP23-27;30-3723-01/06/2018F1097h00
1729109102017201560AĐA Cầu bê tông cốt thép1Cao Văn LâmT2,7-8,XP23-27;30-3715-01/06/2018F1099h30
1730109102017201560BĐA Cầu bê tông cốt thép1Cao Văn LâmT2,9-10,XP23-27;30-3723-01/06/2018F10913h
1731109102017201561AĐA Cầu bê tông cốt thép1Nguyễn Hoàng VĩnhT6,7-8,XP23-27;30-3726-01/06/2018F10915h30
1732109102017201561BĐA Cầu bê tông cốt thép1Nguyễn Hoàng VĩnhT6,9-10,XP23-27;30-3724-01/06/2018F10914h15
1733109102017201563AĐA Cầu bê tông cốt thép1Hoàng Trọng LâmT4,1-2,XP23-27;30-3517-01/06/2018H1017h00
1734109102017201563BĐA Cầu bê tông cốt thép1Hoàng Trọng LâmT4,3-4,XP23-27;30-3516-01/06/2018H1019h00
1735109102217201560Toán chuyên ngành3Nguyễn Xuân ToảnT5,1-4,H10123-27;30-3736-19/05/2018F40113h00
1736109102217201561Toán chuyên ngành3Nguyễn Duy ThảoT3,1-4,H20423-27;30-3754A19/05/2018F40313h00
1737109102217201561Toán chuyên ngành3Nguyễn Duy ThảoT3,1-4,H20423-27;30-3754B19/05/2018F40213h00
1738109102217201563Toán chuyên ngành3Cao Văn LâmT5,1-5,F40423-27;30-3533-22/05/2018H1037h00
1739109102317201559AĐA TK hình học đường ôtô1Nguyễn Thanh CườngT4,7-8,XP23-27;30-3727-30/05/2018H20513h
1740109102317201559BĐA TK hình học đường ôtô1Nguyễn Thanh CườngT4,9-10,XP23-27;30-375-30/05/2018H2059h30
1741109102317201560AĐA TK hình học đường ôtô1Võ Hải LăngT6,7-8,XP23-27;30-3728-30/05/2018H20514h15
1742109102317201561AĐA TK hình học đường ôtô1Trần Thị Thu ThảoT3,7-8,XP23-27;30-3728-30/05/2018H2058h15
1743109102317201561BĐA TK hình học đường ôtô1Trần Thị Thu ThảoT3,9-10,XP23-27;30-3730-30/05/2018H2057h00
1744109102317201563AĐA TK hình học đường ôtô1Trần Thị Phương AnhT2,7-8,XP23-27;30-3517-30/05/2018H1017h00
1745109102317201563BĐA TK hình học đường ôtô1Trần Thị Phương AnhT2,9-10,XP23-27;30-3516-30/05/2018H1019h00
1746109103317201477Cầu bê tông cốt thép3Nguyễn Duy ThảoT2,8-10,B20722-27;30-3942-
1747109103317201559Cầu bê tông cốt thép3Lê Văn LạcT5,1-4,H10623-27;30-3741-
1748109103317201560Cầu bê tông cốt thép3Cao Văn LâmT6,1-4,H20323-27;30-3737-
1749109103317201561Cầu bê tông cốt thép3Nguyễn Hoàng VĩnhT6,1-4,H20423-27;30-3758A
1750109103317201561Cầu bê tông cốt thép3Nguyễn Hoàng VĩnhT6,1-4,H20423-27;30-3758B
1751109103317201563Cầu bê tông cốt thép3Hoàng Trọng LâmT6,1-5,E30323-27;30-3533-20/04/2018H1067h00
1752109104317201459Thiết kế nền mặt đường3Võ Đức HoàngT3,6-8,F40122-27;30-3978A
1753109104317201459Thiết kế nền mặt đường3Võ Đức HoàngT3,6-8,F40122-27;30-3978B
1754109104317201460Thiết kế nền mặt đường3Nguyễn Thanh CườngT2,1-3,H20622-27;30-3954A
1755109104317201460Thiết kế nền mặt đường3Nguyễn Thanh CườngT2,1-3,H20622-27;30-3954B
1756109104317201461Thiết kế nền mặt đường3Trần Trung ViệtT3,1-3,F20822-27;30-3975A
1757109104317201461Thiết kế nền mặt đường3Trần Trung ViệtT3,1-3,F20822-27;30-3975B
1758109105317201459AĐA Thiết kế nền mặt đường1Võ Đức HoàngT3,9-10,XP22-27;30-3927-01/06/2018F2037h00
1759109105317201459BĐA Thiết kế nền mặt đường1Võ Đức HoàngT6,7-8,XP22-27;30-3928-01/06/2018F2039h00
1760109105317201459CĐA Thiết kế nền mặt đường1Võ Đức HoàngT6,9-10,XP22-27;30-3927-01/06/2018F20313h00
1761109105317201460AĐA Thiết kế nền mặt đường1Nguyễn Thanh CườngT2,4-5,XP22-27;30-3929-31/05/2018F10615h00
1762109105317201460BĐA Thiết kế nền mặt đường1Nguyễn Thanh CườngT6,7-8,XP22-27;30-396-31/05/2018F10613h00
1763109105317201461AĐA Thiết kế nền mặt đường1Trần Trung ViệtT3,4-5,XP22-27;30-3929-29/05/2018H2027h00
1764109105317201461BĐA Thiết kế nền mặt đường1Trần Trung ViệtT5,1-2,XP22-27;30-3928-29/05/2018H2029h00
1765109105317201461CĐA Thiết kế nền mặt đường1Trần Trung ViệtT5,3-4,XP22-27;30-3927-29/05/2018H20213h00
1766109106317201459Mố và trụ cầu3Nguyễn Văn MỹT2,6-8,F31022-27;30-3955A
1767109106317201459Mố và trụ cầu3Nguyễn Văn MỹT2,6-8,F31022-27;30-3955B
1768109106317201460Mố và trụ cầu3Nguyễn LanT5,7-9,H20622-27;30-3973A
1769109106317201460Mố và trụ cầu3Nguyễn LanT5,7-9,H20622-27;30-3973B
1770109106317201461Mố và trụ cầu3Nguyễn Hoàng VĩnhT2,6-8,H40122-27;30-3976A
1771109106317201461Mố và trụ cầu3Nguyễn Hoàng VĩnhT2,6-8,H40122-27;30-3976B
1772109107317201459AĐA Mố và trụ cầu1Nguyễn Văn MỹT2,9-10,XP22-27;30-3928-30/05/2018H2067h00
1773109107317201459BĐA Mố và trụ cầu1Nguyễn Văn MỹT6,1-2,XP22-27;30-3919-30/05/2018H2069h00
1774109107317201460AĐA Mố và trụ cầu1Nguyễn LanT6,1-2,XP22-27;30-3928-02/06/2018F3097h00
1775109107317201460BĐA Mố và trụ cầu1Nguyễn LanT4,1-2,XP22-27;30-3923-02/06/2018F3099h00
1776109107317201460CĐA Mố và trụ cầu1Nguyễn LanT4,3-4,XP22-27;30-3925-02/06/2018F30913h00
1777109107317201461AĐA Mố và trụ cầu1Nguyễn Hoàng VĩnhT2,9-10,XP22-27;30-3931-02/06/2018F3107h00
1778109107317201461BĐA Mố và trụ cầu1Nguyễn Hoàng VĩnhT5,7-8,XP22-27;30-3928-02/06/2018F3109h00
1779109107317201461CĐA Mố và trụ cầu1Nguyễn Hoàng VĩnhT5,9-10,XP22-27;30-3928-02/06/2018F31013h00
1780109108317201459Thi công nền đường3Trần Thị Thu ThảoT5,1-3,H30622-27;30-3966A
1781109108317201459Thi công nền đường3Trần Thị Thu ThảoT5,1-3,H30622-27;30-3966B
1782109108317201460Thi công nền đường3Nguyễn Hồng HảiT3,6-8,F21022-27;30-3955A
1783109108317201460Thi công nền đường3Nguyễn Hồng HảiT3,6-8,F21022-27;30-3955B
1784109108317201461Thi công nền đường3Châu Trường LinhT4,6-8,F11022-27;30-3967A
1785109108317201461Thi công nền đường3Châu Trường LinhT4,6-8,F11022-27;30-3967B
1786109109317201459AĐA Thi công nền đường1Nguyễn Biên CươngT4,1-2,XP22-27;30-3926-29/05/2018H2037h00
1787109109317201459BĐA Thi công nền đường1Nguyễn Biên CươngT5,4-5,XP22-27;30-3927-29/05/2018H2039h00
1788109109317201459CĐA Thi công nền đường1Nguyễn Biên CươngT4,3-4,XP22-27;30-3914-29/05/2018H20313h00
1789109109317201460AĐA Thi công nền đường1Nguyễn Hồng HảiT3,9-10,XP22-27;30-3927-30/05/2018H2077h00
1790109109317201460BĐA Thi công nền đường1Nguyễn Hồng HảiT5,1-2,XP22-27;30-3910-30/05/2018H2079h00
1791109109317201461AĐA Thi công nền đường1Châu Trường LinhT4,9-10,XP22-27;30-3929-30/05/2018H20713h00
1792109109317201461BĐA Thi công nền đường1Châu Trường LinhT6,1-2,XP22-27;30-3929-31/05/2018F10713h00
1793109109317201461CĐA Thi công nền đường1Châu Trường LinhT6,3-4,XP22-27;30-3928-31/05/2018F1077h00
179410911031720xx92Thi công Mặt đường2Trần Thị Thu ThảoT6,11-14,F10733-3912-26/05/2018H10413h00
179510911131720xx92ĐA Thi công Mặt đường1Trần Thị Thu ThảoT4,11-14,F10733-3918-03/06/2018H1027h00
179610911731720xx92Thí nghiệm Đường0.5Lê Đức ChâuT5,6-10,G10238-397-
1797109119017201564Hóa lý kỹ thuật2Đỗ Thị PhượngT4,4-5,H20823-27;30-3748-18/05/2018F40913h00
1798109120017201564Thiết bị nhiệt sản xuất VLXD2Nguyễn Thị Tuyết AnT3,1-3,H30823-27;30-3747-11/05/2018F2067h00
1799109121017201564Nhập môn ngành VLXD2Huỳnh Phương NamT2,3-4,XP38-3847-11/05/2018F2069h00
1800109122017201464Máy & Thiết bị sản xuất VLXD2Nguyễn Văn ĐôngT4,7-8,F30822-27;30-3930-15/05/2018F40113h00
1801109123017201464Lý thuyết bê tông2Lê Xuân ChươngT4,9-10,F30822-27;30-3932-14/05/2018H20813h00
1802109124017201464BThí nghiệm Bê tông-64B1Lê Xuân ChươngT3,1-5,G101B31-3413-
1803109132017201564Toán chuyên ngành (QHTN)3Huỳnh Phương NamT6,2-5,H20723-27;30-3756A22/05/2018F20913h00
1804109132017201564Toán chuyên ngành (QHTN)3Huỳnh Phương NamT6,2-5,H20723-27;30-3756B22/05/2018F10313h00
180510917431720xx92ĐA Cầu thép1Hoàng Trọng LâmT5,11-14,F10733-3610-26/05/2018H3077h00
1806110002217201659Cơ học kết cấu 13Nguyễn Thạc VũT4,7-10,H40222-27;30-3761A
1807110002217201659Cơ học kết cấu 13Nguyễn Thạc VũT4,7-10,H40222-27;30-3761B
1808110002217201660Cơ học kết cấu 13Lê Cao TuấnT7,1-4,F30922-27;30-3748-
1809110002217201664Cơ học kết cấu 13Đào Ngọc Thế LựcT4,7-10,H30322-27;30-3729-
1810110006217201567KC bê tông CT 13Bùi Thiên LamT4,1-5,H10822-27;34-3861A
1811110006217201567KC bê tông CT 13Bùi Thiên LamT4,1-5,H10822-27;34-3861B
1812110006217201568KC bê tông CT 13Trịnh Quang ThịnhT5,1-5,H20322-27;34-3860A
1813110006217201568KC bê tông CT 13Trịnh Quang ThịnhT5,1-5,H20322-27;34-3860B
1814110006217201569KC bê tông CT 13Trần Anh ThiệnT2,1-5,H30422-27;30-3468A
1815110006217201569KC bê tông CT 13Trần Anh ThiệnT2,1-5,H30422-27;30-3468B
1816110006217201570KC bê tông CT 13Vương Lê ThắngT5,1-5,H30822-27;30-3449A
1817110006217201570KC bê tông CT 13Vương Lê ThắngT5,1-5,H30822-27;30-3449B
1818110006217201575KC bê tông CT 13Nguyễn Quang TùngT4,1-4,H20622-27;30-3653A
1819110006217201575KC bê tông CT 13Nguyễn Quang TùngT4,1-4,H20622-27;30-3653B
1820110006217201577KC bê tông CT 13Nguyễn Văn ChínhT6,1-4,E20423-27;30-3738-
1821110010217201559KC thép 12Lê Anh TuấnT3,4-5,H30323-27;30-3737-
1822110010217201560KC thép 12Nguyễn Tấn HưngT3,1-3,H30223-27;30-3729-
1823110010217201561KC thép 12Trần Quang HưngT4,1-3,H10723-27;30-3755A
1824110010217201561KC thép 12Trần Quang HưngT4,1-3,H10723-27;30-3755B
1825110010217201567KC thép 12Trần Quang HưngT3,7-9,E20422-27;34-3859A
1826110010217201567KC thép 12Trần Quang HưngT3,7-9,E20422-27;34-3859B
1827110010217201568KC thép 12Nguyễn Tấn HưngT2,1-3,H20822-27;34-3853A
1828110010217201568KC thép 12Nguyễn Tấn HưngT2,1-3,H20822-27;34-3853B
1829110010217201569KC thép 12Phan Cẩm VânT4,7-9,H20122-27;30-3479A
1830110010217201569KC thép 12Phan Cẩm VânT4,7-9,H20122-27;30-3479B
1831110010217201575KC thép 12Phan Cẩm VânT3,1-3,H10722-27;30-3654A
1832110010217201575KC thép 12Phan Cẩm VânT3,1-3,H10722-27;30-3654B
1833110021317201467KC BTCT đặc biệt2Trịnh Quang ThịnhT2,9-10,F21023-27;30-3833-
1834110021317201469KC BTCT đặc biệt2Vương Lê ThắngT4,1-3,E20223-27;30-3833-
1835110031317201567AĐA kết cấu BTCT 11Bùi Thiên LamT2,7-8,XP22-27;34-3828-29/05/2018H20614h15
1836110031317201567BĐA kết cấu BTCT 11Bùi Thiên LamT2,9-10,XP22-27;34-3828-29/05/2018H20615h30
1837110031317201567CĐA kết cấu BTCT 11Bùi Thiên LamT5,9-10,XP22-27;34-3827-29/05/2018H20613h
1838110031317201568AĐA kết cấu BTCT 11Trịnh Quang ThịnhT3,7-8,XP22-27;34-3821-29/05/2018H2067h00
1839110031317201568BĐA kết cấu BTCT 11Trịnh Quang ThịnhT3,9-10,XP22-27;34-3823-29/05/2018H2068h15
1840110031317201568CĐA kết cấu BTCT 11Trịnh Quang ThịnhT5,7-8,XP22-27;34-389-28/05/2018H20815h30
1841110031317201569AĐA kết cấu BTCT 11Vương Lê ThắngT5,7-8,XP22-27;30-3420-28/05/2018H2087h00
1842110031317201569BĐA kết cấu BTCT 11Trần Anh ThiệnT2,7-8,XP22-27;30-3428-30/05/2018H2087h00
1843110031317201569CĐA kết cấu BTCT 11Trần Anh ThiệnT2,9-10,XP22-27;30-3428-30/05/2018H2088h15
1844110031317201570AĐA kết cấu BTCT 11Trần Anh ThiệnT4,7-8,XP22-27;30-3419-28/05/2018H2088h15
1845110031317201570CĐA kết cấu BTCT 11Vương Lê ThắngT5,9-10,XP22-27;30-3423-29/05/2018H2069h30
1846110031317201575AĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Quang TùngT4,7-8,XP22-27;30-3627-30/05/2018H2089h30
1847110031317201575BĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Quang TùngT4,9-10,XP22-27;30-3627-30/05/2018H20813h
1848110031317201577AĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Văn ChínhT6,7-8,XP23-27;30-3711-28/05/2018H20814h15
1849110031317201577BĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Văn ChínhT6,9-10,XP23-27;30-3712-28/05/2018H20813h
1850110031317201577CĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Văn ChínhT3,7-8,XP23-27;30-3712-28/05/2018H2089h30
185111003131720xx92ĐA Kết cấu bêtông cốt thép 11Nguyễn Quang TùngT7,1-4,VPK33-3610-27/05/2018H1077h00
185211003331720xx92ĐA Kết cấu bêtông cốt thép 21Bùi Thiên LamT5,11-14,F10833-3633-02/06/2018F40313h00
1853110035317201467AĐA Kỹ thuật thi công1Phan Quang VinhT6,1-2,XP23-27;30-3822-01/06/2018F2067h00
1854110035317201467BĐA Kỹ thuật thi công1Phan Quang VinhT4,1-2,XP23-27;30-3822-01/06/2018F2069h00
1855110035317201467CĐA Kỹ thuật thi công1Phan Quang VinhT4,3-4,XP23-27;30-3821-01/06/2018F20613h00
1856110035317201468AĐA Kỹ thuật thi công1Đặng Công ThuậtT5,1-2,XP23-27;30-3820-31/05/2018F1087h00
1857110035317201468BĐA Kỹ thuật thi công1Đặng Công ThuậtT5,3-4,XP23-27;30-3812-31/05/2018F1089h00
1858110035317201468CĐA Kỹ thuật thi công1Lê Khánh ToànT4,2-3,XP23-27;30-3822-31/05/2018F10813h00
1859110035317201469AĐA Kỹ thuật thi công1Đinh Ngọc HiếuT2,8-9,XP23-27;30-3820-30/05/2018H3017h00
1860110035317201469BĐA Kỹ thuật thi công1Mai Chánh TrungT6,1-2,XP23-27;30-3821-30/05/2018H3019h00
1861110035317201469CĐA Kỹ thuật thi công1Mai Chánh TrungT6,3-4,XP23-27;30-3822-30/05/2018H30113h00
1862110038317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK151A
1863110038317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK151B
1864110069317201771Kiến trúc nhà ở2Nguyễn Xuân TrungT6,1-3,E20626-27;30-3850-11/05/2018F11013h00
1865110069317201772Kiến trúc nhà ở2Nguyễn Xuân TrungT6,7-9,E30226-27;30-3848-11/05/2018F21013h00
1866110078317201671Kiến trúc nhà công cộng3Nguyễn Ngọc BìnhT2,7-10,E301A22-27;30-3647-28/05/2018F40213h00
1867110078317201672Kiến trúc nhà công cộng3Nguyễn Ngọc BìnhT4,7-10,E301A22-27;30-3646-28/05/2018F40113h00
1868110087317201571Kiến trúc CN 22Trương Hoài ChínhT6,4-5,F10622-27;30-3665A04/05/2018H2027h00
1869110087317201571Kiến trúc CN 22Trương Hoài ChínhT6,4-5,F10622-27;30-3665B04/05/2018H2017h00
1870110087317201572Kiến trúc CN 22Trương Hoài ChínhT6,1-3,F10722-27;30-3657A04/05/2018H2047h00
1871110087317201572Kiến trúc CN 22Trương Hoài ChínhT6,1-3,F10722-27;30-3657B04/05/2018H2037h00
1872110092317201571Lịch sử đô thị2Nguyễn Hồng NgọcT4,4-5,F20322-27;30-3671A
1873110092317201571Lịch sử đô thị2Nguyễn Hồng NgọcT4,4-5,F20322-27;30-3671B
1874110092317201572Lịch sử đô thị2Nguyễn Hồng NgọcT4,1-3,F10622-27;30-3659A
1875110092317201572Lịch sử đô thị2Nguyễn Hồng NgọcT4,1-3,F10622-27;30-3659B
1876110097317201571Xã hội học đô thị2Phan Bảo AnT6,1-3,F10622-27;30-3670A
1877110097317201571Xã hội học đô thị2Phan Bảo AnT6,1-3,F10622-27;30-3670B
1878110097317201572Xã hội học đô thị2Phan Bảo AnT6,4-5,F10722-27;30-3652A
1879110097317201572Xã hội học đô thị2Phan Bảo AnT6,4-5,F10722-27;30-3652B
1880110103317201471KT Đô thị2Lê Thị Kim DungT4,6-8,E20223-27;30-3866A
1881110103317201471KT Đô thị2Lê Thị Kim DungT4,6-8,E20223-27;30-3866B
1882110103317201472KT Đô thị2Lê Thị Kim DungT4,9-10,E20423-27;30-3864A
1883110103317201472KT Đô thị2Lê Thị Kim DungT4,9-10,E20423-27;30-3864B
1884110138217201683Cơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT2,8-10,E20422-27;30-3963A
1885110138217201683Cơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT2,8-10,E20422-27;30-3963B
1886110138217201684Cơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT5,7-9,H30422-27;30-3962A
1887110138217201684Cơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT5,7-9,H30422-27;30-3962B
1888110144217201571Kết cấu CT (BT+Thép)3Nguyễn Quang TùngT3,1-4,F40822-27;30-3665A
1889110144217201571Kết cấu CT (BT+Thép)3Nguyễn Quang TùngT3,1-4,F40822-27;30-3665B
1890110144217201572Kết cấu CT (BT+Thép)3Nguyễn Văn ChínhT2,1-4,F30322-27;30-3642-
1891110150317201471Kỹ thuật TCTC3Lê Khánh ToànT5,7-10,F31023-27;30-3869A01/06/2018H20213h00
1892110150317201471Kỹ thuật TCTC3Lê Khánh ToànT5,7-10,F31023-27;30-3869B01/06/2018H20113h00
1893110150317201472Kỹ thuật TCTC3Đặng Công ThuậtT3,6-9,E20123-27;30-3866A01/06/2018H20313h00
1894110150317201472Kỹ thuật TCTC3Đặng Công ThuậtT3,6-9,E20123-27;30-3866B01/06/2018H20413h00
1895110205017201563Cơ học kết cấu 22Đỗ Minh ĐứcT2,1-3,E20823-27;30-3533-17/04/2018F2107h00
1896110205017201567Cơ học kết cấu 22Đỗ Minh ĐứcT6,1-3,H30622-27;34-3863A
1897110205017201567Cơ học kết cấu 22Đỗ Minh ĐứcT6,1-3,H30622-27;34-3863B
1898110205017201568Cơ học kết cấu 22Lê Cao TuấnT4,1-3,H20222-27;34-3854A
1899110205017201568Cơ học kết cấu 22Lê Cao TuấnT4,1-3,H20222-27;34-3854B
1900110205017201569Cơ học kết cấu 22Đỗ Minh ĐứcT4,1-3,H20322-27;30-3474A
1901110205017201569Cơ học kết cấu 22Đỗ Minh ĐứcT4,1-3,H20322-27;30-3474B
1902110205017201570Cơ học kết cấu 22Lê Cao TuấnT2,7-9,H10822-27;30-3436-
1903110205017201575Cơ học kết cấu 22Nguyễn Thạc VũT2,1-3,E10322-27;30-3650-
1904110205017201577Cơ học kết cấu 22Lê Cao TuấnT5,1-3,H10823-27;30-3746-
1905110206217201667Nhập môn ngành2Bùi Thiên LamT7,1-2,Tuan 3131-3170A
1906110206217201667Nhập môn ngành2Bùi Thiên LamT7,1-2,Tuan 3131-3170B
1907110206217201668Nhập môn ngành2Phan Quang VinhT7,3-4,Tuan 3131-3155A
1908110206217201668Nhập môn ngành2Phan Quang VinhT7,3-4,Tuan 3131-3155B
1909110206217201669Nhập môn ngành2Bùi Thiên LamT6,8-10,Tuan 3131-3170A
1910110206217201669Nhập môn ngành2Bùi Thiên LamT6,8-10,Tuan 3131-3170B
1911110207017201567Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CN30-3355A
1912110207017201567Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CN30-3355B
1913110207017201568Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CN30-3356A
1914110207017201568Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CN30-3356B
1915110207017201569Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CN36-3987A
1916110207017201569Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CN36-3987B
1917110208017201559Máy xây dựng2Nguyễn Khánh LinhT3,1-3,H30323-27;30-3749-
1918110208017201560Máy xây dựng2Nguyễn Khánh LinhT3,4-5,H30223-27;30-3750A
1919110208017201560Máy xây dựng2Nguyễn Khánh LinhT3,4-5,H30223-27;30-3750B
1920110208017201561Máy xây dựng2Nguyễn Phước BìnhT4,4-5,H10723-27;30-3765A
1921110208017201561Máy xây dựng2Nguyễn Phước BìnhT4,4-5,H10723-27;30-3765B
1922110208017201563Máy xây dựng2Nguyễn Khánh LinhT4,7-9,E301B23-27;30-3533-13/04/2018H10313h00
1923110208017201564Máy xây dựng2Nguyễn Khánh LinhT5,4-5,H20723-27;30-3758A
1924110208017201564Máy xây dựng2Nguyễn Khánh LinhT5,4-5,H20723-27;30-3758B
1925110209017201467Phương pháp tính3Trịnh Quang ThịnhT2,1-4,F40523-27;30-3859A
1926110209017201467Phương pháp tính3Trịnh Quang ThịnhT2,1-4,F40523-27;30-3859B
1927110209017201468Phương pháp tính3Trịnh Quang ThịnhT6,7-10,F10823-27;30-3833-
1928110209017201469Phương pháp tính3Trịnh Quang ThịnhT4,7-10,E10423-27;30-3846-
1929110209017201567Phương pháp tính3Trần Anh ThiệnT5,1-5,H20222-27;34-3864A
1930110209017201567Phương pháp tính3Trần Anh ThiệnT5,1-5,H20222-27;34-3864B
1931110209017201568Phương pháp tính3Trịnh Quang ThịnhT7,1-5,H20722-27;34-3854A
1932110209017201568Phương pháp tính3Trịnh Quang ThịnhT7,1-5,H20722-27;34-3854B
1933110209017201569Phương pháp tính3Trần Anh ThiệnT3,1-5,F20622-27;30-3481A
1934110209017201569Phương pháp tính3Trần Anh ThiệnT3,1-5,F20622-27;30-3481B
1935110210017201467Kết cấu thép 23Trần Quang HưngT5,7-10,H40123-27;30-3866A
1936110210017201467Kết cấu thép 23Trần Quang HưngT5,7-10,H40123-27;30-3866B
1937110210017201468Kết cấu thép 23Nguyễn Tấn HưngT3,7-10,F40923-27;30-3859A
1938110210017201468Kết cấu thép 23Nguyễn Tấn HưngT3,7-10,F40923-27;30-3859B
1939110210017201469Kết cấu thép 23Phan Cẩm VânT5,7-10,E10323-27;30-3867A
1940110210017201469Kết cấu thép 23Phan Cẩm VânT5,7-10,E10323-27;30-3867B
1941110211017201467AĐA Kết cấu thép1Trần Quang HưngT5,1-2,XP23-27;30-3822-28/05/2018H3017h00
1942110211017201467BĐA Kết cấu thép1Trần Quang HưngT3,1-2,XP23-27;30-3822-28/05/2018H3019h00
1943110211017201467CĐA Kết cấu thép1Trần Quang HưngT5,3-4,XP23-27;30-3822-28/05/2018H30113h00
1944110211017201468AĐA Kết cấu thép1Nguyễn Tấn HưngT4,4-5,XP23-27;30-3824-29/05/2018H2077h00
1945110211017201468CĐA Kết cấu thép1Nguyễn Tấn HưngT3,3-4,XP23-27;30-3823-29/05/2018H2079h00
1946110211017201469AĐA Kết cấu thép1Phan Cẩm VânT7,1-2,XP23-27;30-3823-29/05/2018H20713h00
1947110211017201469BĐA Kết cấu thép1Phan Cẩm VânT7,3-4,XP23-27;30-3822-29/05/2018H20715h00
1948110211017201469CĐA Kết cấu thép1Phan Cẩm VânT5,3-4,XP23-27;30-3823-02/06/2018F2087h00
1949110212017201464Kỹ thuật thi công3Đinh Ngọc HiếuT5,7-9,F40622-27;30-3935-
1950110212017201467Kỹ thuật thi công3Phan Quang VinhT6,7-10,F10623-27;30-3865A